Tekeekö tilaisuus varkaan? ‒ väärinkäytösten ehkäiseminen yrityksissä

Väärinkäytökset lisääntyvät globaalilla tasolla jatkuvasti, ja niitä tapahtuu kaikissa yrityksissä riippumatta koosta, toimialasta ja sijainnista. Väärinkäytös voi tarkoittaa mitä tahansa hyötyä tavoittelevaa laitonta toimintaa, jolle olennaisia piirteitä ovat vilpillisyys, salaaminen ja luottamusaseman väärinkäyttö. (The Institute of Internal Auditors 2022.)

Erityisesti pienissä yrityksissä liiallinen luottamus työntekijään tai yhtiökumppaniin saattaa osoittautua kalliiksi virheeksi. ACFE:n vuoden 2022 tutkimuksen mukaan ammatillinen väärinkäytös, eli organisaatiossa toimivan henkilön tekemä väärinkäytös, on mahdollisesti yleisin ja eniten kustannuksia aiheuttava talousrikollisuuden muoto koko maailmassa (Association of Certified Fraud Examiners 2022.) Ammatilliset väärinkäytökset aiheuttavat vuosittain yli 4,7 triljoonan dollarin menetykset maailmanlaajuisesti, joten jo pelkästään tästä syystä organisaatioiden tulisi pyrkiä ehkäisemään väärinkäytöksiä mahdollisimman tehokkaasti.

Kuva 1. Lähtökohtina väärinkäytöksen tekemiselle voivat toimia sopiva tilaisuus ja tekniset taidot. (Fidsor 2022)

Yrityksillä voi olla käytössään monia eri keinoja väärinkäytösten ehkäisemiseen.  Yleisimpiä yritysten käyttämiä keinoja ovat eettisten periaatteiden asettaminen organisaation sisällä ja tilinpäätösasiakirjojen tarkastaminen. Näiden lisäksi myös henkilöstön tiedottaminen ja kouluttaminen väärinkäytöksiin liittyvissä asioissa voidaan nähdä tärkeänä väärinkäytösten ehkäisykeinona, sillä valtaosa väärinkäytösten paljastumiseen johtavista vihjeistä tulee organisaation omalta henkilöstöltä. (Association of Certified Fraud Examiners 2022.)

Väärinkäytösten tehokas ehkäiseminen

Jurvasen (2023) opinnäytetyössä tutkittiin 1.1.2023 voimaan tulleen Ilmoittajansuojelulain vaikutuksia yrityksiin ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Ilmoittajansuojelu auttaa yrityksiä estämään väärinkäytöksiä ja parantamaan riskienhallintaansa. Ilmoittajansuojelun ansiosta henkilö voi tehdä väärinkäytösilmoituksen turvallisesti ilmoituskanavaan, niin että hänen henkilöllisyytensä pysyy suojattuna (Valtioneuvoston kanslia 2023).

Väärinkäytösten käsittely on osa yrityksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Sisäistä valvontaa toteuttaa koko organisaatio, mutta erityisesti yrityksen johdon vastuulla on luoda läpinäkyvä organisaatiokulttuuri. Johdon tehtävä on määritellä toimintatavat ja ohjeet valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. (The Institute of Internal Auditors, Finland 2023.)

Sisäisen valvonnan ja kontrollien kehittäminen tuo toiminnalle varmuutta. Korjaavien ja ehkä myös kurinpidollisten toimenpiteiden hallittu käyttö edesauttaa hyvän organisaatiokulttuurin luomista eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan. (Code of Conduct company 2023.)

Kirjoittajat

Julia Jurvanen on LAB-ammattikorkeakoulusta tradenomiksi valmistuva opiskelija.

Teija Launiainen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa laskentatoimen lehtorina liiketoimintayksikössä Lappeenrannassa.

Lähteet

Association of Certified Fraud Examiners. 2022. Occupational Fraud 2022: a Report to the Nations. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf

Code of Conduct company 2023. Väärinkäytökset ja epäasiallinen käytös työpaikalla. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.codeofconduct.fi/wp-content/uploads/2020/05/opas_vaarinkaytokset-ja-epaasiallinen-kaytos-tyopaikalla-1.pdf

Fidsor. 2022. Memon, F. Petos, Hakkeri, Tietojenkalastelu. Pixabay. Viitattu 3.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/petos-hakkeri-tietojenkalastelu-7065116/

Jurvanen, J. 2023. Ilmoittajansuojelulain vaikutus yritysten toimintaan ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. Viitattu 12.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023121136052

The Institute of Internal Auditors. 2022. Fraud is on the rise: Step up to the challenge. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://theiia.fi/wp-content/uploads/2022/10/ab-eb-fraud-is-on-the-rise-translate-article-to-finnish.pdf

The Institute of Internal Auditors, Finland 2023. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja organisaatiokulttuuri. Viitattu 8.12.2023. Saatavissa https://theiia.fi/sisainen-tarkastus/sisainen-valvonta-ja-riskien-hallinta-2/

Valtioneuvoston kanslia. 2023. Ministeriö. Ilmoittajansuojelu. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://vnk.fi/ministerio/ilmoittajansuojelu