Suoraselkäisyyden ylistys

Johtajat arvostavat suoraselkäisyyden tärkeimmäksi työelämätaidoksi (Fletcher & Thornton 2023). Englanninkielinen termi integrityvoi tarkoittaa suomeksi myös rehellisyyttä, lahjomattomuutta, nuhteettomuutta tai tinkimättömyyttä. Nämä kaikki määreet kuvaavat hyvin sitä, millainen nykypäivän ihannetyöntekijän pitäisi olla. Tilanne ei tosin ole muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaan tätä taitoa on arvostettu jo aiemminkin (Robles 2012).

Roblesin (2012) mukaan suoraselkäisyys tarkoittaa sitä, että työntekijä on työssään rehellinen ja eettinen. Tällaisella työntekijällä on korkea moraali, ja hän toimii tilanteissa ”oikein” sekä omien arvojensa mukaisesti. Robles selvitti työelämätaitojen tärkeyttä laatimalla kyselyn päättävässä asemassa työskenteleville. Jokainen kyselyyn vastannut piti suoraselkäisyyttä joko erittäin tärkeänä tai äärimmäisen tärkeänä (Robles 2012). Roblesin tutkimuksessa suoraselkäisyys oli omassa ylhäisessä yksinäisyydessään, kun taitojen tärkeyttä verrattiin muihin työelämätaitoihin.

Fletcherin ja Thorntonin (2023) toistaessa tutkimuksen nousi joustavuus (adaptable) tasoihin suoraselkäisyyden kanssa, mutta nämä kaksi taitoa jakoivat tärkeimmän työelämätaidon paikan. Fletcherin ja Thorntonin (2023) tutkimuksessa suoraselkäisyys oli ainoa työelämätaitojen luokka, jonka otsikko ei muuttunut Roblesin (2012) tutkimukseen verrattuna. Sisällöllisesti eroa on hieman, sillä Fletcher ja Thornton kuvaavat suoraselkäisyyden sisältävän nöyryyttä, rehellisyyttä ja luottamusta.

[Alt-teksti: lakaisemiseen tarkoitettu luuta.]
Kuva 1. Suoraselkäinen on hyvä olla, muttei kuitenkaan mennä äärimmäisyyksiin. (JJuni 2016)

Opettele seisomaan suorassa

Työntekijänä tai opiskelijana voi tehdä paljon oman suoraselkäisyyden kehittämiseksi.

Ensimmäinen askel on oman toiminnan tarkastelu oman itsetuntemuksen kehittämiseksi. Työntekijänä pitää olla tietoinen omista arvoistaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Tämä auttaa tekemään parempia päätöksiä ja toimimaan eettisesti. Työntekijän tulisi olla rehellinen ja avoin sekä itselleen että muille. Jos huomaa virheen tai epäeettisen toiminnan, siitä on ilmoitettava esimiehelle tai muulle asianomaiselle. Jokaisen on otettava vastuu omasta toiminnastaan. Tämä sisältää esimerkiksi aikataulujen noudattamisen, lupauksien pitämisen ja työtehtävien asianmukaisen suorittamisen.

Suoraselkäisyyteen liittyy myös vuorovaikutustaitoja. Kun osaa ilmaista mielipiteensä ja kysyä tarvittaessa lisätietoja, on helpompi päätyä yhteiseen ymmärrykseen käsiteltävästä asiasta. Myös kuunteleminen on tärkeää. Tämän lisäksi on perehdyttävä työpaikan eettisiin ohjeisiin ja sääntöihin. Monilla työpaikoilla on myös eettistä koulutusta, joka auttaa ymmärtämään oikean toiminnan periaatteita.

Edellä kuvatut näkökulmat tulevat entistä tärkeämmäksi, kun työskentelymme tapahtuu entistä enemmän verkossa. Kun työskentely tapahtuu omissa oloissa, työyhteisön tuen ja positiivisen valvonnan ulottumattomissa, on jokaisella vastuu siitä, että oma toiminta edistää myös virtuaalisen työyhteisön tavoitteiden saavuttamista. Siksi on tärkeää panostaa omaan suoraselkäisyyteen ja toimia ryhdikkäästi.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen, FM, KTM, kehittää LAB-ammattikorkeakoulussa asiantuntijana Distance LAB -hankkeessa (LAB 2024) yritysten etävuorovaikutusosaamista.

Lähteet

Fletcher, S., & Thornton, K. R. 2023. The top 10 soft skills in business today compared to 2012. Business and Professional Communication Quarterly, 86(4), 411‒426.

JJuni. 2016. Broomstick, cleaning, sweep, cleanup. Pixabay. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/vectors/broomstick-cleaning-sweep-cleanup-1428449/

LAB. 2024. Distance LAB – remote service hub for SMEs and public sector. Hanke. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/distance-lab-remote-service-hub-smes-and-public-sector

Robles, M. M. 2012. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75, 453‒465. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa  https://doi.org/10.1177/1080569912460400