Pilvihallinnan toteuttaminen yrityksessä

Useimmat yritykset ovat jo siirtäneet osan työkuormistaan pilveen, ja pilvipalveluiden suosio jatkaa tasaisesti kasvuaan. Pilvialustoille tulee kuittenkin siirtyä hallitusti, ja siirtymä vaatii myös toimintatapojen muutosta. (Pöysti 2020, 1.) Pilvisiirtymälle on syytä muodostaa yrityksen pilvistrategia (Pöysti 2020, 7). Toisaalta pilvialustan käyttäminen vaatii myös selkeät yhteiset pelisäännöt, joiden avulla yrityksen pilvialustaa hallinnoidaan. Nämä yhteiset säännöt voidaan koostaa pilvialustan hallintamalliksi. (Palomaa 2023, 36.)

 Sininen taivas ja valkoisia pilviä, joiden edessä valkoinen piirretty suorakaiteen muotoinen kehys ja kädet.
Kuva 1. Hallintamalli kokoaa yhteen pilvialustan pelisäännöt (Altmann 2018).

Pilvihallinnan haasteita

Pilvihallintaa voi lähestyä useammalla tavalla, mutta pääasia on löytää yrityksen kannalta tärkeimmät panostuskohteet. Pilvialustan käyttäminen vaatii opettelemista ja alustan arkkitehtuuriin perehtymistä. On tärkeää olla tietoinen oman pilviympäristön rakenteesta ja laajuudesta. Ympäristön kasvaessa myös vastuunjaon merkitys kasvaa. (Palomaa 2023, 37.)

Kun pilvipalveluita käyttää useampi työntekijä saattaa syntyä erilaisia toimintatapoja ja kirjoittamattomia käytäntöjä. Näihin yhteiset säännöt pilvihallintamallissa vastaavat esimerkiksi resurssien nimeämiskäytäntöjen ja tunnisteiden lisäämisen avulla (Palomaa 2023, 27–28). Tiedonkulku voi olla yksi haaste yrityksen sisällä, ja selkeät sekä kaikille avoimet ohjeet vähentävät kommunikoinnin tarvetta (Palomaa 2023, 36).

Pilvialustat muuttuvat nopealla vauhdilla, joten myös henkilöstön kouluttaminen tietoturvalliseen pilvipalveluiden käyttämiseen on tarpeellista. Muutosten vuoksi pilvihallintamalli vaatii jatkuvaa tarkastelua ja päivittämistä säännöllisin väliajoin. (Palomaa 2023, 39.) Säännöllinen päivittäminen mahdollistaa myös oman hallinnan tason parantamisen ja uusien osa-alueiden mukaan ottamisen. Samalla voidaan varautua ennakkoon muutoksiin liittyviin riskeihin. (Microsoft Learn 2023b.)

Pilvihallintatiimi

Erikokoisissa yrityksissä pilvihallinnan toteuttaminen on erilaista. Microsoft (Microsoft Learn 2023b) suosittelee CAF-mallinsa (Cloud Adoption Framework) mukaisesti muodostamaan pilvihallintatiimin. Tiimi voi aluksi olla hyvinkin pieni tai vain yksi henkilö, joka ottaa vastuun hallinnan toteutumisen seuraamisesta.

Pilvihallintatiimi on vastuussa vision ja lähestymistavan luomisesta pilvihallintaan. Tiimi päättää hallinnan osalta seuraavista ajankohtaisista toimenpiteistä ja ottaa tarvittavat työkalut käyttöön pilvialustalla sekä ohjeistaa niiden käyttöönotossa uusissa projekteissa. Osaamisen karttuessa tiimi voi rakentaa hallintaa tukevaa automaatiota. (Microsoft Learn 2023b.)

Riippumatta siitä, millaisen tiimin yritys kokoaa pilvihallintaa varten, yrityksen jokaisen tiimin tulee yhdenmukaistaa toimintansa pilvihallinnan mukaiseksi. Pilvihallinta vaatii jatkuvaa kehitystä, joten yrityksen täytyy tunnistaa kypsyystasonsa ja mukauttaa hallintaa omiin tarpeisiin ja resursseihin sopivaksi.  (Microsoft Learn 2023b.)

Kirjoittajat

Heli Palomaa valmistuu toukokuussa 2023 LAB-ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmasta insinööriksi (AMK). Palomaa on suorittanut vuoden 2023 alussa Microsoftin sertifikaatin AZ-104: Microsoft Azure Administrator, mikä antaa pätevyyden Microsoftin pilvipalvelualustan Azuren järjestelmävalvojan rooliin sekä vaatii osaamista Azure-ympäristön toteuttamisesta, hallinnasta ja valvonnasta.

Marianne Matilainen työskentelee tieto- ja viestintätekniikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Altmann, G. 2018. Pilvi Sormi Tabletti. Pixabay. Viitattu 21.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-3362004/  

Microsoft Learn. 2023a. Cloud governance functions. Viitattu 4.4.2023. Saatavissa  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/organize/cloud-governance

Microsoft Learn. 2023b. Get started: Build a cloud governance team. Viitattu 4.4.2023. Saatavissa https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/get-started/team/cloud-governance?azure-portal=true

Palomaa, H. 2023. Pilvialustan hallintamallipohjan suunnittelu ja käyttöönotto yrityskäytössä. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tieto- ja viestintätekniikka. Lahti. Viitattu 4.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304175386

Pöysti, T. 2020. Kokemuksia pilvipalvelustrategian ja pilvipalveluiden käyttöönotosta. YAMK-opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, liiketalous, tietojenkäsittely. Helsinki. Viitattu 4.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121528494