Opettajan näkökulma moninaisten opiskelijoiden kohtaamiseen

Osallistuin 17.10.2023 webinaariin Erilaisen oppijan kohtaaminen ja tukeminen korkeakouluopinnoissa. Erityisasiantuntija Sallamari Siitonen ja kokemusasiantuntija Jutta Hartikka, Erilaisten oppijoiden liitosta, veivät tärkeän asian äärelle ja pysäyttivät miettimään omaa toimintaa ja käsityksiä erilaisesta oppijuudesta (Siitonen & Hartikka 2023). Päällimmäisenä ajatuksena jäi mieleen se, kuinka ulkopuolelta tulevat ennakko-oletukset ja yksilön lokerointi kulkevat monen oppijan mukana läpi elämän. Kun tarpeeksi monta kertaa ja useista eri suunnista kuulee olevansa poikkeava, työllistävä ja haastava, niin alkaa itsekin uskoa tähän tarinaan itsestään.

Kenen tarinan mukaan minuus määrittyy?

Yksilö rakentaa omaa käsitystään itsestään suhteessa siihen, millaisia määrityksiä hän kuulee tai kokee ympärillään. Itsensä stigmatisoinnissa yksilö alkaa uskoa itseensä kohdistuviin leimaaviin asenteisiin, ennakkoluuloihin ja stereotypioihin perustuviin käsityksiin. Tämän seurauksena yksilö joutuu usein kielteisten tunteiden valtaan, ja hänen itseluottamuksensa vähenee. (Appelqvist-Schmidlechner & Wessman 2014.) Toiseuden tunteella ja itsensä stigmatisoinnilla on suuria vaikutuksia yksilön tekemiin opiskelu- ja työelämän valintoihin. Monimutkainen, epävarma ja pirstaleinen opiskelu- ja työelämänpolku saattaa myös haastaa suuresti oman identiteetin rakentumista ja omalta tuntuvan paikan löytämistä (Pohjola, 2018).

MOMENTUM – moninaistuvat urapolut -hankkeessa (LAB 2023) yhtenä tavoitteena on avata uusia näkökulmia ja madaltaa opintoihin hakeutumisen kynnystä. Hankkeen avulla voidaan kohdentaa toimia juuri niille, jotka eivät näiden vallalla olevien ennakko-oletusten tai vahvan stigman vuoksi näe itseään korkeakouluopiskelijana. Tavoitteena on myös lisätä niin opetushenkilökunnan kuin työelämän ammattilaistenkin tietoisuutta erilaisista oppijoista ja monimuotoisuudesta työyhteisöissä.

Kuva 1. Opettaja 2.0. (geralt 2016)

Mitä voisimme tehdä toisin?

Opettajan tehtävät nähdään yhteiskunnan määritteleminä erityistehtävinä ja työn vastuullisuuden nähdään perustuvan tietoon ja ammattitaitoon sekä vahvaan arvo- ja normipohjaan. Opetustyössä vaaditaan myös erityistä herkkyyttä tunnistaa työssä vastaan tulevia eettisiä ongelmia ja valmiutta kohdata nämä tilanteet vahvaa ammattietiikka noudattaen. (Tirri & Kuusisto, 2019.) Tiedämme ja tunnistamme, etteivät koulutus ja tutkinnot tee kenestäkään kohtaamisen ammattilaista, mutta oman toiminnan äärelle pysähtymistä sekä omien asenteiden, ennakko-oletusten ja ammattietiikan punnitsemista tulisi tapahtua työssämme päivittäin.

Meidän on tärkeää käydä avointa vuoropuhelua opiskelijoiden kanssa ja arvostettava yksilön omaa asiantuntijuutta: erilaisella oppijalla itsellään on usein ymmärrystä siitä, mikä häntä auttaisi ja miten hän oppii parhaiten. Näiden kohtaamisten ja keskustelujen myötä myös opettajien tulee olla avoimia uuden oppimiselle ja oman ”työkalupakkimme” monipuolistamiselle. (Siitonen & Hartikka 2023.)

Kirjoittaja

Mia Ikonen toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut -hankkeessa.

Lähteet

Appelqvist-Schmidlechner, K. & Wessman, J. 2014. Straight from Transylvania – nuorten mielenterveyskuntoutujien toiseuden kokemuksia. Teoksessa M. Gissler, M. Kekkonen, P. Känkänen, P. Muranen & M. Wrede-Jäntti (toim.), Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot –vuosikirja 2014. 73–85. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120384/THL_2014_TEE019_09062015.pdf?sequence=5&isAllowed=y  

geralt. 2016. Altmann, G. Update. Pixabay. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/illustrations/update-upgrade-to-update-board-1672385/

LAB. 2023. MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut. Hanke. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/momentum

Pohjola, A. 2018. Epävarma työelämä haastaa identiteetin – mutta se ei ole pelkästään huono asia. Duunitori. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://duunitori.fi/tyoelama/identiteetti-muuttuvassa-tyoelamassa

Siitonen, S. & Hartikka, J. 2023. Erilaisen oppijan kohtaaminen ja tukeminen korkeakouluopinnoissa. Erilaisten oppijoiden liiton webinaari. 17.10.2023.

Tirri, K. & Kuusisto, E. 2019. Opettajan eettinen ammatti. Teoksessa Opettajan ammatti-etiikkaa oppimassa. 13–40. Helsinki: Gaudeamus.