Sote-alan tasa-arvo aiheena Nordplus-intensiiviviikolla

Nordplus-ohjelmat mahdollistavat monenlaista koulutuksen kehittämistoimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen (Opetushallitus 2023). Kesäkuussa LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella Nordplus Trollnet -verkosto järjesti intensiiviviikon teemalla Norm-Consciousness in Health and Social Services.

Osallistujia oli seitsemästä korkeakoulusta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Liettuasta ja Suomesta, yhteensä 21 sairaanhoitajaopiskelijaa ja 10 asiantuntijaa. He tarkastelivat tasa-arvoisen kohtelun ehtoja ja niiden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Keskeisiä käsitteitä olivat muun muassa normikriittinen lähestymistapa, normi- ja valtajärjestelmät sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 

Kuva 1. Opiskelijat pohtivat yhdessä. (Kuva: Anna Romakkaniemi) 

Normit ja niiden merkitys tarkastelun kohteena 

Vallitsevien normien kriittinen tarkastelu on tärkeää, ja normikriittisyys on askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. (Seta ry 2013.) Toimintaamme ohjaavia normeja ja niiden seurauksia on hankalaa tunnistaa. Normit kuitenkin vaikuttavat niin oppilaitosten arjessa kuin myöhemmin työelämässä.

Piintyneet ajattelumallit näkyvät esimerkiksi ammatinvalinnoissa ja siten sukupuolenmukaisena eriytymisenä eri ammateissa. Sosiaali- ja terveysalalla tasa-arvon kipukohtia ovat epätasainen sukupuolijakauma sekä naisvaltaisen alan palkkaus (Kurvinen ym. 2020). Trollnet-intensiiviviikolla piileviä normi- ja valtajärjestelmiä ja rakenteita tarkasteltiin ja normikriittistä lähestymistapaa harjoiteltiin erilaisissa työpajoissa, luennoilla, keskustellen ja tehtävin.

LAB-ammattikorkeakoulu tarjosi paitsi intensiiviviikon puitteet myös työpajan intensiiviviikon osallistujille. Työpajassa pohdittiin ammattien sukupuolenmukaista eriytymistä eri maissa, sen syitä ja seurauksia sekä tarkasteltiin ilmiötä niin arjessa kuin sosiaali- ja terveysalalla.  

Kuva 2. Ryhmätöiden tuotoksia. (Kuva: Anna Romakkaniemi) 

Nordplus-verkostojen tavoitteena on tehostaa hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten tulosten jakamista sekä edistää akateemista liikkuvuutta ja laadukkaita työharjoitteluita (Nordplus 2023). Intensiiviviikon teemana normien tarkastelu sosiaali- ja terveysalalla oli ajankohtainen ja merkityksellinen.

Opiskelijat kokivat viikon mielenkiintoisena, jännittävänä ja hauskana. Se antoi heille uutta näkökulmaa tarkastella normeja. Pedagogiset ratkaisut olivat hyviä, ja oppimateriaali tuki oppimista. Ennen kaikkea opiskelijoiden tapaaminen muista maista oli merkityksellistä. Opiskelijat ehdottivat, että ennen intensiiviviikkoa olisi hyvä tavata kerran etänä. Lisäksi he ehdottivat, että viikko voisi olla vieläkin monialaisempi. 

Kirjoittajat 

Anna Romakkaniemi toimii hoitotyön lehtorina ja LAB-ammattikorkeakoulun Trollnet-verkoston koordinaattorina. 

Taija Nöjd on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori.  

Lähteet 

Kurvinen, A., ym. 2020. Sukupuolten tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Sote-henkilöstön tasa-arvotutkimus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:7. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162202/STM_2020_07_rap.pdf?isAllowed=y&sequence=1  

Nordplus. 2023. The Nordplus Handbook 2023. Viitattu 6.9.2023. Saatavissa https://www.nordplusonline.org/wp-content/uploads/2022/12/nordplus-handbook-en-2023-nyjast.pdf  

Opetushallitus. 2023. Mitä ovat Nordplus-ohjelmat. Viitattu 6.9.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mita-ovat-nordplus-ohjelmat

Seta ry. 2013. Älä oleta! Normit nurin. Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä. Seta-julkaisuja 22. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://ihmisoikeudet.net/wp-content/uploads/2015/11/AlaOletaNormitnurin-1.pdf