Tekstiili- ja muotialan uudet osaamistarpeet edellyttävät jatkuvaa oppimista

Tekstiili ja vaatetusalan muuttuva toimintaympäristö edellyttää uutta osaamista toimijoiltaan. Kiertotalouden ja vastuullisen toiminnan vaatimukset ja uudet liiketoiminnan mahdollisuudet sekä digitalisaation kasvu luovat osaamistarpeita toimialle. Uusien toimintamallien haltuunotto lisää toiminnan joustavuutta ja on elinvoimaisen liiketoiminnan edellytys, mutta miten uutta osaamista kartutetaan joustavasti, hektisen työelämän ohessa?

Kesto – kestävää osaamista tekstiili- ja muotialalle koulutusten suunnittelussa hyödynnettiin muotoiluajattelun periaatteita: toimialan yritysten tarpeita uuden osaamisen suhteen kartoitettiin ja huomioitiin toiveita siitä missä muodossa koulutukset tulisi toteuttaa. Havaittuja osaamistarpeita tukevat myös useiden muiden osaamiskartoitusten tulokset. Täydennyskoulutustarpeissa korostuvat vastuullisuus ja kiertotalous sekä laajasti digitaidot (Suomen Tekstiili- ja Muoti 2022). Lisäksi materiaalien hallinta, tuntemus ja käyttöönotto-osaaminen sekä muotoilijoiden että muiden toimialan toimijoiden osaamisessa nähdään tärkeänä (Vaste 2023). Uudet, omistamisen muutokseen liittyvät liiketoimintamallit edellyttävät monialaista osaamista niin kiertotalouden kuin digitaalisuuden sekä kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisen osalta (Kalliomäki 2021).

Ryhmä värikkäitä, tyyliteltyjä henkilöhahmoja.
Kuva 1. Kesto – kestävää osaamista tekstiili- ja muotialalle -verkkosivusto viestii jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksista toimialalla. Linkki koulutusten verkkosivuille. (Kuva: DrawKit, muokannut Mervi Koistinen)

Verkkoympäristössä toimiva koulutus luo mahdollisuuden joustavaan oppimiseen 

Kesto-hankkeen koulutukset laadittiin käyttäjien toiveesta joustaviksi, työn ohessa suoritettaviksi toteutuksiksi: opiskelu etenee omaehtoisesti Moodle-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksojen sisällöt ovat monipuolisia sisältäen videoituja miniluentoja, kirjallisia aineistoja sekä erilaisia tehtäviä. Palautetta tehtävistä opiskelija saa sekä verkossa että henkilökohtaisesti ohjaajalta. Verkko-oppimisalusta mahdollistaa myös opiskelijoiden vuorovaikutteisen keskustelun kurssin teemoista.

Opintojaksojen sisällöt rakentuvat työelämälähtöisesti, vastuullisen ja kestävän tekstiili-, vaatetus- ja muotialan näkökulmasta. Teemoina ovat kiertotalouden vaatimukset ja vastuullisuuden periaatteet, vastuullinen tuotemuotoilu sekä kiertotaloutta tukeva materiaaliosaaminen, uudet liiketoimintamallit sekä digitaalinen markkinointi.  Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada opintoja tukevaa sparrausta, joka verestää opiskelu­taitoja ja tutustuttaa verkko-oppimisen saloihin.

Kesto-hankkeen markkinointisuunnitelmassa kuvitteellinen mobiilinäkymä Facebook-tilistä, jossa markkinoidaan koulutuksia.
Kuva 2. Kesto-hankkeen koulutuksia markkinoitiin karusellimarkkinointina. (Kuvakaappaus Helena Kalliomäki)

Tekstiili- ja muotialan toimijoilla on valtava tarve päivittää osaamistaan

Keston koulutuksia markkinoitiin muun muassa kohdennetun Facebook- ja Instagram-kampanjan avulla, joka osoittautui erittäin tehokkaaksi tavaksi. Kampanja tavoitti lähes 48 000 tiliä ja tuotti reilut 900 klikkausta. Koulutuksiin haki yli 200 innokasta opiskelijaa! Koulutus, 5 erillistä opintojaksoa, käynnistyi syksyllä 2023 ja toinen kierros toteutetaan keväällä 2024. Opiskelijoiden palautteen pohjalta voidaan kehittää lisää jatkuvan oppimisen koulutuksia tai koulutustuotteita LAB-ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tarjontaan.

Kesto – kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen vahvistaminen tekstiili-vaatetus- ja muotialalla -hankkeen koulutukset ovat LAB-ammattikorkeakoulun, Koulutuskes­kus Salpauksen sekä Työväen Sivistysliiton toteuttama koulutuskokonaisuus. Linkki hankkeen verkkosivuille. Hanke on käynnissä 2/2023–2/2025 ja sitä rahoittaa Jotpa, jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Jotpa edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuk­sen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Kirjoittaja

Helena Kalliomäki on vaatemuotoilija (MA) ja työskentelee TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa tekstiili ja vaatetusalan kiertotaloutta ja vastuullisuutta edistävissä hankkeissa. Kesto-hankkeessa hän toimii hankkeen koordinoijana ja projektipäällikkönä sekä kouluttajana.

Lähteet

Kalliomäki, P. 2021. Vaate palveluna: muuttuvien osaamistarpeiden ennakointi muoti- ja vaatetusalalla. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen. Lahti. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021082717197

Suomen Tekstiili- ja Muoti. 2022. Tekstiili- ja muotialan osaamiskartoitus 2022. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://www.stjm.fi/wp-content/uploads/2022/03/Tekstiili-ja-muotialan-osaamiskartoitus-2022-tulokset_web.pdf

VASTE – Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili- ja muotialalla 2023. Työelämän osaamistarvekartoitus vaatetus- ja muotialalle. Hämeen ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2023/05/Tyoelaman-osaamistarvekartoitus-vaatetus-ja-muotialalle-2023.pdf

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Kesto-kestävää osaamista tekstiili- ja muotialalle. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa. https://www.kestavaaosaamista.fi/

Linkki 2. LAB. 2023. Kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa. https://lab.fi/fi/projekti/kestavan-liiketoiminnan-suunnittelun-ja-valmistuksen-osaamisen-vahvistaminen-tekstiili