Kestokatetrihoitoon liittyvien ongelmien ehkäisy

Kestokatetrointiin liittyvät hoidon komplikaatiot voivat aiheuttaa toimintayksiköille ja potilaille huomattavia lisäkustannuksia tai tarpeetonta haittaa. Kestokatetri kymmenkertaistaa riskin virtsatieinfektiolle. Katetrista johtuvista infektioista olisi ennaltaehkäistävissä jopa 70 % noudattamalla ohjeistuksia katetrin asettamisessa ja hoidossa. (Koukkari 2019, 135.) Tämän vuoksi teimme Peijaksen sairaalan urologisen osaston K1 käyttöön julisteen, jolla pyritään yhtenäistämään ja parantamaan kestokatetripotilaiden hoitoa.

[Alt-teksti: Havainnenukke, jolle asennettu katetri on kiinnitetty tukisitein ja teipein, virtsapussi on kiinnitetty tukisidoksella nuken reiteen.]
Kuva 1. Kestokatetrin kiinnittäminen ehkäisee virtsaputken vaurioita ja katetrin irtoamista. (Kuva: Marjo Kauppinen, Tanja Marin & Rumu Mulmi-Shakya)

Katetrihoidon komplikaatioiden ehkäisyn ABC

Kestokatetrin asettamisessa tulee noudattaa steriiliä tekniikkaa (Käypä hoito 2021). Katetrointivauriot ja katetrin tukkeutuminen voidaan ehkäistä valitsemalla tilanteeseen sopivin katetri huomioiden koko, malli ja materiaali. Runsaalla liukastingeelin käytöllä ja riittävällä vaikutusajalla voidaan vähentää katetrointivaurioita. Kestokatetrin ballonki tulee täyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti rakon spasmien välttämiseksi. (Geng et al. 2012, 20–25.) Infektioiden vähentämiseksi suljetun virtsankeräysjärjestelmän säilyttäminen, virtsanäytteenottoporttien käyttäminen ja aseptiikan huomiointi katetria käsiteltäessä ja virtsapussia tyhjennettäessä on tärkeää.

Kestokatetri tulee poistaa heti kun se on mahdollista ja katetrin tarvetta tulee arvioida päivittäin. Kiinnittämällä kestokatetri iholle voidaan ehkäistä infektioita, vähentää potilaalle aiheutuvaa kipua sekä estää erilaisia alavirtsateiden vaurioita tai verivirtsaisuutta. (Geng et al. 2012, 26–35; Koukkari 2019, 136‒137; THL 2022.) Ummetuksen hoito on hyvä huomioida virtsarakon tyhjenemisongelmien yhteydessä (Geng et al. 2012, 42–43).

Juliste toiminnan tueksi

LAB-ammattikorkeakoulun erikoistumisopintojen kehittämistyönä valmistui työpaikan seinälle juliste, jossa kuvataan kestokatetrihoidon ongelmien ehkäisyä ja hoitotyön keinoja infektioiden, vaurioiden ja kivun vähentämiseksi. Julisteen tavoitteena oli tuoda tietoa hoitajien päivittäiseen käyttöön.

Juliste esiteltiin työyhteisössä ja siitä saatiin palaute kyselylomakkeella.  Kaikki vastaajat kokivat julisteen asioiden olevan hyödynnettävissä omassa työssään urologisella vuodeosastolla.

Kyselyn perusteella näytteenottoportti oli entuudestaan tuttu puolelle vastanneista. Lähes kaikki olivat tietoisia katetrin kiinnittämisen merkityksestä iholle, mutta vain puolet hoitajista oli toteuttanut kiinnittämisen. Avoimissa vastauksissa useat mainitsivat oppineensa uutena asiana ballongin tyhjentämiseen ja virtsanäytteenottoon liittyviä asioita. Hoitajat uskoivat jatkossa huomioivansa paremmin katetrin kiinnittämisen iholle sekä suljetun virtsankeräysjärjestelmän säilyttämisen. Vapaassa palautteessa juliste arvioitiin tarpeelliseksi ja käyttökelpoiseksi omassa työyksikössä.

Kirjoittajat

Marjo Kauppinen, Tanja Marin ja Rumu Mulmi-Shakya opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa Kliinisesti erikoistunut osaaja ‒ Uroterapia -koulutuksessa. He työskentelevät HUS:ssa Peijaksen sairaalan urologisella vuodeosastolla K1.

Sari Lappalainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Geng, V., Cobussen-Boekhorst, H., Farrell, J., Gea-Sánchez, M.,  Pearce, I., Schwennesen, T., Vahr, S. & Vandewinkel, C. 2012.Näyttöön perustuvat ohjeet urologian parhaista hoitokäytännöistä. Katetrointi, kestokatetrointi aikuisilla, alatiekatetrointi ja suprapubinen katetrointi. European Association of Urology Nurses. Urologiset hoitajat, URHOT.  Käännetty Euroopan urologisten sairaanhoitajien järjestön (EAUN:n) luvalla. Julkaisu saatavissa Suomen Urologiset Hoitajat ry:n toimistosta

Koukkari, K. 2019. Kestokatetrit infektioriskinä. Suomen Sairaalahygienialehti Vol. 37 (3), 135–139. 

Käypä hoito. 2021. Virtsatieinfektiot. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 12.1.2022.  Saatavissa www.käypähoito.fi

THL. 2022. Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsittely. Viitattu 12.1.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/infektioiden-ehkaisy-eri-hoitotoimenpiteissa/virtsarakon-kestokatetrin-asettaminen-ja-kasittely