Täsmätyökyvyllä työelämään – mitä se edellyttää työnantajalta?

Hallituksen työkykyohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman selventää työkykyohjelman tavoitetta kuvaamalla, että aiemmin osatyökykyisten työllistymispulmaa on pyritty ratkaisemaan edistämällä työkykyä, mutta nyt katse on kiinnittynyt enemmän siihen, kuinka jo olemassa olevaa työkykyä saadaan työmarkkinoilla käyttöön (Koskinen 2022). Tämä teema ja tavoite on myös ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeen työpajojen keskiössä (LAB 2022).

Hankkeen työpajoissa on tarkasteltu yhteiskehittäen täsmätyökykyisten nuorten työllistymispolkuja ja pohdittu yhdessä yhteisiä työelämätaitoja erityisesti täsmätyökyvyn ja työn räätälöinnin näkökulmista.  Tavoitteena on ollut tehdä sellaisia moninaisuusosaamiseen liittyviä löytöjä, jotka voisivat käytännössä tukea täsmätyökykyisten nuorten osallisuutta ja tasavertaisuutta työyhteisössä.

Työpaikan moninaisuusosaamisen lähtökohtia

Työpajoihin osallistuneiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä nuorten omien kokemusten mukaan hyvien käytäntöjen keskiössä täsmätyökykyisten ohjaamisessa työpaikoilla tulisi olla yksilöllisyyden huomioiminen kohtaamisissa ja kaikessa toiminnassa. Tämä edellyttää koko työyhteisöltä muutosmyönteisyyttä, avoimuutta ja hyväksyvää ilmapiiriä sekä uudenlaista henkilöstön voimavarojen johtamista.

ASKELMAT-hankkeen työpajoissa on keskusteltu paljon siitä, että nämä asiat eivät ole välttämättä lainkaan itsestään selviä, vaan työyhteisön toimintakulttuuri voi vaatia paljonkin pohtimista ja totutut tavat ja asenteet työstämistä, kun monimuotoista työyhteisöä rakennetaan.

Kuva 1. Monimuotoisessa työyhteisössä osataan mukauttaa työtä erilaisten ihmisten kykyjen mukaan. (Freepik 2022)

Arvokasta yhteiskuntavastuun kantamista

Moninaisuusosaaminen työpaikalla tarkoittaa sitä, että työyhteisö osaa huomioida kyvykkyyttä ja hyödyntää erilaisuutta (Korhonen 2021, 156), mikä työpajoihin osallistuneiden kokemusten mukaan edellyttää erityisesti sitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa täsmätyökykyisyydestä ja koko työyhteisö ymmärtää täsmätyökykyisen ohjaamisen peruselementit. Tällöin kaikkien on helpompi ymmärtää esimerkiksi yksilöllisesti tehtyjä mukautuksia liittyen jonkin työyhteisön jäsenen työtehtäviin tai -aikaan, ja näin koko työyhteisön kyky joustaa ja tehdä kompromisseja kasvaa.

Toimivan, monimuotoisen työyhteisön rakentaminen alkaa kuitenkin jo aiemmin hyvin tehdystä rekrytoinnista, kunnollisesta perehdytyksestä sekä työyhteisön ja uuden työntekijän saumattoman kohtaamisen varmistamisesta (Korhonen 2021, 156‒158).

Työpajoissa on todettu, että aito moninaisuusosaaminen ja sen toteutuminen edellyttävät myös moninaisuutta tukevia rakenteita ja prosesseja koko organisaation tasolla. Kun sekä laajemmin organisaatiossa että työpaikalla on osaamista ja tahtoa etsiä erilaisia vaihtoehtoja, käytäntöjä ja ratkaisuja, avautuu samalla myös näköala osa- ja täsmätyökykyisen työvoiman tuomille mahdollisuuksille ja niiden hyödyntämiselle.

Kun oikeat ihmiset ovat oikeissa työtehtävässä, tuottavuus lisääntyy ja jopa organisaation innovaatiokyky voi kasvaa (Korhonen 2021, 156). Täsmätyökykyisten työntekijöiden palkkaaminen on myös arvokasta yhteiskuntavastuun kantamista, mikä voi lisätä yrityksen mainetta ja imagoa vastuuntuntoisena työnantajana.

Kirjoittaja

Reetta Konttinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen lehtorina sekä asiantuntijana ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa.

Lähteet

Freepik. 2022. Inclusive office workplace with diverse people. Freepik. Viitattu 15.9.2022. Saatavissa https://img.freepik.com/premium-vector/inclusive-office-workplace-with-diverse-people-business-meeting-work-team-with-disabled-multicultural-employee-talk-vector-concept-colleagues-having-presentation-meeting_102902-5060.jpg?w=996

Korhonen, A. 2021. Monimuotoinen työelämä ‒ saavutettava kaikille. Teoksessa Korhonen, A., Lindberg, J., Ray, K., Pentikäinen, M. & Riihelä, M. (toim.) Ilmiöitä osatyökykyisyyden ympärillä. Helsinki: Vates-säätiö.

Koskinen, M. 2022. Työkykyohjelma. Sosiaalivakuutus. Viitattu 11.9.2022. Saatavissa https://sosiaalivakuutus.fi/hallituksen-tyokykyohjelma-selkiyttaa-palveluviidakkoa-mutta-saadaanko-silla-lisaa-ihmisia-toihin/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä. Hanke. Viitattu 11.9.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/askelmat