Sukellus taideteollisuuden ja muotoilun osaamistarpeisiin

Luovan alan pk-yritysten merkitys EU:n taloudelle on tunnustettu jo viime vuosikymmenellä (Boix-Domènech & Rausell-Köster 2018), mutta erityisesti ammattitaitoon liittyvien tarpeiden konkreettinen osoittaminen on hyvin haasteellista. Erasmus+-rahoitteinen MOSAIC-hanke pyrkii kehittämään sekä taideteollista että muotoilun opetusta vastaamaan alojen ammatillisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin kautta Euroopan. Hanke toteutti partnerimaat kattavan monimenetelmätutkimuksen päivittääkseen luovien alojen osaamistarpeet, jotta hankkeessa suunniteltavat opetusmoduulit vastaisivat huomisenkin vaatimuksiin. (MOSAIC EU project 2023)

Henkilö työstää käsihiemakoneella puulevyä.
Kuva 1. Taideteollisen alan osaamistarpeet muuttuvat ajan mukana (Kuva: Extreme-photographer 2020)

Tutkimus tehtiin kuudessa maassa, jotka olivat Ranska, Italia, Suomi, Bulgaria, Kanada ja Armenia. Nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita kartoittavaan verkkokyselyyn saatiin vastaukset kaikkiaan 290 taideteollisen ja muotoilun alan yrityksestä. Kysellä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä tarpeellisista kestävyys-, yrittäjyys-, digitalisaatio- ja osallisuustaitojen erityisosaamisista suhteessa käytännön eri liiketoimintoihin (valmistuksen/suunnittelu, tuotannonhallinta, markkinointi ja hallinto). Toteutettua kyselyä täydennettiin kuudessa partnerimaassa järjestetyillä kohderyhmähaastattelulla, joihin osallistui yhteensä 36 henkilöä. Haastattelumenetelmä mahdollisti osallistujille tilaisuuden ilmaista vapaasti uskomuksiaan, asenteitaan ja kokemuksiaan suhteessa havaitsemiinsa liiketoiminnan osaamistarpeisiin. Kerätty aineisto analysoitiin käyttämällä tilastollista analyysiä yhdessä laadullisen koodauksen kanssa ja lopputuloksena tunnistettiin sekä nykyisiä että tulevia osaamistarpeita.

Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan itsensä kehittämisen ja yhteistyön taitoja

Tutkimuksen löydökset viittaavat siihen, että vaikka alan yritykset ovat todella kiinnostuneita sosiaalisen osallisuuden, digitalisaation ja kestävän kehityksen teemoista, niiden toteuttaminen on käytännössä haasteellista. Näihin haasteisiin voidaan vastata kehittämällä työntekijöiden erityisiä taitoja, jotka liittyvät itsensä kehittämiseen (esim. monipuolisuus, joustavuus, autonomia, itsekritiikki, elinikäinen oppiminen, pitkäjänteisyys ja ennakoiva ajattelutapa), työn ja henkilökohtaisten arvojen suhteeseen (esim. motivaatio, tahto, uteliaisuus, täsmällisyys), yrittäjyyteen (esim. muutoksenhallinta ja luova yrittäjyys), digitaalisiin taitoihin (esim. digitaalinen lukutaito ja digitaalinen älykkyys) sekä yhteistyötaitoihin (esim. vuorovaikutuskyvykkyydet).

Ihmisiä työskentelemässä työpajamaisesti saman pöydän ääressä.
Kuva 2. Yhteistyötaidot ja itsensä kehittäminen ovat tärkeitä taitoja teknisen substanssiosaamisen lisäksi. (Kuva: Darmel 2021)

Lopputuloksena voidaan todeta, että on tärkeää antaa opiskelijalle valmiudet hallita taitoja, joissa yhdistyvät henkilökohtaiset osaamiset ja tekniset kyvyt. Tulevaisuuden luovan alan yrittäjät ja työntekijät tarvitsevat siis sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Silmiinpistävä seikka oli, että alalla vallitsee selkeä vastakkainasettelu perinteisten käsityötaitojen arvostamisen ja digitalisaation välillä: automaatio ja tekoälysovellukset koetaan lähes kunnianloukkauksena ja siksi niihin suhtauduttiin suurella varauksella. (MOSAIC EU project 2023) Epävarmuus ja kokemus teknologisesta kehityksestä uhkana johtunee siitä, ettei mahdollisuuksia tunneta. Tosiasia kuitenkin on, ettei kehitykseltä voi sulkea silmiään ja siksi on elintärkeää uskaltautua kokeilemaan uutta perinteitä kunnioittaen – sopeutumiskyky on tärkeä taito tulevaisuuden ammattilaisille.

Kirjoittaja

Katariina Mäenpää työskentelee TKI-asiantuntijana LAB Muotoiluinstituutissa ja on toiminut MOSAIC – Mastering job-Oriented Skills in Arts & crafts thanks to Inclusive Centres of vocational excellence -hankkeen osatoteutuksen projektipäällikkönä vuodesta 2023 lähtien.

Lähteet

Boix-Domènech, R. & Rausell-Köster, P. 2018. The Economic Impact of the Creative Industry in the European Union. Teoksessa: Santamarina-Campos, V. & Segarra-Oña, M. (toim.). Drones and the Creative Industry – Innovative Strategies for European SMEs. Springer Link. 19–36. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95261-1_2

Extreme-photographer. 2020. Kuvituskuva. iStockPhoto. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://www.istockphoto.com/fi/valokuva/puuty%C3%B6l%C3%A4inen-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-k%C3%A4sien-hiomakonetta-puupinnan-hiomiseen-gm1203731761-346075436

Darmel, A. 2021. Kuvistuskuva. Pexels. Viitattu 30.4.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/markkinointi-ihmiset-toimisto-konttori-7710205/

MOSAIC EU project. 2023. Skill needs assessment for the arts and crafts sector. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://mosaiceuproject.eu/download/skill-needs-assessment-for-the-arts-and-craft-sector/