Raskauden ja synnytyksen tuomista mielialan muutoksista puhumista tulisi normalisoida

Monet äideistä kokevat mielialamuutoksia raskaudenaikana sekä synnytyksen jälkeen. Mielialan vaihtelut ovat normaaleja ja niiden tarkoitus on auttaa äitiä sopeutumaan elämään vauvan kanssa. Suuri elämänmuutos voi kuitenkin altistaa myös masennukselle. Äitien lisäksi myös puolisot voivat sairastua masennukseen ja vanhempien masennuksella voi olla negatiivisia vaikutuksia koko perheeseen (Eronen & Ikonen 2021, Äimä ry 2022.)

Masennus on alidiagnosoitua, koska sen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Arkaluontoisen asian puheeksiotto voi olla haastavaa. Vanhemmat saattavat hävetä mielenterveysongelmiaan sekä pelätä, että heidät leimataan epäsopiviksi vanhemmiksi. Neuvolassa onkin tärkeää saada luotua luottamuksellinen ilmapiiri, jossa perheet uskaltavat avoimesti puhua vaikeistakin asioista. Vanhempien mielialasta puhumista onkin syytä normalisoida, jotta perheet tietävät mielialan vaihtelujen olevan yleistä eivätkä säikähdä tuntemuksiaan (Eronen & Ikonen 2021, Pouta ym. 2013, 275.)

Kokemusten jakaminen antaa vertaistukea

Vertaistuen merkitys on suuri sekä ennen synnytystä että sen jälkeen. Siinä saadaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä tukea, joka voi tuoda huomattavasti apua tilanteeseen (Terveyskylä 2017.) Nykyisin ei tarvitse mennä konkreettisesti minnekään osallistuakseen vertaistukiryhmiin ja tavatakseen muita samassa tilanteessa olevia, vaan vertaistukea voi saada verkkopalveluiden välityksellä esimerkiksi erilaisissa ryhmissä. Vertaistukea on mahdollista saada myös esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, kun ihmiset jakavat arkensa vaikeitakin asioita sosiaalisen median alustoilla ja kertovat avoimesti omista kokemuksistaan. Samassa tilanteessa olevat voivat saada lohtua siitä, että muutkin kamppailevat samojen asioiden kanssa.

[Alt-teksti: Kolme nuorta naista kävelyllä lumisella maalaistiellä mukanaan lastenvaunut sekä talutushihnojen päässä kaksi koiraa.]
Kuva 1. Äidit voivat saada toisiltaan vertaistukea. (Kuva: Milla Ikonen)

Podcast on nykyaikainen alusta tiedon ja kokemusten jakoon

Nykyisin suosittuja ovat myös podcastit, joissa ihmiset keskustelevat ja kertovat kokemuksiaan valitsemistaan aiheista. Podcasteistakin voi saada vertaistukea, kun muut ihmiset kertovat omista kokemuksistaan, mutta podcasteja käytetään myös opetusmateriaalina. LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutukseen kuuluvana kehittämistehtävänä on tehty raskausajan ja synnytyksen jälkeisiä mielialamuutoksia käsittelevä Mielen myllerrys vauvakuplassa-podcast (Linkki 1), jossa kerrotaan teoriatiedon lisäksi omia kokemuksia aiheesta.

Podcastia on tarkoitus jakaa odottaville perheille Eksoten sosiaalisessa mediassa osana perhevalmennusta sekä ammattikorkeakoulun opettajille opetuskäyttöön hyödynnettäväksi. Sen tavoitteena on normalisoida mieliala-asioista puhumista, lisätä tietoisuutta aiheesta, antaa vertaistukea ja rohkaista vanhempia puhumaan avoimesti tuntemuksistaan.

Kirjoittajat

Essi Eronen ja Milla Ikonen ovat LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Eronen, E. & Ikonen, M. 2021. Baby bluesin ja synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen ja hoito- Opas äitiysneuvolaan perheille. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, terveydenhoitajakoulutus. Lappeenranta. Viitattu 9.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105138637

Pouta, A., Hakulinen-Viitanen, T., Klemetti, R., Pelkonen, M., Vallimies-Patomäki, M., Ellilä, M., Häkkinen, H., Jouhki, M-R., Kampman-Nikulainen, T., Keravuo, R., Lang, L., Lehtomäki, L., Liira, H., Paahtama, S., Rahkonen, E., Raudaskoski, T., Raussi-Lehto, E., Räty, H., Uotila, J., Virtanen, T. & Ylä-Soininmäki, T. 2013. Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 13.3.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Terveyskylä. 2017. Mitä on vertaistukitoiminta? Kuntoutumistalo. Viitattu 13.3.2022. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/l%C3%A4heiselle/tukea-l%C3%A4heiselle/mist%C3%A4-voin-saada-tukea/mit%C3%A4-on-vertaistukitoiminta

Äimä ry. 2022. Raskausajan masennus. Viitattu 13.3.2022. Saatavissa https://aima.fi/raskausajan-masennus/

Linkit

Linkki 1. Eronen, E., Ikonen, M. & Karvonen, K. 2022. Mielen myllerrys vauvakuplassa. Podcastsarja. Viitattu 22.3.2022. Saatavissa https://soundcloud.com/user-336546162/sets/mielen-myllerrys-vauvakuplassa