Kokemusasiantuntijat ja -toimijat kohtasivat kehittämisen merkeissä Lahdessa

Kumppanuustalo Fellmanniassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Päijät-Hämeen kokemusasiantuntija- ja -toimijapäivä 24.4.2024. Päivän tavoitteena oli tarjota kokemusasiantuntijoille ja -toimijoille mahdollisuus tavata vertaisia, jakaa kokemuksia sekä kertoa tarpeita toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi.  Tarkoituksena on yhteistyössä edistää Päijät-Hämeen kokemusasiantuntija ja – toiminnan kehittämistä ja koordinointia. Siivittämö-hanke (LAB 2024) ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasosallisuustoiminnan kehittämishanke vastasivat aamupäivän Tullaan tutuiksi- pajan suunnittelusta ja toteutuksesta.


Tullaan tutuiksi

Yhteistyönä ideoitu ja toteutettu kokemusasiantuntija- ja -toimijapäivä käynnistettiin tullaan tutuiksi -pajalla. Aamupäivän pajassa oli mahdollisuus verkostoitua ja yhteisesti kehittää. Pajassa pohdittiin muun muassa minkälaista tukea kokemusasiantuntijat tarvitsevat, missä kokemusasiantuntijat ja -toimijat ovat toimineet tai haluaisivat toimia Päijät-Hämeessä ja mitä aiheita tai tekemistä he toivoivat tuleviin yhteisiin tapaamisiin. Paja toteutettiin learning cafena, jossa ideat ja ajatukset tehtiin näkyväksi lukuisilla post-it -lapuilla. (Kuva 1)

Työnohjaus ja selkeät toimeksiannot nousivat tärkeinä aiheina, kuten myös keskitetty työmahdollisuuksien koordinointi, vertaistuki, virkistäytyminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Ilmapiiri työpajassa oli innostava ja kannustava. Pajasta saatuja ideoita jalostetaan edelleen käytännön teoiksi.

[Alt-teksti: yhdistetty kuva kahdesta työskentelyn jälkeisestä pöydästä, joilla on kymmenittäin värikkäitä post it -lappuja täynnä kirjoitettua tekstiä.]
Kuva 1. Tullaan tutuiksi -pajan työskentelyä. (Kuva: Taina Heininen-Reimi)

Päijäthämäläinen toimintamalli tekeillä

Iltapäivän seminaari kokosi yhteen eri toimijoita, jotka kouluttavat ja toimivat yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden kanssa. Seminaarissa kuultiin sosiaali- ja terveysalan kentältä kokemuksia yhteistyöstä ja samalla kerättiin tietoa alueen kehittämistarpeista. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää päijäthämäläistä kokemusosaamisen mallia toiminnan koordinointiin, koulutukseen ja toimintaan.

Puheenvuoroissa tärkeäksi nousi kohtaaminen ja ennakkoluulottomuus kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden yhteistyössä sekä kuulluksi tulemisen merkitys. Yhteiskehittämistä koordinoi nyt kokemusasiantuntija- ja -toimijaverkosto, joka on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n koollekutsuma eri toimijoiden yhteistyötoimielin. Verkostossa ovat muun muassa kolmannen sektorin yhdistykset ja järjestöt, LAB-ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen hyvinvointialue sekä alueen kunnat, joista ensimmäisenä on mukaan tullut Lahden kaupunki.

[Alt-teksti: suuri luentotila, jossa henkilö pitää esitystä ja näyttöseinälle on heijastettu teksti kevään tapahtumia, yhdessä tehdään, kehitetään ja opitaan.]
Kuva 2. Puheenvuoro Siivittämö-hankkeen toiminnasta. (Kuva: Henri Stork)

Verkoston pyrkimyksenä on, että kokemusosaaminen on tunnistettu, tunnustettu, hyödynnetty ja organisoitu sekä resursoitu asianmukaisesti. Tavoitteena on toimiva kokonaisuus, joka tukee ja kouluttaa sekä kokemusasiantuntijoita ja -toimijoita että eri organisaatioita.

Aiheeseen liittyvä terminologia, kuten toipumisorientaatio ja yhteinen tematiikka kokemustoimijan ja -asiantuntijan välillä herätti myös vilkasta keskustelua. Tästä on hyvä jatkaa kokemusosaamisen yhteistä kehittämistä.

Kirjoittajat

Taina Heininen-Reimi on LAB-ammattikorkeakoulussa työskentelevä sosiaali- ja terveysalan lehtori sekä Siivittämö-hankkeen projektipäällikkö.

Mia Kröneck työskentelee LABissa hoitotyön lehtorina ja Siivittämö-hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

LAB. 2024. Siivittämö. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 10.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/siivittamo