Taloyhtiöt sähköautojen aikakaudella

Sähköautojen kasvanut kysyntä näkyy niin katukuvassa kuin autoliikkeiden valikoimassa ja myynnissä. Tilastokeskuksen (2023) mukaan elokuussa 2023 täyssähköautojen ensirekisteröinnit ylittivät ensimmäistä kertaa bensiinikäyttöisten autojen ensirekisteröinnit. Kyseisenä kuukautena rekisteröidyistä uusista autoista 36 % oli täyssähköautoja ja 23 % ladattavia hybridejä. Traficomin (2023) mukaan liikennekäytössä 30.9.2023 oli 74 531 sähköautoa ja 127 361 ladattavaa hybridiautoa. Ennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 noin 600 000 sähkökäyttöistä autoa (Moilanen ym. 2022).

Kehitys koskettaa vahvasti myös taloyhtiöitä, sillä Kiinteistöliiton korjausbarometrin mukaan alkavalla viisivuotiskaudella sähköautojen latauspisteet ovat kyselyn mukaan yleisin suunniteltava hanke kerrostaloissa. Vastaajista 36 % ilmoitti taloyhtiössään suunniteltavan latauspistehanketta seuraavalla viisivuotiskaudella. (Suomen Kiinteistöliitto 2023.)

[Alt-teksti: sähköauto latautumassa latauspisteellä.]
Kuva 1. Taloyhtiöt joutuvat tulevina vuosina pohtimaan sähköautojen latausratkaisuja kiihtyvällä tahdilla. (andreas160578 2019)

Latauspistehankkeen suunnittelu

Ennen sähköautojen latauspaikkojen varsinaista asennusta taloyhtiöön tulee osakkaille ja vuokralaisille järjestää kyselykartoitus, jonka avulla voidaan selvittää niiden todellinen tarve. Asukkaiden tilanteen kartoittamisella voidaan varmistaa lopullisen ratkaisun toimivuus sekä välttyä turhilta kustannuksilta. Myös taloyhtiön ikä, piha-alueen koko, sähköverkkojen kunto sekä kapasiteetti vaikuttaa siihen, millä tekniikalla lataus taloyhtiössä toteutetaan ja kuinka monta latauspistettä voidaan asentaa. Tämän selvittämiseksi taloyhtiön kannattaa tilata ammattilaisen laatima kartoitus, jossa selvitetään edellä mainitut asiat. (Kiinteistöliitto 2021, 3).

Optimaalisen mitoituksen suunnittelussa täytyy muodostaa vähimmäiskriteerit lataukselle ja olisi tärkeää miettiä, kuinka paljon halutaan taata tehoa samaan aikaan latautuville sähköautoille (Sähkötieto ry 2019). Kun pohditaan hanketta teknisestä näkökulmasta, on latauspisteitä suunniteltaessa otettava huomioon riittävä kapasiteetti myös mahdollisia tulevia laajennustarpeita ajatellen. Monet pulmat voidaan huomioida ja ratkaista jo suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöliitto on laatinut vuonna 2021 ohjeen sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi, jossa selvitetään asiaa muun muassa päätöksentekoon liittyvien kysymysten osalta.

Latauspistehankkeet eteläkarjalaisissa taloyhtiöissä

Panu Noponen (2023) haastatteli opinnäytetyössään neljää Etelä-Karjalan alueella isännöitsijänä toimivaa henkilöä, joilla on jo ennestään jonkinlaista kokemusta sähköautojen latauspistehankkeista taloyhtiöissä. Haastateltavien mukaan hankkeita jarruttivat keväällä 2023 sähköautojen pitkät toimitusajat sekä kohonneet sähkön hinnat. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, joten myös tulevaisuuden tarpeet tulisi huomioida hanketta suunniteltaessa.

Haastateltavat suosittelevat huomioimaan kokonaiskuvan tällaisissa hankkeissa, sillä esimerkiksi suurempien piha-alueiden autopaikkojen sähköistäminen on kustannusten näkökulmasta järkevintä toteuttaa samanaikaisesti muiden mahdollisten peruskorjausparannusten yhteydessä. Teknisestä näkökulmasta tärkeimpinä asioina kiinteistössä tulee latauspisteitä suunniteltaessa huomioida riittävä kapasiteetti mahdollisesti laajennustarpeita ajatellen sekä mahdollisimman selkeä laskutusjärjestelmän käyttö niin latauspaikan käyttäjien kuin taloyhtiönkin näkökulmasta.

Kirjoittajat

Panu Noponen on valmistunut LAB-ammattikorkeakoulusta laskentatoimen tradenomiksi. Kirjoittaja toimii taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja on kiinnostunut tutkimaan taloyhtiöiden toimintaa.

Tatu Saarinen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Lähteet

andreas160578. Sähköauto, auto, carsharing. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/s%C3%A4hk%C3%B6auto-auto-carsharing-fiksu-4381728/

Kiinteistöliitto. 2021. Ohje sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/ohje_sahkoautojen_latauspisteiden_toteuttamiseksi_

Kiinteistöliitto. 2023. Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa ei kasvua vuonna 2023. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://www.kiinteistoliitto.fi/uutiset/nayta/?id=12104

Moilanen, P., Lapp, T., Niinikoski, M., Blomqvist, P. & Rinta-Piirto, J. 2022. Valtakunnalliset liikenne-ennusteet. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 6/2022. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/VLE%202022.pdf

Noponen, P. 2023. Päätöksentekoprosessi sähköautojen latauspisteiden toteuttamisessa taloyhtiöön. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalous. Viitattu 27.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053116808

ST-käsikirja 41. 2019. Sähköautot ja latausjärjestelmät. Sähkötieto ry.

Tilastokeskus. 2023. Elokuussa 2023 ensirekisteröitiin 7 823 uutta henkilöautoa. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://www.stat.fi/julkaisu/cl8cr4gq57npj09w2i9r1lrky

Traficom. 2023. Ajoneuvokannan tilastot. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/ajoneuvokannan-tilastot?toggle=K%C3%A4ytt%C3%B6voimat