Isännöintiala kaipaisi kunnon amk-tutkintoa

Kuva 1. Millaiseksi isännöintialan koulutus kehittyy? (Geralt 2019)

Isännöintiala on käynyt peruskoulun ja ammattikoulun. Nyt se on siirtymässä ammattikorkeakouluun. 

Ala on kehittynyt paljon viime vuosikymmeninä ja kehittyy yhä nopeampaan tahtiin. Alan kehittyessä myös koulutustarjonta tulee laajentumaan ja muuttumaan nykyisestä. Isännöintialalla on paljon eläköityviä lähivuosina, ja siksi tarvitaan uusia ammattilaisia.

Isännöintialan merkittävin kouluttaja on Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö, lyhyemmin Kiinko. Kiinko tarjoaa monia erilaisia kiinteistöalan koulutuksia eritasoisiin tutkintoihin.

Varsinaisista isännöitsijänkoulutuksista kaksi on virallisia opetushallituksen hyväksymiä. koulutusta tarjoavat myös lukuisat yksityiset kouluttajatahot, aikuiskoulutuskeskukset ja ammattiopistot. Lisäksi on monia muita kiinteistöalan koulutuksia, jotka sopivat isännöitsijöille ja alalle pyrkiville. 

Isännöinti ammattikorkeakouluissa

Kuva 2. Koulutustarjonta isännöintialalle laajenee korkeakouluissa. (Geralt 2018)

Osa ammattikorkeakouluista toteuttaa isännöinti- ja kiinteistöalalle suunnattua koulutusta insinööri- ja tradenomikoulutuksissa. Laajuus ja koulutussisällöt vaihtelevat paljon kolmen opintopisteen opintojaksosta laajempiin, isännöitsijän pätevyysvaatimukset täyttäviin 60 opintopisteen kokonaisuuksiin. Korkeakoulut toteuttavat koulutusta itsenäisesti, yhteistyössä toisten korkeakoulujen ja työelämäkumppaneiden kanssa.

Varsinaista tutkintokoulutusta, josta voisi työllistyä suoraan alalle, ei kuitenkaan ole. Tarjonta painottuu erikoistumiskoulutuksiin, joihin vaaditaan työkokemusta ja toimimista alalla. Ne on suunnattu alan toimijoille, jotka hakevat täydennystä koulutukseensa ja haluavat syventää osaamistaan. Ne eivät palvele alalle pyrkiviä.

Ympäristöministeriön raportin mukaan ala ei tarvitse korkeakoulututkintoa suoraan isännöitsijän tehtäviin, vaikka ongelmana on saada riittävästi osaavia uusia tekijöitä alalle lisääntyvään tarpeeseen. Yhä useammalla uudella isännöitsijällä on amk-tutkinto. Vastuu alalle sopivien osaajien löytymisestä on yrityksillä ja järjestöillä. (Hedvall, K. ym. 2011, 27−30)

Isännöintialan vaativuus on noussut. Ala tarvitsee korkeakoulututkinnon, jotta osaavia ammattilaisia saataisiin riittävästi tulevaisuuden tarpeeseen. (Yle 2015.) Moni korkeakoulu ilmoittaa pyrkivänsä tarjoamaan työelämän tarpeiden mukaista koulutusta. Koulut kehittävätkin ja lisäävät koulutusta alalle. 

Olisiko muutoksen tuulen aika puhaltaa?

Muutoksen tuulia LABissa

Kuva 3. LAB-ammattikorkeakoulu laajentaa koulutustarjontaansa kiinteistöliiketoiminnan opintokokonaisuudella. (Geralt 2020)

LABin koulutustarjontaan (LAB 2021a) on suunnitteilla 30 opintopisteen kiinteistöliiketoiminnan (LAB 2021b) koulutus alkavaksi syksyllä 2022. Monialaisena yhteistyönä toteutettava koulutus sisältää isännöintialan osaamista tukevia opintojaksoja.

Liiketoimintayksikön opinnoissa perehdytään isännöintialaan, asunto-osakeyhtiön talouteen ja hallintoon sekä asiakaspalveluun ja viestintään. Teknologiayksikön opintojen sisältönä on kiinteistöjen ylläpito ja rakenteet sekä korjaushankkeet.

Koulutuskokonaisuuden voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta tai osana LAB-ammattikorkeakoulun tutkintoa.

Kirjoittajat

Tuomas Kokkola on LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2021 valmistunut laskentatoimen tradenomi, jonka opinnäytetyön tuloksena syntyi koulutusopas isännöintialan koulutuksista.

Teija Launiainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa laskentatoimen lehtorina.

Lähteet

Hedvall, K. & Johansson, M. & Kaskinen, T. 2011 Ympäristöministeriön raportteja YMra14/2011 Isännöinnin tulevaisuus. [Viitattu 14.09.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41514/YMra14_2011_Isannoinnin_tulevaisuus.pdf

Kokkola, T. 2021. Koulutus isännöintialalle Suomessa. Opinnäytetyö. Tradenomi amk. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. [Viitattu 25.9. 2021]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021091517793

Yle. 2015. Isännöintiala kaipaa korkeakoulututkintoa. [Viitattu 06.05.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-7089588

Linkit

LAB. 2021a. Koulutus. [Viitattu 12.10.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/koulutus

LAB. 2021b. Opinto-opas. Opetussuunnitelmat. [Viitattu 12.10.2021]. Saatavissa: https://opinto-opas.lab.fi/fi/68177/fi/68124/LII21SLTI/year/2021

Kuvat

Kuva 1. Geralt. 2019. Altmann, G. Kirjat, kysymysmerkki, yliopisto-opiskelija, kirjasto. Pixabay. [Viitattu 25.9.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/kirjat-kysymysmerkki-4136388/

Kuva 2. Geralt. 2018. Altmann, G. Kirjat, mies, henkilö, liikemies, opettaja, professori. Pixabay. [Viitattu 12.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/kirjat-mies-henkil%c3%b6-liikemies-3205452/

Kuva 3. Geralt. 2020. Altmann, G. Kirjat, mies, henkilö, tietää, opettaja, professori. Pixabay. [Viitattu 12.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/kirjat-mies-henkil%c3%b6-tiet%c3%a4%c3%a4-5562065/