Perustason ensihoitajasta hoitotason ensihoitajaksi sujuvammin tulevaisuudessa

LAB-ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella ensihoitaja (AMK) koulutuksessa, jonka suunniteltu kesto on neljä vuotta. Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden on ollut mahdollista hyödyntää aiempia opintoja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) kautta. Opintojen edetessä perustason ensihoidon opintoihin on muodostunut epäselvyyksiä, miten aiemmin hankittua osaamista perustason ensihoidossa voidaan hyödyntää koulutuksen sujuvoittamisessa.

Opintojen hyväksilukemiseen selkeyttä

Ammatillisen koulutuksen käynyt opiskelija voi hyväksilukea aiemmin suoritettuja opintoja, mikäli ne ovat sisällöllisesti verrattavissa. Opiskelijan aiemmin hankittua osaamista voidaan arvioida esimerkiksi opintorekisteriotteilla, työ- ja tutkintotodistuksilla, näyttökokeilla tai tenteillä, jonka jälkeen arvioitsija antaa virallisen hyväksynnän opintojen hyväksiluvusta. (Mäkinen-Streng ym. 2017.) Koistinen ym. (2022) opinnäytetyön selvityksen perusteella voitiin todeta perustason ensihoidon opintokokonaisuuksien sisältöjen olevan hyvin yhteneviä LAB-ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon välillä. Kyseisen vertailun perusteella ammatillisen ensihoitajakoulutuksen käynyt opiskelija voisi saada hyväksiluettua ainakin ensihoitaja (AMK) opintoihin kuuluvia perustason ensihoidon teoriaopintoja.

Kuva 1. Vauhdikkaasti eteenpäin: aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja oppilaitosyhteistyöllä voidaan sujuvoittaa ja nopeuttaa opintoja. (Tobias-Steinert 2017)

Oppilaitosten välinen yhteistyö opiskelijan eduksi

LAB-ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon välillä ei ole laadittu selkeitä tai virallisia ohjeita perustason ensihoidon opintojen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Tunnustamista voisi helpottaa muun muassa oppilaitosten opetussuunnitelmien yhtenäistäminen, jonka avulla LAB-ammattikorkeakoulun olisi sujuvampaa laatia opintojen hyväksilukemiseen vaadittavat kriteerit. Yhteneväisten opetussuunnitelmien avulla opiskelija välttäisi samansisältöisten opintojen suorittamisen toistamiseen ja sen sijaan sujuvoittaisi opintojaan oman osaamisensa mukaisesti.

Opintojen päällekkäin meneminen saattaa heijastua työvoiman saatavuuteen ja valmistumisaikaan. Vuoropuhelua ja yhteistyötä vaaditaan eri tahojen kuten korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten sekä työelämän välillä, jotta pystytään vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin sekä työelämän uudistamiseen (Konkola ym. 2021.) Sujuvat opintoprosessit auttaisivat osaltaan myös terveydenhuoltoalalla vallitsevaan työvoimapulaan.

Kirjoittajat

Niina Koistinen, Elina Laitinen ja Laura Nieminen ovat LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon ja sairaanhoidon opiskelijoita.

Emilia Laapio-Rapi on terveysalan lehtori LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Koistinen, N. Laitinen, E & Nieminen, L. 2022. Perustason ensihoidon opetussuunnitelmien yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Vertailussa LAB-ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto Sampo. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 25.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052511931

Konkola, R. Hauta-aho, H. Hiilamo, H. Karttunen, M. Niemi, J. Tuominen, M. Huusko, M & Väätäinen, H. 2021. Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Viitattu 25.5.2022. Saatavissa https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/06/KARVI_1421.pdf

Mäkinen-Streng, M. Ojala, M & Haltia, N. 2017. Opitulla tunnustusta. Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:35.

Tobias-Steinert. 2017. Steinert, T. Liikennettä, valot, valtatie, yö, sininen. punainen. Viitattu 1.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liikennett%c3%a4-valot-valtatie-y%c3%b6-2007979/