Rakennustuotteiden ympäristöselosteet tuovat uuden osaamishaasteen

Rakennustuotteet ovat isossa roolissa rakentamisen päästöjen vähentämisessä, kun Suomi pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Rakennettuun ympäristö tuottaa noin 30 % päästöistämme ja rakennustuotteiden osuus on siitä noin 20 %. Kun energian päästöt ovat laskusuunnassa, rakennusmateriaalien suhteellinen osuus puolestaan kasvaa. Rakennustuotteiden ympäristöseloste EPD on hyvä työkalu ilmastovaikutusdatan tuottamisessa (Rakennusteollisuus 2022).

Rakennusteollisuuden kokonaispäästöt ovat kuvassa eritelty viiteen toimintoon:1) materiaalit ja rakennukset, 2) työmaatoiminnot, 3) käyttövaiheen energia, 4) rakennukset ja 5) infra.
Kuva 1. Rakennetun ympäristön elinkaaren hiilijalanjäljen (kt CO2) kokonaistulos sisältäen käyttövaiheen energian päästöt. (Kivifaktaa 2022).

Rakennustuotteiden päästöt muodostuvat moninaisista toiminnoista, kuten raaka-aineiden louhinnasta, niiden kuljetuksesta tuotantolaitokselle, valmistusprosessin energiankulutuksesta, niiden asennuksesta rakennukseen sekä tuotteiden kierrätyksestä. Rakennusten ilmastovaikutusten arviointi tulee rakentamislakien lakimuutoksen myötä pakolliseksi Suomessa 1.1.2024 (HE 139/2022, 1). Tuotteiden ilmastovaikutuksia voidaan arvioida rakennustuotevalmistajien laatimalla RTS EPD-ympäristöselosteella, joka sisältää tiivistetysti tiedot tuotteen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista. RTS EPD on tyypin III ympäristömerkki, joka laaditaan ISO 15804 -standardinperiaatteiden mukaan ja se on kolmannen osapuolen varmentama. (RTS 2022). EPDtä voi käyttää myös yrityksen markkinointiviestissä työkaluna ja lisäksi se edistää ympäristövaikutustietojen avoimuutta.

Kuva tiilikatosta pintana
Kuva 2. Kattotiilet ovat esimerkki RTS EPD -ympäristöselosteen piiriin kuuluvista tuotteista. (Brennan 2016).

EPD-kehityksen ja -osaamisen kehitystarpeet

Elinkaarimallinnuksen ja elinkaarilaskennan ohjelmistoissa, joita EPDn laadinnassa käytettään, on merkittäviä eroja toimintojen, kattavuuden ja käytettävyyden suhteen. Ohjelmistot hyödyntävät standardeja ja tietokantoja.  A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä työskentelevä alan asiantuntija Elisa Lindqvist (2022, 37-38) arvioi, että ohjelmistoja tulisi myös kehittää paremmin hyödynnettäviksi. Lisäksi esimerkiksi rakennusten ilmastovaikutusten arvioijat ja suunnittelijat tarvitsisivat enemmän koulutusta EPD-ympäristöselosteisiin liittyen. Toistaiseksi alalta puuttuu esimerkiksi arvioijan pätevyysvaatimukset.

Tässä on uusi osaamishaaste koko rakennetun ympäristön alalle sekä rakentamisen, ohjelmistoalan ja ympäristöalan koulutuksen tuottajille. Mainitut koulutusalat ovat kaikki LAB-ammattikorkeakoulun osaamisalueita ja nyt pitäisikin tuleva kehitys ottaa huomioon sisällyttämällä EPD-kursseja opetussuunnitelmiin ja täydentämällä täydennyskoulutusportfoliota. Yrityskentässä on erityisesti pk-yrityksiä, tuotevalmistajia, jotka eivät ole voineet asiaan tarttua osaamisvajeen takia. On myös tärkeää, että LABin opiskelijat pääsevät tämän uuden tiedon piiriin.

Kirjoittaja

Anne-Marie Tuomala toimii Teknologia-yksikössä ympäristöteknologian lehtorina ja on aiemmin toiminut mm. pk-yrityskonsulttina kestävän kehityksen alalla.

Lähteet

Brennan, P. 2016. savilaatta katto tausta arkkitehtuuri design tyyli. Pixabay. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-1619863/

HE 139/2022. Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. 2022 vp. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_139+2022.pdf

Kivifaktaa. 2022.  Rakennetun ympäristön elinkaaren hiilijalanjäljen (kt CO2) kokonaistulos sisältäen käyttövaiheen energian päästöt. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://kivifaktaa.fi/rakennetun-ympariston-paastot-painottuvat-kayttovaiheen-energiakulutukseen/

Lindqvist, E. 2022. EPD-ympäristöselosteet rakennusalan ympäristövaikutusten ohjaamisessa. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Teknologia. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111422586

Rakennusteollisuus. 2022. Rakennettu ympäristö ja ilmastonmuutos. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/

RTS. 2022. RTS EDP -ympäristöseloste. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://cer.rts.fi/epd-ymparistoseloste/