Taloyhtiöiden kattoturvallisuus puhututtaa

Turvallisuus on aina etusijalla, kun puhutaan asumisesta ja etenkin kodista. Yksi merkittävä, mutta usein unohdettu, osa-alue on kattoturvallisuus. Vaikka säädöksiä tiukennetaan ja yleisesti turvallisuus on noussut tärkeään rooliin, on turvallisuustietouden jalkauttaminen taloyhtiöiden hallituksiin ollut hidasta.

Kyselytutkimuksella tavoiteltiin taloyhtiötä ja isännöitsijöitä

Etelä-Savon alueella toteutettiin kyselytutkimus ajalla 29.2.–31.3. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin taloyhtiöissä tunnetaan ja noudatetaan kattoturvallisuuteen liittyviä säädöksiä. Tutkimus kohdennettiin rivi- ja kerrostaloyhtiöiden hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. (Vänttinen 2024.)

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Etelä-Savon kiinteistöyhdistyksen avulla, joka mahdollisti taloyhtiöiden ja isännöijien suoran kontaktoimisen. Kysely kohdennettiin 1630 taloyhtiölle, joista 51 taloyhtiön edustajaa vastasi kyselyyn. Taloyhtiöiden edustajien vastausprosentiksi muodostui 7,8 %. Isännöitsijöistä tavoiteltiin 58 edustajaa, joista 4 vastasi kyselyyn. Isännöitsijöiden vastausprosentiksi muodostui 4 %.

Kysely keskittyi kattoturvallisuuden nykytilaan, varusteiden käyttöön ja ylläpitoon sekä säädösten tuntemukseen. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös herättämään yleistä keskustelua ja kiinnostusta kattoturvallisuusasioihin taloyhtiöissä. (Vänttinen 2024.)

Aukkoja kattoturvallisuudessa ja tietämyksessä

Tutkimus paljasti aukkoja kattoturvallisuuden toteutuksessa ja tietämyksessä. Lähes kaikki vastaajat tunnistivat kattoturvallisuuden tärkeyden, mutta vain puolessa taloyhtiöistä tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi oli tehty. Kattoturvavarusteiden ylläpidossa ja yleisessä tietämyksessä ilmeni vakavia puutteita. Turvallisuusasioiden puute korreloi rakennuksen koon kasvaessa. Isännöitsijöille tehty kysely antoi viitteitä kattoturvallisuuden tietämyksen vajavaisuudesta. (Vänttinen 2024.)

Kuva 1. Kattoturvallisuudesta pitäisi huolehtia muun muassa säännöllisin tarkastuksin. (Franz26 2023)

Vain muutama vastaaja taloyhtiöiden edustajista osasi kertoa, että heidän kattoturvatuotteilleen on tehty vuositarkastukset. Puolet vastaajista ei osannut sanoa. Jopa 40 % vastaajista kertoi, ettei heillä tehdä lainkaan vuotuisia määräaikaistarkastuksia. (Vänttinen 2024.)

Kattoturvallisuuden edistäminen vähentää turvallisuusriskejä

Tietämättömyys voi johtaa puutteellisiin tai virheellisiin toimenpiteisiin, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia ja altistavat taloyhtiön turvallisuusriskeille. Kattoturvan parantamiseksi onkin ensiarvoisen tärkeää lisätä tietoisuutta ja tarjota koulutusta kattoturvan eri aspekteista, erityisesti asetuksista, säädöksistä ja vastuista. (Vänttinen 2024.)

Kattoturvallisuuden parantamiseen ja tietoisuuden kasvattamiseen voisi purra määrätietoinen valistustyö. Sosiaali- ja terveysministeriön (2020) Turvallisesti kaiken ikää -ohjelma painottaa suunnitelmallisuutta, tiedon lisäystä, ja ennakointia tapaturmien ehkäisyssä. Niin ikään yritysturvallisuudessa, kaupunkien turvallisuudessa ja liikenneturvallisuudessa korostetaan suunnitelmallisuutta, valistustyötä ja ennakointia ehkäisevänä toimena tapaturmille ja turvallisuudelle (Elinkeinoelämän keskusliitto 2024; Savonlinnan kaupunki 2024; ELY-keskus 2024).

Kirjoittajat

Jani Vänttinen on valmistuva tradenomi ja yrittäjä. Hänellä on vankka kokemus rakennusalalta ja myynnistä; nykyään hän työskentelee myynnin parissa. Vänttinen on kyltymätön opiskelija, joka panostaa osaamisensa kehittämiseen jatkuvasti.

Taina Orpana toimii liiketalouden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto. 2024. Yritysturvallisuus. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa: https://ek.fi/hyotytietoa-yrityksille/yritysturvallisuus/

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2024. Liikenneturvallisuus. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa: https://www.ely-keskus.fi/liikenneturvallisuus

Franz26. 2023. Bachinger, F. Katontekijöiden, katon korjaus. Pixabay. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/katontekij%C3%B6iden-katon-korjaus-8253153/

Savonlinnan kaupunki. 2024. Turvallisuussuunnitelma. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa: https://www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2024/03/turvallisuussuunnitelma-2024-2025.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2020. Turvallisesti kaiken ikää. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa: https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Koti-%20ja%20vapaa-ajan%20tapaturmien%20ehk%C3%A4isyn%20ohjelma%202021-2030.pdf

Vänttinen, J. 2024. Kattoturvan nykytila ja tietämys taloyhtiöissä Etelä-Savon alueella. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/854219/Vanttinen_Jani.pdf?sequence=2&isAllowed=y