Pilvipalveluiden vaikutukset IT operointiin ja hallintaan

Yhä useampi organisaatio on käymässä läpi pilvipalvelumuunnosta, jossa niiden tarjoamat palvelut ja työkuormat siirretään omista palvelinkeskuksista julkiseen pilvipalveluun. Verrattuna vanhaan omista palvelinkeskuksista tuttuun toimintamalliin, jossa yrityksen IT-osasto toimii portinvartijana ja tarjoaa tarkasti rajatun lajitelman konesalipalveluita, julkinen pilvipalvelu mahdollistaa ketterämmän tavan kehittää yrityksen tuottamia sovelluksia ja palveluita. Koska pilvipalveluissa infrastruktuuri voi muuttua ja kehittyä yhtä nopeasti kuin ohjelmistot yritysten on muutettava ja parannettava IT operointiin ja hallintaan liittyviä prosessejaan.

Nykyaikainen IT organisaatio

Pilvipalvelun osaamiskeskustoiminto (Cloud Centre of Excellence) on nykyaikainen tapa hoitaa IT operointia ja hallintaa. Se hyödyntää ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä nykyaikaisen IT organisaation rakentamiseen. Pilvipalvelun osaamiskeskustoiminnossa keskitytään tarjoamaan palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat kustannusten, tietoturvan ja identiteettien hallintaan sekä resurssien yhdenmukaisuuteen ja käyttöönoton nopeuttamiseen. Jotta osaamiskeskustoiminnon tuomia hyötyjä organisaatiolle voi arvioida, on prosesseja sekä pilvipalvelussa ajettavia kokonaisuuksia osattava mitata oikein. (Kankola 2022, 10-15, 27.)

Kuva pimeästä palvelinkeskuksesta neonsinisillä ja vaaleanpunaisilla valoilla
Kuva 1. Kuva pimeästä palvelinkeskuksesta neonsinisillä ja vaaleanpunaisilla valoilla (Gorodenkoff 2021)

Alustan suunnittelu (Platform Engineering) on pilvipalvelun osaamiskeskustoiminnon kaltainen, mutta suppeampi menetelmä vastaavien palveluiden ja ratkaisuiden tarjoamiseen muiden tiimien käyttöön. Alustan suunnittelu menetelmien käyttöä on mitattu esimerkiksi vuosittaisessa Puppet State of DevOps kyselyssä. Kyselyn mukaan organisaatioissa, jotka ovat toimineet pilvipalveluissa pidempään ja joiden menetelmät ovat hyvin pitkälle jalostuneita, pilvipalvelun osaamiskeskustoiminnon tarjoamien palveluiden kaltaiset toiminnot ovat yleisempiä kuin pilvipalvelumuunnoksen alkuvaiheessa olevissa organisaatioissa. (Puppet 2021.).

Mitattavia arvoja sekä hyötyjä

Mitattavien arvojen tunnistaminen ja niiden pohjalta toimintojen automatisointi tai hälytysten lähettäminen on yksi keskeinen asia pilvipalvelun osaamiskeskustoiminnossa. Yksi yleisimmistä mitattavista asioista on palvelun saatavuus ja vasteaika, koska ne näkyvät suoraan loppukäyttäjälle. Jos osaamiskeskustoiminto on onnistunut tehtävässään, ajan mittaan palvelun saatavuuden tulisi kasvaa ja vasteajan laskea. Muita mitattavia arvoja, joilla voidaan arvioida osaamiskeskustoiminnon onnistumista, ovat esimerkiksi kustannustrendi ja poikkeamat siitä, tietoturva poikkeamien ja muiden hälytysten määrä sekä vaatimustenvastaisten resurssien määrä.

Muita pilvipalvelu osaamiskeskustoiminnon tuomia hyötyjä organisaatioille ovat esimerkiksi kasvanut onnistuneiden ohjelmistojulkaisujen tiheys sekä automaation lisääntyminen ohjelmistorobotiikalle sopivissa tehtävissä. Automaation koetaan usein parantavan työnlaatua ja se myös laskee inhimillisistä erehdyksistä sekä epäonnistuneista julkaisuista koituvia kustannuksia. Automaatio myös parantaa operaatioiden johdonmukaisuutta ja vähentää vakavien häiriötilanteiden määrää.

Kirjoittajat

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK) IoT:stä tekoälyyn -koulutuksessa.

Janne Kankola valmistui joulukuussa 2022 LAB-ammattikorkeakoulun insinööri (ylempi AMK) IoT:stä tekoälyyn -koulutuksesta. Hänellä on pitkä kokemus sovelluskehityksestä ja pilvipalveluiden kehittämisestä sekä ylläpidosta.

Lähteet

Gorodenkoff. 2021. Shot of Data Center With Multiple Rows of Fully Operational Server Racks. Adobe Stock. Viitattu 10.12.2022. Saatavissa https://stock.adobe.com/fi/images/shot-of-data-center-with-multiple-rows-of-fully-operational-server-racks-modern-telecommunications-artificial-intelligence-supercomputer-technology-concept-shot-in-dark-with-neon-blue-pink-lights/267083581

Kankola J. 2022. The modern cloud governance model: Roles and responsibilities in the cloud centre of excellence function. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tietotekniikan ala. Viitattu 30.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112724312

Puppet. 2021. State of DevOps Report. Viitattu 13.11.2022. Saatavissa https://puppet.com/resources/report/2021-state-of-devops-report/