Opiskelu vankilassa voi edistää vangin elämänhallintaa

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen vankiloissa on vuodesta 1980 lähtien ollut lakisääteistä. Suomessa vankilaopetusta järjestää nykyisin 15 ammatillista koulutuksenjärjestäjää, jotka tarjoavat opetusta sekä avo- että suljetuissa vankiloissa ja koevapauden aikana. Opetusta tarjotaan siis oppimisympäristössä, jotka poikkeavat varsin paljon tavallisesta ympäristöstä.

Vankila oppimisympäristönä asettaa opetukselle haasteita jo siitä syystä, että vankilan tiloja ei ole suunniteltu opetuksen järjestämiseen. On kuitenkin havaittu, että mitä nopeammin vanki pääsee koulutuksen piiriin rangaistusta suorittaessaan, sitä helpompi hänen on aloittaa opiskelu ja sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on elää rikoksetonta elämää rangaistuksen suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen järjestäminen poikkeavissa oloissa vaatii tiivistä yhteistyötä vankilan ja koulutuksenjärjestäjän välillä. Lähtökohtana on turvata vangeille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen. Vangeille rangaistuksen aikana tarjottava koulutus voi muodostua eri tutkinnonosista tai kokonaisesta tutkinnosta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.)

Ravintola-alan koulutus suljetussa vankilassa

Helsingin vankilan suljetulla osastolla on tarjottu ravintola- ja catering alan koulutusta vuodesta 2019 lähtien. Koulutuksen toteuttamisen suurimpana haasteena on ollut koulutuksen käytettävissä olleet vankiloiden tilat, joita ei ole suunniteltu ammatilliseen koulutukseen. Mutta joustavien opetusratkaisujen avulla on pystytty turvaamaan koulutuksen ammattitaitovaatimusten mukainen opetus.

Opinnäytetyönä tutkittiin ravintola- ja cateringalan koulutuksen järjestämistä vankilaympäristössä. Tutkimuksessa haastateltiin sekä vankilaopettajia että opinto-ohjaajia (Heinonen 2022). Vankien suhtautumista koulutusta kohtaan tutkittiin kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa havaittiin koulutuksen tarjoamisen olevan keskeinen osa vangin rangaistusajan suunnitelmaa ja etenemistä suljetusta vankilasta kohti avovankilaa. Parhaimpaan tulokseen opintojen näkökulmasta päästään silloin, kun opinnot siirtyvät vangin mukana vankilasta toiseen. Koulutukseen osallistumisen on havaittu vahvistavan vangin ammatillista osaamista sekä edistävän hänen kiinnittymistä yhteiskuntaan ja matkaa kohti rikoksetonta elämää.

[Alt-teksti: vankilaan on järjestetty ravintolapöytä ja siihen kattaus.]
Kuva 1. Vankilassa järjestettävä näyttötilaisuus. Näyttö on järjestetty yhteistyössä vankilan henkilökunnan kanssa, huomioiden vankilaturvallisuus. (Kuva: Taina Heinonen)

Vangeille suunnattu kyselytutkimus vahvisti koulutuksen aseman merkityksellisyyden vangin arjessa. Ravintola- ja catering-alan opinnot kiinnostavat vankeja, koska ne koetaan käytännönläheisiksi. Vangit kokivat opetukseen osallistumisen merkittävänä siviiliajan työllistymisen kannalta (Heinonen 2022). On kuitenkin huomioitava, että osalle vangeista motivaatio opintojen aloitukseen saattaa olla ulkoista; mielenkiintoisen tekemisen saamista vankila-arkeen. Parhaimmillaan vankeusaika voi rauhoittaa vangin elämänhallintaa ja mahdollistaa ammattitutkinnon saamisen. Osa vangeista ei siviilissä ole pystynyt osallistumaan opintoihin vaikean elämäntilanteen vuoksi. Siksi erilaisten opintopolkujen tarjoaminen vankilan ja koulutuslaitoksen välisenä yhteistyönä on tärkeää.

Kirjoittajat

Taina Heinonen valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta Palvelu- ja liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen YAMK -ohjelmasta. Hän työskentelee opettajana Keski- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa.

Mika Tonder on LAB-ammattikorkeakoulun yliopettaja Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Heinonen, T. 2022. Ravintola- ja cateringalan koulutuksen toteutus erilaisessa oppimisympäristössä Case: Helsingin vankila. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.10.2022. Saatavissa rajoitetusti  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112924992

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. Vankilaopetuksen järjestävän ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen toteuttaminen. Linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Viitattu 30.11.2022. Saatavissa https://okm.fi/documents/1410845/4171155/Vankilaopetuksen+linjaukset+suomeksi.pdf/e092d1c9-a421-2cc5-b46e-53c6c8af9ed5/Vankilaopetuksen+linjaukset+suomeksi.pdf?t=1660559069669