Sosionomiopiskelijat turvallisuustiedon äärellä 

Cross-Border Safety – Accident prevention and Risk Management-hankkeen tavoitteena on kehittää matkustajien rajanylitysturvallisuutta. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön edustajat työskentelevät hankkeen työpaketti 1:ssä, jonka tavoitteena on matkustajien turvallisuustietouden lisääminen ja tiedon välittäminen matkustajille mahdollisimman tehokkaasti ja selkeästi. (CB-Safe 2021; LAB 2022.)  

Työpaketti 3:ssa pelastusalan ammattilaisille tehdyn haastattelutulosten (Salmi 2021) pohjalta muodostettiin viisi matkailijoille suunnattua turvallisuusinformaatiota sisältävää teemaa: heikot jäät, vesillä liikkuminen, retkeily, maasto- ja metsäpalot sekä heikko ajokeli.   

Työpaketti 1:n tehtäväksi muodostui tuottaa videomateriaalia Kaakkois-Suomen raja-asemille yllä mainituista teemoista TV-monitorien kautta välitettäväksi pelkän kuvan avulla. Sisällön suunnittelun huomattiin sopivan LABin Hyvinvointi-yksikön Sosiaalityön uudistuvat käytännöt -opintojakson tavoitteisiin. 

Opiskelijatyöpajan toteutus ja tulokset  

Sosiaalialan opiskelijoille järjestettiin työpaja marraskuussa 2021. Osallistujia oli 13, ja työpajaa vetivät kaksi CB Safe -hankkeen asiantuntijaa. Työpajojen aiheiksi valikoitui heikot jäät, turvallisesti vesillä, retkeily, sekä maasto- ja metsäpalot. Opiskelijat jaettiin pienempiin ryhmiin ja heitä pyydettiin pohtimaan ja ideoimaan, miten turvallisuusvideoiden avulla voidaan välittää katsojalle mahdollisimman paljon informaatiota, esteettömästi, ilman ääntä ja kirjoitusta. Tehtävänä oli myös miettiä, miten kuvamateriaalin sanomaa voisi ehkä tehostaa symbolien tai kuvien avulla, jotta sen ymmärtäisi mahdollisimman monimuotoinen matkustajaryhmä. Ryhmien ideat koottiin yhteiselle Jamboard-alustalle. 

[Alt-teksti: Kuvaan on koottu ideoita, kuten: mitä tehdä, kun putoaa heikkoihin jäihin, näytetään millainen jää on kantavaa, animaatio heikoista jäistä ynnä muuta.]
Kuva 1. Sosionomiryhmän ideointia Jamboardilla (Ikonen 2021). 

Pikku Kakkonen inspiroi ideointia 

Pikku Kakkosessa 1986 ensi kertaa esitetty heikoista jäistä varoittava TV-animaatio innoitti varsin vahvasti työpajaideointia. Animaatiota kuvailtiin yksinkertaiseksi ja konkreettiseksi.

Hankkeen videoissa tietoa tulisikin käsitellä mahdollisimman riisutulla tavalla, jolloin ei synny mahdollisuutta vääriin tulkintoihin. Lisäksi esteettömyyden ja selkokielisyysnäkökulman pohtiminen koettiin sosionomin substanssiin vahvasti kuuluvaksi. (Ikonen 2021.) Nämä tekijät olivat selkeästi mukana raamittamassa työpajan tuloksia ja vahvistivat uudet kehykset videomateriaalin sisällön suunnittelulle.  

Opiskelijatyöpajan tulokset esiteltiin työpakettien 1 ja 3 yhteispalaverissa. Tuloksien pohjalta voitiin aloittaa videoiden sisällön suunnittelu ja kuvauskäsikirjoitusten laatiminen. Videot tuotetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten edustajien kanssa.  

Kirjoittajat  

Mia Ikonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina. 

Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa terveysalan lehtorina 

Lähteet

CB-Safe. 2021. Cross-Border Safety – accident prevention and risk management. Viitattu 26.8.2022. Saatavissa Passenger Safety Information – CB-Safe – Cross-Border Safety, Accident Prevention and Management.  

Ikonen, M. 2021. Sosionomiopiskelijoiden työpajan tulokset. PowerPoint-esitys hankekokouksessa 7.12.2021.  

LAB. 2022. Cross-border safety, accident prevention and management. Hanke. Viitattu 26.8.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/cb-safe

Salmi, T. 2021. Haastattelu pelastuslaitosten edustajille; tutkimustulokset. PowerPoint-esitys hankekokouksessa 29.9.2021.