Kansainvälinen yhteistyö puutekniikan verkko-opinnoissa

Suomen metsäteollisuuden tuotteista n. 90 % menee vientiin (Metsäteollisuus ry 2021). Tämän vuoksi myös LABin puutekniikan koulutusta kehitetään jatkuvasti kansainväliseen suuntaan ja siitä halutaan tehdä Euroopan paras alan koulutusohjelma.

Virtual Wood University -hanke

Virtual Wood University -hanke on 2020 aloitettu yhteistyö neljän eurooppalaisen korkeakoulun kesken. Koulutushankkeen tarkoituksena on tarjota puutekniikan opintoja itsenäisinä verkkokursseina kaikille yhteistyökoulujen opiskelijoille. Tällä hetkellä tarjolla on kahdeksan eri kurssia, joista jokainen on suunniteltu vähintään kahden eri korkeakoulun kanssa yhteistyössä, ja ne ovat suoritettavissa MOOC-alustalla. Yhteensä hankkeessa tuotetaan 12 kurssia (= 40 opintopistettä). Hanke on osa Erasmus+ -ohjelmaa ja mukana olevat koulut ovat LAB-ammattikorkeakoulu, FH Salzburg, Taltech Tallin ja DHBW Mosbach. Tarjolla olevat kurssit liittyvät puutuote- ja metsäteollisuuteen ja opetuskielenä on englanti.

Joukko ihmisiä seisoo kadulla keskustelemassa. Ympärillä taloja ja liikehuoneistoja.
Kuva 1. Virtual Wood Universityn projektiviikko lokakuussa 2021 Saksan Mosbachissa. (Kuva: Ulrike Sziketi)

Opiskelijoiden kokemukset Virtual Wood University:n kursseista

Kurssien jälkeen opiskelijoilta on kerätty kurssipalautetta ja niistä kävi ilmi, että verkkokurssit olivat olleet mieleisiä sekä sisällöltään että suoritustavoilta. Opiskelijat olivat pitäneet kurssien aiheita sopivina puutekniikan koulutukseen. Useimmat kurssit koostuivat luentotallenteista, kirjallisesta materiaalista, videoista, harjoitustehtävistä ja tenteistä. Virtuaalikursseissa pidettiin varsinkin siitä, että niitä pystyi suorittamaan joustavasti oman aikataulun mukaan. (Moilanen 2022, 14, 24)

Opiskelijat olivat pitäneet mielekkäimpinä opiskelumateriaaleina kursseilla lyhyehköjä videoita ja luentotallenteita, tekstimateriaaleja pidettiin hyvänä täydennyksenä, jos pääpaino oli muissa materiaaleissa.  Tentteihin ja harjoitustehtäviin oli toivottu useampia yrityskertoja, jolloin opeteltavia asioita voisi kerrata interaktiivisesti useammin. Kurssien selkeä jakaminen samankokoisiin osioihin oli helpottanut opiskelijoiden ajankäytön suunnittelua. Haasteita verkkokursseilla olivat olleet muutamat tekniset ongelmat, esimerkiksi jonkin linkin tai tehtävän avaaminen ei ollut onnistunut, tai luentotallenteen äänenlaatu oli ollut heikko. Lisäksi yhdellä kurssilla oli kokeiltu ryhmätyöskentelyä, mutta toteutustapa ei ollut käytännössä toiminut. (Moilanen 2022, 23.)

Virtual Wood University Erasmus plus hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Projektin loputtua kansainvälistä puutekniikan alan koulutusyhteistyötä on tarkoitus jatkaa projektissa mukana olevien korkeakoulujen kanssa ja mahdollisesti ottaa hankkeeseen mukaan uusia alan korkeakouluja.

Kirjoittajat

Anni Moilanen on puutekniikan opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hänen ”Opiskelijoiden kokemukset verkko-opinnoista – Virtual Wood University -hanke” opinnäytetyön aiheenaan olivat Virtual Wood University:n kurssipalautteet.

Ilkka Tarvainen toimii puutekniikan lehtorina ja Virtual Wood University -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Metsäteollisuus ry. 2021. Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta. Viitattu 30.5.2022. Saatavissa https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/viennin-osuus-metsateollisuuden-tuotannosta

Moilanen, A. 2022. Opiskelijoiden kokemukset verkko-opinnoista – Virtual Wood University -hanke. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, puutekniikka. Lahti. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204084808