Osallistavaa käyttäjätutkimusta aidossa ympäristössä

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK Uudistavan muotoiluajattelun Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu- opintojakson oppimistehtävänä tehtiin käyttäjätutkimusta Mukkulan ostoskeskuksella. Tuloksia kerättiin Lähiöohjelman Yhteinen Mukkula –tutkimushankkeelle ja Lahden kaupungille.  Mukkula on kohteena LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston laajempaan valtakunnalliseen Lähiöohjelmaan liittyvässä monitieteellisessä hankkeessa Yhteinen Mukkula, johon palvelumuotoilun opintojakson opetus ja oppiminen nivoutuivat. (LAB 2021) 

Asukkaita osallistava kuvavalintatehtävä, opiskelijaryhmän jäsenet ohjaamassa väkeä tehtävän äärelle Mukkulan ostoskeskuksessa.
Kuva 1. Ostarin kehittämisen tarpeita ja unelmia keräävän kuvavalintatehtävän äärellä, taustalla pop-up kahvila. Oppimistehtävän dokumentointi. Kuva: Kristian Eloluoto.

Tutkimusta palvelumuotoilun keinoin, ihmislähtöisesti ja kokeillen

Olemassa olevien tutkimusten ja hankkeiden liittäminen osaksi opetusta luo oppimiselle konkreettisemman alustan, kuin vain teoria ja siihen liittyvä kuvitteellinen tehtävä. Oikean tutkimuskohteen kanssa työskentely innostaa ja lisää opiskelijoiden motivaatiota.   

Opintojakson alussa käytiin läpi palvelumuotoilun käsitteitä, teoriaa ja työvälineitä. Yhteinen Mukkula -tutkimusta taustoitettiin esittelemällä tehtyjä tutkimustoimenpiteitä ja niiden tuloksia. Teoriapohjaa saatiin palvelumuotoilun, muotoiluajattelun ja kaupunkimuotoilun asiantuntijoilta. Opiskelijoita osallistettiin tutkimukseen myös omakohtaisin kokemuksin, kuten havainnointivierailulla ostarille. Osa uusista tutkimustavoista tuli tutuksi itseä haastaen ja moniaistillisesti kohdetta tarkastellen. 

Monimenetelmälliset aineistot ja omakohtainen tutkiminen toi aiheen todelliseksi ja lisäsi ymmärrystä Mukkulan asuinalueesta ja ostoskeskuksesta. Opiskelijat saivat jo kerättyihin lomakehaastatteluaineistoihin tutustumisen lisäksi puhelinhaastatella yhden asukkaan. Kontaktin luominen kohderyhmään ja heidän näkökulmansa kuuleminen omin korvin toi aiheen lähelle. Selkeästi sekä positiiviset että negatiiviset huomiot saivat parempaa tarttumapintaa näin aidosti kohdetta kontaktoimalla, kuin pelkkä tulosten lukeminen tekstitiedostona. Tunnetilan tarttumista oli selvästi tapahtunut. 

Mukkulan ostoskeskus pilvisenä ja harmaana päivänä. Autoja parkkipaikalla rakennuksen edessä.
Kuva 2. Mukkulan ostoskeskus. Kuva: Paula Nurminen.

Kohderyhmää osallistava tutkimuskokeilu tehtiin Mukkulan ostarilla kahtena eri päivänä neljän eri ryhmän toimesta. Ryhmät olivat saaneet valita oman tapansa tutkia aikaisemman aineiston perusteella valittua ideaa paikan päällä. Ryhmien ideat ja tutkimustavat erosivat toisistaan, joten tutkimus sai tästä neljä erilaista tulosta, riittävän erilaisista aiheista. Kokeiluja tehtiin pop-up kahvilan, visuaalisten miellekarttojen, karttatehtävän ja kyselyiden avulla. Ostarilla kartoitettiin kävelyreittejä, kahvilan tarvetta, palvelutarjooman parantamista ja viihtyisyyden lisäämistä. Tuloksia tarkasteltiin kehitä kokeillen – kokeilun nelikentän avulla. Tulokset jaoteltiin neljään osaan: positiivisen palautteen, rakentavan kritiikin, kysymysten ja kokeilussa syntyneiden uusien ajatusten joukkoihin. Nelikentän avulla eri ryhmien saamat vastaukset koottiin yhtenäiseksi tulokseksi.

Kuvakoosteessa taustapahvien leikkaamista pajalla, työpohjan tulostaminen suurtulostimella ja työpohjien taustataulujen pesemistä.
Kuva 3. Kuvakooste ryhmätyön valmistelutoimista. Kuvat: Paula Nurminen

Kirjoittajat

FT Mirja Kälviäinen toimii muotoilun ja median ylemmän muotoiluajattelun ammattikorkeakoulutukinnon yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Paula Nurminen on teollinen muotoilija, joka työskentelee projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän opiskelee YAMK opintoja Uudistava muotoiluajattelu -ohjelmassa.

Lähteet

LAB. 2020. Asukkaat kutsutaan mukaan lahtelaislähiön kehittämiseen ja tutkimiseen. [Viitattu 12.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/uutiset/asukkaat-kutsutaan-mukaan-lahtelaislahion-kehittamiseen-ja-tutkimiseen

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *