Selkeän kielen avulla tuetaan oppimista ja yhteistä vuorovaikutusta

Kielellisen moninaisuuden tunnistaminen ja kielitietoisuuden tarkastelu opetuksessa on tärkeää varsinkin opettaessa opiskelijoita, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Kielen oppimisella katsotaan olevan yhteys opiskelumenestykseen ja työelämään integroitumiseen (Opetushallitus 2023). Opettajan on tiedostettava kielen merkitys yhtenä osana ammattiin opiskelussa (Aro & Seppä 2019).

Kielitietoinen opettaja tunnistaa opiskelijoiden kielelliset tarpeet ja mahdolliset haasteet sekä huomioi työssään erilaisia kielen oppimista tukevia työtapoja. Selkokielen käyttö on yksi kielen oppimisen tukikeinoista. Selkokielellä tarkoitetaan suomen kielen muotoa, jossa kieli on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan selkeämmäksi ja ymmärrettäväksi yksilön tarpeiden mukaan (Selkokeskus 2021). Selkokielen käytöllä opettaja tukee molemmin puolista vuorovaikutusta ja ymmärrystä (Kartio 2009, 8).

Haastavan kielen käyttö sekä nopeatempoinen puhetyyli voivat hidastaa oppimista ja vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Selkokielinen viestintä vaatii opettajalta tietoisuutta omasta puhe- ja viestintätavastaan. Tärkeää on myös huomioida nonverbaaliin viestintään liittyvät tulkinnalliset ristiriidat ja mahdolliset haasteet. (Kartio 2009, 8.)

Termit selville ja tarvittaessa kirjoittaen

Selkeän kielen käyttöön ja kielelliseen tukemiseen on olemassa erilaisia keinoja. Opetus- ja vuorovaikutustilanteissa on tärkeää antaa aikaa ja edetä hitaammin kuin äidinkielenään suomea puhuvien opiskelijoiden kanssa (Koulutuskeskus Salpaus 2019). Opettajan on hyvä tiedostaa puheessaan käyttämänsä termistö ja selittää vaikeasti ymmärrettävät sanat. Vaikeiden sanojen kirjoittaminen opiskelijoiden nähtäville tukee hahmottamaan kieltä paremmin ja sitä kautta sisäistämään opetettavan asian tehokkaammin.

[Alt-teksti: opetustila, jossa on potilassänky ja sillä potilasnukke. Sängyn ympärillä on henkilöitä, yksi opettaa ja muut kuuntelevat.]
Kuva 1. LABin sairaanhoitajaopiskelijoita ja opettaja opetustilanteessa. (Kuva: Tiia Kangassalo)

Opiskelijat kokevat selkeän kielen käytön opetuksessa tärkeänä ja yhtenä edellytyksenä suomen kielen oppimiselle. Opiskelijoiden mielestä on tärkeää sisäistää opettajan puhetyyli ja äänenkäyttö pystyäkseen omaksumaan paremmin opetettavan aiheen sekä ymmärtääkseen suomen kieltä. Opettajan kyky käyttää selkeää kieltä auttaa opetettavan asian ymmärtämistä ja tukee täten ammatillista kasvua. Opiskelijat pitävät tärkeänä, että opettaja selittää ammattitermistön sanat ja mahdolliset ammattislangiin liittyvät asiat selkeästi. Opiskelijat kuvaavat myös ryhmäkoon ja ilmapiirin vaikuttavan uuden asian oppimiseen. Turvallinen ilmapiiri madaltaa kynnystä kysyä sekä opettajalta että opiskelijakavereilta eri asioista varmistaakseen oikein ymmärrystä.

LAB-ammattikorkeakoulussa järjestetään maahanmuuttajille ja maahanmuuttajataustaisille suunnattua sairaanhoitajakoulutusta, jossa opetuskielenä käytetään suomea. Koulutuksen aikana opiskelijat saavat tukea kielitaidon kehittämiseen. (LAB 2023.)

Kirjoittaja

Tiia Kangassalo toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä ja opettaa maahanmuuttajataustaisille suunnatussa sairaanhoitajakoulutuksessa.

Lähteet

Arola, T. & Seppä, M. 2019. Kielitietoisella ohjauksessa vauhtia ammattikielen oppimiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(1). Viitattu 30.1.2023.  Saatavissa https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-helmikuu-2019/kielitietoisella-ohjauksella-vauhtia-ammattikielen-oppimiseen

Kartio, J. (toim.) 2009. Selkokieli ja vuorovaikutus. Helsinki: Oppimateriaalikeskus Opike.

Koulutuskeskus Salpaus. 2019. 15 vinkkiä selkokielen puhumiseen ja kielelliseen tukemiseen. OSSI 2 – osaajat töihin. Viitattu 30.1.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/wp-content/uploads/2019/11/15-vinkki%C3%A4-1.pdf

LAB. 2023. Sairaanhoitaja (AMK), maahanmuuttajille suunnattu koulutus. Viitattu 28.1.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/koulutus/sairaanhoitaja-amk-maahanmuuttajille-suunnattu-koulutus-paivatoteutus-lahti-210-op

Opetushallitus. 2023. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. Viitattu 28.1.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kulttuurinen-moninaisuus-ja-kielitietoisuus

Selkokeskus. 2021. Selkokieli. Viitattu 28.1.2023. Saatavissa https://selkokeskus.fi/selkokieli/