Sitoutuminen poikkeustilanteissa: lähiesihenkilön viestinnän taika

Organisaatiomuutoksissa ja poikkeustilanteissa tehokas viestintä on ratkaiseva menestystekijä. Viestintä organisaatiossa voi olla joko horisontaalista eli samantasoisten työntekijöiden kesken suuntautunutta tai vertikaalista eli hierarkiassa ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin suuntautunutta. Tutkimusten mukaan erityisesti ylhäältä alaspäin suuntautunut vertikaalinen viestintä vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen jopa poikkeusaikoina, kuten koronapandemian aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun huippuosaajista kiinni pitäminen on haastavaa. Vahvaa sitoutumista tuetaan henkilökohtaisella esihenkilöviestinnällä ja organisaation arvostuksen osoittamisella, mikä voi vähentää irtisanoutumisia ja työpaikan vaihtamisia poikkeustilanteissa.

Kuva 1. Esihenkilöviestinnän merkitystä haastavina poikkeusaikoina ei voi liikaa korostaa. (Gouw 2016)

Viestintä on elintärkeää onnistuneelle organisaatiomuutokselle. Muutosta ajavat usein ympäröivät olosuhteet, mutta sen laukaisevat myös organisaatioiden tarpeet. (Johansson & Heide 2008.) Monet organisaatiomuutokset epäonnistuvat sisäisen viestinnän puutteiden vuoksi. Viestintä ei kuitenkaan ole ainoa avain onnistuneeseen muutokseen, vaan sitä edeltävät suunnittelussa tehdyt strategiset valinnat ja muutoksen suunnittelu. (Elving 2005.)

Vertikaalisella viestinnällä on todettu olevan suurempi vaikutus organisaatioon sitoutumiseen, kuin horisontaalisella (Postmes ym. 2001). Tämä näkyi myös koronapandemian aikaan. Sitoutumisen edistäminen on tärkeää, sillä huippuosaajista kiinni pitäminen on tänä päivänä entistä haastavampaa (Martin 2022). Koronapandemian jälkeen tapahtunut irtisanoutumisaalto oli niin merkittävä, että ilmiö tunnetaan nimellä Great Resignation (Kumar 2021).

Organisaatiot elävät jatkuvan muutoksen keskellä niin globaalisti kuin kansallisestikin. Pandemian kaltainen poikkeustilanne, jossa iso määrä ihmisiä vaihtoi työpaikkaa, jopa alaa ja irtisanoutumisaikeiden määrä kasvoi valtavasti, on saanut yritykset pohtimaan yhä enemmän sitä, miten yrityksen pitovoimaa voisi kehittää.

Esimerkki Etelä-Karjalasta

Anne Nykänen (2023) tutki eteläkarjalaisen palvelualan yrityksen johtamista pandemian aikana, ja tutkimuksen mukaan ne työntekijät, jotka kokivat saaneensa tiedon omaa rooliaan ja työtehtäväänsä koskevista muutoksista ja rajoituksista suoraan lähimmältä esihenkilöltään, olivat muita sitoutuneempia myös koronapandemian päätyttyä. Nykäsen (2023) mukaan vahvaa, emotionaalista sitoutumista voidaan edesauttaa aktiivisella, henkilökohtaisella ja vuorovaikutteisella esihenkilöviestinnällä.

Kun tähän vielä lisätään organisaation osoittama arvostuksen, huolenpidon ja välittämisen tunne sekä mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskeviin päätöksiin, voidaan todeta irtisanoutumisten ja työpaikan vaihtamisten jopa vähentyneen poikkeustilanteen seurauksena.

Kirjoittajat

Anne Nykänen valmistuu syksyllä 2023 LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen tradenomi (YAMK) -koulutusohjelmasta.

Heli Korpinen (YTM) työskentelee johtamisen ja esimiestyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Elving, W.J.L. 2005. The role of communication in organisational change. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 10, 129‒38. Viitattu 7.10.2023. Saatavissa  https://doi-org.ezproxy.saimia.fi/10.1108/13563280510596943

Falkheimer J., & Mats H. Strategic Communication : An Introduction, Taylor & Francis Group, 2018. ProQuest Ebook Central. Viitattu 21.10.2023. Saatavissa http://ebookcentral.proquest.com/lib/lab-ebooks/detail.action?docID=5228985.

Gouw, T. 2016. Three woman sitting beside table. Unsplash. Viitattu 3.11.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/three-women-sitting-beside-table-bwki71ap-y8

Johansson, C. & Heide, M. 2008. Speaking of change: three communication approaches in studies of organizational change. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 No. 3, 288‒305. Viitattu 7.10.2023. Saatavissa https://doi-org.ezproxy.saimia.fi/10.1108/13563280810893661

Kumar, K.B. 2021. The Great Resignation: American Workers Suffering a Crisis of Meaning. The Rand Blog. Viitattu 21.10.2023. Saatavissa https://www.rand.org/blog/2021/10/the-great-resignation-american-workers-suffering-a.html

Martin, R. L. 2022. Miten pitää kiinni huippuosaajista? Harvard Business Review. Kauppalehti Fakta 07 / 2022, 38–44.

Nykänen, A. 2023. Palvelualan yrityksen johtaminen pandemiatilanteessa. Case: Etelä-Karjalan Osuuskauppa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 3.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023111930074

Postmes, T., Tanis, M. & de Wit, B. 2001. Communication and Commitment in Organizations: A Social Identity Approach. Group Processes & Intergroup Relations, Vol 4, Issue 3, No 185‒289. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa https://doi-org.ezproxy.saimia.fi/10.1177/1368430201004003004