Psykofyysisen fysioterapian osaajia tarvitaan

LAB-ammattikorkeakoulussa käynnistyi viime vuoden keväällä kysytty ja toivottu Lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian osaajakoulutus (12 op). Vaikka tämän koulutuksen tarpeellisuus oli jo ennalta tiedossa, sen kiinnostavuus ylitti kaikki järjestäjien odotukset: koulutus oli kolmen päivän kuluttua LABin täydennyskoulutustietojen ilmestyttyä täynnä, ja jonoa muodostui koulutuksen varapaikoille. Toinen toteutus alkoi tänä keväänä, ja kolmas on suunnitteilla alkavaksi keväällä 2025.

Lasten mielenterveyshäiriöt heijastuvat lasten kehoihin

Lasten mielenterveyden häiriöt ovat epidemiologisten tutkimusten mukaan Suomessa yleisiä, jos mukaan lasketaan myös lievemmät häiriöt. Siitä ei ole tutkimusnäyttöä, että mielenterveyden vakavammat häiriöt olisivat lisääntyneet, mutta lievemmät häiriöt ja hoitoon ohjautuminen ovat kuitenkin lisääntyneet. (THL 2023a.)

Monet mielenterveyden häiriöt ilmenevät ensimmäistä kertaa nuoruudessa. Tutkimusten mukaan 20–25 % nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Joskus häiriöitä on samalla nuorella useampiakin yhtä aikaa. Oireet ja häiriöt on hyvä tunnistaa varhain, jotta ne eivät pitkity ja vaikeudu. Lasten tyypillisimpiä oireita ovat ahdistuneisuus, käytösongelmat sekä ADHD-tyyppinen oireilu. (THL 2023a; THL 2023b.) Hyvä mielenterveys on lapsille ja nuorille tärkeä voimavara iänmukaisista haasteista selviämiseen, itsensä hyväksymiseen ja vuorovaikutussuhteiden luomiseen ympäristön kanssa (Aalto-Setälä ym. 2020).

Kuva 1. Neuropsykologisista oireista kärsivät lapset ja nuoret voivat hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta. (ohurtsov 2015)

Psykofyysisen fysioterapian tunnuspiirteitä

Psykofyysinen fysioterapia ei ole menetelmä vaan lähestymistapa, joka soveltuu monenlaiseen fysioterapeuttiseen työhön. Tästä lähestymistavasta voivat hyötyä muun muassa asiakkaat, joilla on mielenterveyden ongelmia, stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, syömishäiriöitä, pitkittyneitä kipuja sekä traumasta tai posttraumaattisesta stressireaktiosta aiheutuneita fyysisiä oireita. Myös erilaisista neuropsykologisista oireista kärsivät lapset ja nuoret voivat hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta.

Täydennyskoulutuksen viitekehys

LAB-koulutuksen läpileikkaava punainen lanka on fysioterapeutin oma kasvuprosessi. Fysioterapeutti peilaa omien arvojen ja asenteiden merkitystä psykofyysisessä asiakastyössä sekä monialaisissa tiimeissä, joissa hän työskentelee. Koulutuksessa pyritään antamaan impulsseja sekä terapeutin sisäisiin prosesseihin että ulkoisiin toimintatapoihin. Ammatillista kasvuprosessia mahdollistavat saadut kokemukset, uusi ymmärrys ja tieto.  

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistumisen kokonaisuudessa keskiössä on myös oma jatkuva kehollinen prosessi, jotta työskentely tässä viitekehyksessä on mahdollista. Ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehon kuvaan, asentoon, liikkeeseen, liikkumiseen ja toimintakykyyn ja toisaalta kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen. (PSYFY 2023.) 

Kirjoittaja

Sirpa Silaste on LAB-ammattikorkeakoulussa työskentelevä fysioterapian lehtori ja fysioterapeutti.

Lähteet

Aalto-Setälä, T., Huikko, E., Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori, H. & Marttunen, M.  2020. Kouluikäisten mielenterveyden tuki ja hoito perustason palveluissa. Ohjaus 6. THL. Vantaa: PunaMusta. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/140590

ohurtsov. 2015. Ohurtsov, O. Tyttö, nuori, elämäntapa, nainen. Pixabay. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tytt%c3%b6-nuori-el%c3%a4m%c3%a4ntapa-nainen-1026246/

PSYFY. 2023. Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://psyfy.net/

THL. 2023a. Lasten mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/lasten-mielenterveys-ja-mielenterveyden-hairiot

THL. 2023b. Nuorten mielenterveyshäiriöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/nuorten-mielenterveyshairiot