Oletko valmis muutokseen?

Jo ennen ajanlaskun alkua kreikkalainen filosofi Herakleitos totesi, että muutoksen maailmassa vain muutos on pysyvää. Jokainen on varmasti kuullut tästä polveutuneen sanonnan, mutta kuinka hyvin sen sanoma on sisäistetty.

Amerikkalaisen talouslehden Forbesin listaamien tulevaisuuden liiketoiminnan trendien mukaan työelämän toimintaympäristö tulee muuttumaan entisestään. Muutosta ajavat tekoälyn nopeasti kasvava hyödyntäminen, etätyön yleistyminen sekä ketterämmät organisaatiot. Näiden lisäksi organisaatioiden pyrkimykset tarkoituksellisempaan liiketoimintaan sekä lisääntyvä kilpailijayhteistyö lähes väkisinkin pakottavat myös työntekijät mukaan muutokseen. (Marr 2021.)

Kuva 1. Työelämän toimintaympäristön muutosten huomiointi jää usein vain organisaatiotasolle. (geralt 2019)

Muutokset tiedostetaan organisaatioissa ja niitä kirjataan myös osaksi strategiaa, mutta kuinka hyvin niihin todellisuudessa varaudutaan yksilötasolla? Toimintaympäristön muutos myllää perinteiset työtehtävät ja työssä tarvittavat taidot. Tekoälyn lisääntyessä inhimilliset taidot nousevat uuteen arvoon, ja havainnointi sekä ongelmanratkaisutaidot korostuvat. Työssä tarvittavien taitojen lisäksi on osattava ottaa huomioon myös niiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Oman työn ja toimintaympäristön muuttuessa on oltava myös itse valmiina muutokseen. (Hartikainen 2014.)

Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen nykyistä työtä tarkastelemalla

Omaa ammatillisen osaamisen kehitystä voidaan edistää monin eri tavoin. Nykypäivänä tietotekniikka tuo tiedon lähelle, jolloin osaamisen kehittämiseen voi hyödyntää esimerkiksi oman alan podcasteja ja verkkoseminaareja. Yksi tärkeä ja merkittävä vaihtoehto on myös nykyisen työn tarkastelu. Oman työn toimintatapoja havainnoimalla ja niiden taustoja avaamalla, on mahdollista kehittää työn sujuvuutta. Näin myös oma ammatillinen osaaminen kehittyy. Muutospositiivisuus ja totuttujen asioiden tarkastelu uusin silmin, avartavat omaa ajattelua ja valmistavat uuden oppimiseen. (Karvinen 2019.)

Opinnäytetyössään Jurva (2022) pyrki kehittämään toimintatapojaan omassa työssään tuotesihteerinä. Työn päätteeksi havainnoitiin kehitystä niin yksittäisen prosessin toteutumisessa kuin omissa työelämän taidoissakin. Oman toiminnan kriittinen tarkastelu toi esiin kehityskohteita, joihin paneutumalla saadaan aikaan hyötyjä niin työnantajalle kuin työntekijälle itselleenkin.

Tarkastelu nosti esiin tärkeitä työyhteisötaitoja ja keinoja niiden kehittämiseen. Hyvät työyhteisötaidot tulevat korostumaan entisestään tekoälyn hyödynnettävyyden jatkuvasti lisääntyessä.

Toimintaympäristön muuttuminen on väistämätöntä. Ennustettujen megatrendien aiheuttamien muutosten odottelun sijaan niihin tulisi valmistautua etukäteen. Yksilötasolla osaamisen kehittäminen omia työtapoja tarkastelemalla auttaa taklaamaan muuttuvan työympäristön aiheuttamia haasteita. Lisäksi se myös luo työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa oman työn kulkuun. Nämä kokemukset saavat aikaan positiivisen kehän, jonka avulla halutaan kehittyä entisestään myös tulevaisuudessa.

Kirjoittajat

Mira Jurva valmistuu tradenomiksi kesällä 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta.

Kati Jaakkolatyöskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

geralt. 2019. Altmann, G. Muutos-muuttua-maailma-mies. Pixabay. Viitattu 19.5.2022 Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/muutos-muuttua-maailman-mies-4039486/

Hartikainen, E. 2014. Sitran trendit: Taidot haastavat tiedot. Sitra. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-trendit-taidot-haastavat-tiedot/

Jurva, M. 2022. Tuotesihteerin toimintatapojen kehittäminen. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052912936

Karvinen, M-M. 2019. Ammatillinen kehittyminen: kuinka toteuttaa sitä tietoisesti? Ukko.fi. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/ammatillinen-kehittyminen-kuinka-toteuttaa-sita-tietoisesti/

Marr, B. 2021. The 8 Biggest Business Trends In 2022. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/11/01/the-8-biggest-business-trends-in-2022/?sh=49583a6221da