Sustainable Horizons toteuttaa luonnonkivialan pilottikoulutusta

Sustainable Horizons (SHEs) on EU:n Horisontti-ohjelmasta rahoitettu kestävän kehityksen tutkimushanke, joka muodostuu kuuden maan korkeakoulujen yhteenliittymästä. Hanketta johtaa Algarven yliopisto Portugalista ja LAB-ammattikorkeakoulu on yksi partnereista. Yksi tavoitteista on muodostaa kansainvälinen kestävän kehityksen yhteistoiminta-alusta, jonka lähtökohtana on paikallisten ekosysteemien kautta tehtävä kestävän kehityksen yhteistyö (Sustainable Horizons 2023).

Tästä lähtökohdasta LABin yhdeksi alueelliseksi pilotiksi valikoitui Kivi ry:n kanssa suunniteltu verkkokurssi Luonnonkiviteollisuuden perusteet kiertotaloudessa, jonka laajuus on 3 opintopistettä. Kurssi on pilotoitavana 1.3.-31.5.2023 ns. hop on – hop of -kurssina , jolloin opiskelija voi aloittaa ja opiskella kurssin itselleen sopivalla rytmillä kurssin toteutusaikana. Pilotin jälkeen kurssi jatkaa lukukauden 2023–2024 valinnaisena kurssina. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsevät silloinkin osallistumaan CampusOnline-järjestelmän kautta. Pilotin kohokohtana oli kevään 2023 aikana ekskursio Kovakivi Oy:n louhimolle, jossa louhitaan kaupalliselta nimeltä Kurun harmaa -graniittia. Linkki Kivi ry:n verkkosivuille. Linkki CampusOnline-verkkosivuille.

Kovakivi Oy:n louhimoalue, joka sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Taustalla metsää, edessä kivilouhosta ja työmaaparakkeja.
Kuva 1. Kovakivi Oy:n graniittilouhimo Ylöjärven Kurussa (Kuva: Anne-Marie Tuomala)

Sivukiveen etsitään ratkaisuja kiertotaloudesta

Sivukivi on louhinnan sivutuote. Se on kiviainesta, joka ei ominaisuuksiltaan sovellu jalostettavaksi rakennuskivituotteeksi. Louhimolla varastoitu sivukivi sopii kuitenkin joko sellaisenaan tai edelleen muokattuna moniin käyttökohteisiin.  Käytännössä sivukiveä on paljon käytetty tien täyttöihin ja pohjakerroksiin sekä vähäliikenteisten teiden päällystekerroksiin. Haasteena on, että logistinen ja taloudellinen kuljetusetäisyys on muutaman kymmenen kilometrin luokkaa. (Räisänen ym.  2007, 21.)

Vaikka luonnonkiveä on saatavilla runsaasti, on se uusiutumaton luonnonvara ja sitä kannattaa käyttää säästeliäästi. Uuden louhimon avaaminen vaatii myös aina luvan. Sivukiven hyödyntäminen on tärkeää, koska jopa 70–90 % louhitusta kiviaineksesta saattaa olla sivukiveä. (Pirkanmaan liitto.) Sivukiven uudelleen käyttömahdollisuuksia on tutkittu ja arvioitu vuosikymmenien ajan ja sivukiven koko on asiassa ratkaiseva tekijä. Esimerkiksi aallonmurtajiin tarvitaan järeän kokoisia kiviä (Climate ADAPT 2023).

Suuri määrä sivukiveä louhimolla kasattuna isoon kasaan.
Kuva 2. Graniittilouhimon sivukiveä kasalla. (Kuva: Anne-Marie Tuomala)

Jossain vaiheessa louhimon tulee päästä eroon sivukivestä. Sivukivi on  merkittävä kustannuserä louhintayritykselle, koska keskikokoisen louhimon sivukiven poisto maksaa satoja tuhansia euroja ja yrityksen on melkeinpä syytä olla tyytyväinen ns. nollatulokseen. Yrityksen kassavarannon tulee olla hyvä, jotta operaation voi suorittaa. Sivukiviasiaa  käsitellään myös pilottikurssilla.

Kiertotaloudessa arvon säilyttäminen on keskeistä, koska jos tämä ratkaisu pystytään löytämään edes kohtuullisen hyvin, pysyy arvoketjun toimijoiden motivaatio korkealla. Lopullinen hyödynsaaja on luonnonympäristö, joka välttyy neitseellisten materiaalien otolta.

Kirjoittaja

Anne-Marie Tuomala työskentelee lehtorina ja Sustainable Horizons -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Lähteet

Climate ADAPT. 2023. Groynes, Breakwaters and Artificial Reefs. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/adaptation-options/groynes-breakwaters-and-artificial-reefs 

Pirkanmaan liitto. Sivukivi kiertoon. Hankkeen www-sivusto. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://tieto.pirkanmaa.fi/sivukivi/

Räisänen, M., Venäläinen, P., Lehto, H., Härmä, P., Ojalainen, J., Kuula-Väisänen, P., Komulainen, H., Kauppinen-Räisänen, H., Vallius, P. & Vuori, S. Rakennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa. Arkistoraportti. Espoo: Geologian tutkimuskeskus. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.doria.fi/handle/10024/134754

Sustainable Horizons. 2023. Home. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa  https://www.widera.education/

Linkit

Linkki 1.  Kivi ry. Etusivu. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://kivi.info/

Linkki 2. CampusOnline.2023. Opintotarjontaportaali. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://campusonline.fi/