Kunnossapitoa kehittämällä saavutetaan tulosta

Metsäteollisuus, mukaan lukien sahateollisuus sekä sellun, paperin ja kartongin tuotanto, työllistää suoraan tai välillisesti noin 140 000 suomalaista. Suomi on myös yksi Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Sahatavaran vientiarvo koko Suomen tavaraviennistä vuonna 2021 oli neljänneksi suurin, ollen arvoltaan 2 568 M€. Valtaosa suomalaisista pitää edelleen metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista tärkeänä. (Metsäteollisuus ry 2020; Sahateollisuus 2023.) Kilpailukykyä voidaan parantaa mm. tuotantolaitosten kunnossapitoa kehittämällä.

Hyvin suunniteltu kunnossapito mahdollisti tuotannon lisäyksen Seikun sahalla

UPM Kymmene Oyj:n Seikun sahalla toteutettiin vuosien 2022–2023 aikana kehittämishanke osana Omaisuudenhallinnan kehittäminen UPM Kymmene Oyj, Timber -opinnäytetyötä (Kesti 2023). Porissa sijaitseva saha on yksi UPM Timberin neljästä liiketoimintayksiköstä ja sen pääasiallinen raaka-aine on kuusi ja vuotuinen kapasiteetti n. 400 000 m³. (UPM Timber 2023.)  

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda kunnossapidolle toimintamalli, jossa vuosittaista kesä- ja talvirevisiota, eli huoltoseisokkia, ei tarvittaisi ja samalla voitaisiin saavuttaa merkittävää tuotantomäärän kasvua. Kehittämishankkeen alussa suoritettiin kunnossapidon nykytilakartoitus, jossa määriteltiin mm. laitteiden kriittisyys- ja kuntoluokka strategiakanvaasia hyödyntäen (Kuvio 1). (Kesti 2023, 9.)

Hankkeessa paneuduttiin työnsuunnitteluun ja ennakoivaan kunnossapitoon. Laitteiden kuntoa seurattiin mittaavan kunnonvalvonnan avulla, jolloin prosessiteollisuuden standardi, PSK 5701, antoi määritykset mitattaville suureille ja yksiköille. Standardissa on kuvattu mittauspisteen valinta ja tunnistaminen sekä yleisimmät raja-arvot. (PSK 5701 2022.) Kyseisen menetelmän avulla on mahdollista tunnistaa laitteen todellinen kunto ja huoltaa se oikea-aikaisesti rajoittamatta tuotantoa. Lisäksi mittaava kunnonvalvonta antaa aikaa laadukkaan työnsuunnittelun toteuttamiselle. (Kesti 2023, 19-20.)

 Kahdeksan painopistealuetta merkittynä rinnakkain ympyröihin. Ympyröissä lukee mm. Laitteiden kriittisyysluokittelu, Mittaava kunnonvalvonta, Elinkaaren hallinta jne.  
Kuvio 1. Kunnossapidon strategiakanvaasissa määritellyt painopistealueet (Kesti 2023, 19).

Seikun sahalla pilotoitiin mallia, jossa periteistä vuosittaista kesä- ja talviajan tuotantokatkoa ei pidetä. Perinteisesti sahat pysäytetään kesällä kesä-heinäkuun aikaan, noin 2-3 viikoksi, riippuen paikkakunnasta. Laskennallisesti tämä tarkoittaa 10-15 tuotantopäivää. Kesästä 2023, tulee Seikun sahalla toinen peräkkäinen kesä, joka sahataan ilman kesärevisiota. Opinnäytetyössä kuvatuilla työsuunnittelun työkaluilla, mittaavan kunnonvalvonnan ja yhteisen kehityssuunnitelman avulla tämä on ollut mahdollista. Näiden muutosten kautta tuotantoa voidaan kasvattaa Timber tasolla vuosittain 40 000 – 60 000 m³ sekä jaksottaa kunnossapidon kustannuksia tasaisemmin koko vuodelle. (Kesti 2023, 31).

Sahateollisuus on erittäin suhdanne herkkä ala ja siten tuotantoa täytyy voida optimoida. Varsinkin nyt, kun tukkipuun hinta on korkealla ja vientivoittoisen alan tärkein kasvun ajuri, rakennusteollisuus, on ahdingossa, huoltoja ja suurempia korjauksia kannattaa tehdä (Koskinen 2023, 8-9.) Hyvässä suhdanteessa on sen sijaan tärkeää maksimoida sahan tuotanto.

Kirjoittajat

Lea Heikinheimo, TkT, yliopettaja, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen koulutuksessa.

Marko Kesti työskentelee sahanjohtajana UPM Kymmene Oyj, Timber Seikun sahalla. Hän valmistui uudistuvan johtamisen koulutuksesta insinööriksi (YAMK).

Heikki Heiskanen, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Puutekniikan lehtorina.

Lähteet

Kesti, M. 2023. Omaisuudenhallinnan kehittäminen UPM Kymmene Oyj, Timber. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305057887

Koskinen, T. 15.8.2023. Sahateollisuus kaipaa hallitukselta tekoja. Etelä-Suomen Sanomat. 8-9

Metsäteollisuus ry. 2020. Jopa 85 prosenttia suomalaisista pitää metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista tärkeänä. STT INFO. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://www.sttinfo.fi/tiedote/jopa-85-prosenttia-suomalaisista-pitaa-metsateollisuuden-kilpailukyvyn-vahvistamista-tarkeana?publisherId=3973&releaseId=69873919

PSK 5701. 2022. Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Käsitteet ja määritelmät. Käytettävät suureet ja mittayksiköt. 9. painos. Helsinki: PSK Standardisointi.

Sahateollisuus. 2023. Tavaravienti 2021. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://sahateollisuus.com/wp-content/uploads/2022/03/Tavaravienti-2021.pdf

UPM Timber. 2023. UPM Seikun saha. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://www.upmtimber.com/fi/tietoa-meista/tuotantolaitokset/upm-seikun-saha/