Sote-palvelut huippukuntoon yhteiskehittämisellä

Suomeen on syntynyt kuluneen vuosikymmenen aikana lukuisia sotelle lisäarvoa tuovia innovatiivisia teknologiayrityksiä. Ensiaskeliaan ottavan startup-yrityksen yksi kriittisimmistä vaiheista on kehityskumppanin ja pilottiympäristön löytäminen. Toisaalla sote-palveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät eivät ole resursoineet tulosvastuullisia kehittämisyksiköitä, jotka omalla budjetillaan ja toiminnallaan mahdollistaisivat ketterän kehittämisen ja kokeilun innovaatioympäristöjä. Toisella kädellä kehittämistyötä hoitavalla tulosyksikköjohtajalla on harvoin aikaa tai erillisbudjettia hankintakynnyksen alittaviin kokeiluihin ja startup jää liian usein vaille elintärkeää pilottiympäristöä.

Uskottavan yhteiskehittämisen puuttuminen sote-palveluista vastaavien kuntien ja teknologiayritysten välillä on heikentänyt julkisen sektorin kyvykkyyttä käyttöönottaa kansalaisille tärkeitä digipalveluita pandemian muokkaamassa yhteiskunnassa. Muutoskyvyttömyys heijastuu myös julkisissa hankinnoissa − innovatiiviset kilpailutukset loistavat poissaolollaan. Tällaisessa toimintamallissa on ainoastaan häviäjiä.

Kuva 1. Sote-palvelujen laaja kirjo luo mahdollisuuksia teknologian innovaatioille. (ar130405 2017)

Yhteiskehittäminen on välttämätöntä sekä sote-palvelun tuottajien että teknologiayritysten muutoskyvykkyyden vahvistamisessa. Yhteiskehittäminen haastaa julkisen sektorin nostamaan keskiöön palvelujen käyttäjät eli asiakkaat ja toteuttamaan aidosti monen toimijan yhteistyötä palvelujen parantamiseksi (Forum Virium 2020). 

Yhteistyötä tulisi tehdä muun muassa uusien teknologioiden validoinnissa, käyttöönotossa, asiakaskokemuksen mittaamisessa sekä kustannusvaikuttavissa toimintamalleissa. Asiakas- ja työntekijälähtöinen ratkaisukehitys edellyttää sidosryhmien yhteistyötä jo ideavaiheessa.

Validoinnissa konseptin toimivuutta ja lisäarvoa testataan loppukäyttäjillä haastatteluihin ja kyselyin. Yhteiskehittäminen on elintärkeää myös protovaiheessa, jossa digipalveluiden käyttäjälähtöisellä muotoilulla varmistetaan ratkaisun saavutettavuus ja mahdollisimman korkea käytettävyys (LAB 2021a). Kahta edellistä vaihetta seuraa tyypillisesti suuritöisin vaihe eli koodaus, jolla usein tavoitellaan pilottiversiota ja minimivaatimukset täyttävää kaupallista ratkaisua. Koodauksen jälkeen kahdessa ensin mainitussa vaiheessa tehtyjen virheiden ja laiminlyöntien korjaaminen on usein vaikeaa ja kallista. Kehitysprosessista mahdollisesti ulkoistetut asiakkaat ja työntekijät avaavat viimeistään tässä vaiheessa sanaisen arkkunsa.

Kehityspotentiaali käyttöön ja käytäntöön

Yhdistämö − Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan -hanke (LAB 2021b) luo innovatiivisiin kokonaisratkaisuihin tähtääviin arvoketjuihin perustuvan toimintamallin teknologiayritysten ja tulevien hyvinvointialueiden välille Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Toimintamallilla vahvistetaan niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja luodaan tuleville hyvinvointialueille nykyistä paremmat toimintamallit teknologisten innovaatioiden ja niiden mahdollistamien kustannusvaikuttavien toimintamallien kehitystyöhön.

Yritykset hyötyvät kokonaisratkaisuihin tähtäävistä arvoketjuista muun muassa parantamalla kilpailukykyään ja laajentamalla jakelukanaviaan. Tulevat hyvinvointialueet puolestaan hyötyvät modulaarisista kokonaisratkaisuista, joissa arvoketjun eri osista vastaavat pitkälle erikoistuneet alan parhaat osaajat. Asiakkaat ja työntekijät puolestaan saavat kokea sen pitkään ja hartaasti odotetun soten digiloikan ja pääsevät myös itse vaikuttamaan lopputulokseen. Tällaisessa toimintamallissa on ainoastaan voittajia.

Kirjoittaja

Niko Lankinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa johtavana asiantuntijana hyvinvoinnin palveluinnovaatioissa.

Lähteet

Forum Virium. 2020. Tarpeesta ratkaisuksi. Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveyshuollossa. Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 18.10.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/355342/Forum%20Viriumin%20ja%20Laurean%20yhteisjulkaisu_Tarpeesta%20ratkaisuksi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

LAB. 2021a. Uusi innovaatioalusta yhdistää sote-alan toimijat ja teknologiayritykset Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. [Viitattu 18.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/uutiset/uusi-innovaatioalusta-yhdistaa-sote-alan-toimijat-ja-teknologiayritykset-paijat-hameessa-ja

Linkit                

LAB. 2021b. Yhdistämö − Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan. Hanke. [Viitattu 18.10.2021]. Saatavissa: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22507

Kuvat

Kuva 1. ar130405. 2017. Terveyttä, hoito, lääke, terveenä. Pixabay. [Viitattu 18.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/terveytt%c3%a4-hoito-l%c3%a4%c3%a4ke-terveen%c3%a4-2082630/