Ryhmäohjauksesta tukea kehittämistyön prosessiin

Ryhmässä tapahtuvalla ohjauksella on havaittu olevan paljon erilaisia hyötyjä verrattuna yksilöohjaukseen. Resurssinäkökulmasta se toki on tehokas ja vaikuttava tapa antaa ohjausta, mutta osallistujien näkökulmasta se myös tukee yhteisöllisyyttä ja on erinomainen tilaisuus saada tukea kanssaosallistujilta. Hyvä ryhmäohjaus rakentuu siten, että osallistujat tietävät jo etukäteen, mitä heiltä odotetaan ryhmäohjauksen aikana. Kysymyksille annetaan runsaasti tilaa ja huolehditaan, että aikaa on varattu riittävästi. Ohjaustilanteen tulee olla turvallinen ja ilmapiirin luottamuksellinen ja arvostava. (Lehtinen & Kurkaa-Kivelä 2022.)

Ryhmäohjauksessa osallistujien on mahdollista tarjota toisilleen tiedollista sekä myöskin sosiaalista tukea. Vertaistuki auttaa opiskelun ja työn etenemisessä. (Jääskeläinen 2023.) Ryhmäohjauksen hyötyihin kuuluu myös vertaisohjaus, jota osallistujien on mahdollista toisilleen tarjota. Vaikka vertaisohjaus usein liitetäänkin työmaailmaan ja työssä perehtymiseen, voidaan sillä ohjaustilanteiden näkökulmasta tarkoittaa osallistujien toisilleen jakamia neuvoja, vinkkejä ja näkökulmia. Monien mieltä saattaa myös rauhoittaa se, että ei itse olekaan ainoa, jolla on mahdollisesti haasteita tehtävän parissa. Haasteista keskusteltaessa voi hyvinkin saada vinkkiä kanssaosallistujalta, kuinka tämä on omat haasteensa ratkaissut. (Lehtinen & Kurkaa-Kivelä 2022.)

Kuva 1. Parhaimmillaan ryhmäohjauksessa syntyy uusia ideoita. (Pixabay 2017)

Ohjaustuokiot pop up -tapaamisina verkossa

LAB-ammattikorkeakoulun kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksen kehittämistehtävien ohjaukset toteutetaan ryhmäohjaustuokioina. Ohjausajankohdat pyritään toteuttamaan siten, että työssä käyvät terveydenhuollon ammattilaiset pystyisivät osallistumaan silloin, kun kokevat kehittämistyönsä prosessissa tarvitsevansa ohjausta. Ryhmäohjaustuokioita on järjestetty kahdesti kuukaudessa, yksi  aamupäivällä, toinen iltapäivällä. Ohjaus tapahtuu verkossa, jolloin se ei ole paikkaan sidottua.

Yhdelle ohjauskerralle on varattu aikaa kaksi tuntia, ja osallistujat saavat saapua verkkotyöympäristöön paikalle varatun ajan puitteissa ja poistua, kun kokevat saaneensa ohjausta ja tukea. Ohjaustuokiot ovat opettajajohtoisia, mutta mitään valmista kaavaa niille ei ole, vaan ne toteutetaan osallistujien tarpeen mukaan keskustellen.

Kollegat edustavat monipuolista osaamista

Ryhmäohjaukset on koettu mielekkääksi tavaksi saada apua oman kehittämistyön haasteisiin. Monet ohjauksiin osallistujat ovat huomanneet, että ohjauksissa joku toinen osallistuja onkin hoksannut kysyä jotakin sellaista, mitä itse ei ehkä olekaan osannut ajatella, tai sitten puolestaan on huomattu, että muutkin ovat pohtineet samaa asiaa.

Ohjaustuokioihin osallistuu työtaustoiltaan hyvin erilaisissa terveydenhuollon työyksiköissä toimivia ammattilaisia. Myös substanssiosaamisen tuoman kokemuksen jakamisen on koettu olevan suuri etu ja hyöty ryhmäohjauksissa, koska se auttaa ajattelemaan omaa aihetta laajemmasta näkökulmasta. Usein keskustelu onkin varsin hedelmällistä, ja aivan huomaamatta samalla tapahtuu myös ohjausta. Palaute ryhmäohjauksista on ollut myönteistä, ja ohjaustuokioita järjestetään aivan koulutuksen loppuun saakka.

Kirjoittaja

Katja Puhakainen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina sairaanhoitajakoulutuksessa ja vastuuopettajana kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksessa.

Lähteet

Jääskeläinen, P. 2023. Ryhmäohjaaminen verkossa luo yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa https://next.xamk.fi/nakokulma/ryhmaohjaaminen-verkossa-luo-yhteisollisyytta-ja-vertaistukea/

Lehtinen, A. & Kurkaa-Kivelä, J. 2022. Ohjauksen toteutustavat. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa: https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/ohjauksen-toteutustavat

Pixabay. 2017. Clear light bulb placed on chalkboard. Pexels. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/clear-light-bulb-placed-on-chalkboard-355952/