Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö osaamisen kehittämisen välineenä

Harjoittelu ja päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö ovat toimiva yhdistelmä opiskelijan oman osaamisen kehittymiseen ja reflektointiin. Opiskelija Johanna Inkiö hakeutui syksyllä 2019 tradenomiopintojen harjoittelujaksolle LUT-projektipalveluihin, koska halusi kehittää osaamistaan talous- ja projektihallinnon työtehtävissä. Hyppy epämukavuusalueelle kannatti: jakson aikana opiskelija oppi käyttämään erilaisia talous- ja projektihallinon ohjelmistoja ja osaamista kertyi myös sihteerin työtehtävissä. Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä opiskelija osoitti valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan asiantuntijatehtävissä.   

Opinnäytetyöhön sisältyvä päiväkirja 

Työssä osaamista, työssä kehittymistä ja uuden oppimista suhteessa työn vaatimuksiin kartoitetaan opinnäytetyöhön liittyvällä päiväkirjalla, jota ylläpidetään 13 viikon työharjoittelujakson aikana. Lähtötilanteessa kartoitetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kehittymistavoitteet harjoitteluaikajaksolle. Päiväkirja-analyysien pohjalta valmistellaan opinnäytetyö, jossa osaamisen kehittyminen näytetään toteen. 

Päiväkirjan merkitys kehittymisen analysoinnissa 

Organisaatioiden toiminta on muuttumassa koko ajan ketterämmäksi ja muutoskyvykkäämmäksi. Verkostomainen työskentely ja yhteisöohjautuvuus ovat nykypäivää. Työntekijän täytyy hahmottaa osaamisensa, motivaationsa ja kykynsä ja pitää ne ajan tasalla. (Gentz & Nurmi 2020.) 

Opinnäytetyön perustana oleva päiväkirja havainnollistaa, miten osaaminen kasvaa viikkojen edetessä. Mitä erilaisimpia työtehtäviä pääsee tekemään, sitä enemmän kehitystä tapahtuu. Huomioitavaa on erityisesti työssä koetut haastavat tilanteet, joista voi analysoida oman osaamisensa kehityskohteita. Päiväkirjasta voi myös tehdä huomioita organisaation toiminnasta ja miettiä ratkaisuja toimintojen kehittämiseen.  

Päiväkirjan rooli osaamisen kehittämisprosessissa on keskeinen, koska sen avulla hahmotetaan, miten työntekijä sen hetkisillä taidoillaan työssä pärjää – mitä asioita osaa ja missä tarvitaan kehittymistä.  

Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä oman kehittymisen kasvua havainnollistetaan tekstin ohella kuvilla. Työn alussa kartoitetaan oma osaaminen, ja lopussa kootaan ne osa-alueet, joissa kehitystä on tapahtunut lähtötilanteeseen verrattuna.  

KUVA 1. Kartoitus oman osaamisen kehittymisestä (Inkiö 2020, 38)

Osaamisen kehittymisen edellytykset 

Motivaatio on suurin voima, joka saa ihmiset liikkeelle ja toimimaan. Se ohjaa muutoksissa ja saa ponnistelemaan kohti tavoitteita (Martela & Jarenko 2015.), Kun halu oppia uutta on lähtöisin ihmiseltä itseltään, motivaatio on taattu. Ennakkoluuloton ja rohkea itsensä altistaminen uusille asioille opettaa minkä tahansa alan käytäntöjä vahvistaen samalla omaa persoonaa ja itsetuntemusta. Organisaatio voi puolestaan ylläpitää motivaatiota tarjoamalla riittävän monipuoliset ja kiinnostavat työtehtävät sekä ajantasaista koulutusta uusista asioista.  

Opinnäytetyöhön sisältyvä päiväkirja on itsessään eräänlainen motivaattori, ja sen avulla pystyy kartoittamaan uusia kehityskohteita niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta. 

Kirjoittajat 

Johanna Inkiö valmistui tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2020. Blogikirjoitus perustuu päiväkirjamuotoiseen opinnäytetyöhön Osaamisen kehittäminen sihteerin työtehtävissä projektipalveluissa (2020). 

Ullamari Tuominen työskentelee logistiikan lehtorina liiketoimintayksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet 

Gentz, N. & Julin-Nurmi, A. 2020. Osaamisen johtamisen uusi aika [viitattu 6.2.2021]. Saatavissa: https://www.henry.fi/ajankohtaista/blogit-ja-kuukauden-kasvo/2020/06/osaamisen-johtamisen-uusi-aika.html 

Martela, F. & Jarenko, K. 2015. Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Talentum: Helsinki. 

Linkit 

Inkiö, J. 2020. Osaamisen kehittäminen sihteerin työtehtävissä projektipalveluissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [viitattu 6.2.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110322148 

Kuvat 

KUVA 1. Inkiö, J. 2020. Osaamisen kehittäminen sihteerin työtehtävissä projektipalveluissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [viitattu 6.2.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110322148 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *