Tiedon laatu ja oikeellisuus kuntien tiedolla johtamisen kivijalkana

Julkisten palveluiden tehokkuudesta tai tehottomuudesta käydään kiivasta keskustelua. Kuntien toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta ja muuttuu edelleen vuonna 2025 toteutuvan TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä. Syntyvyys on laskenut Suomessa viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana merkittävästi, ja samalla kuolleisuus on lisääntynyt (Tilastokeskus 2023). Väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa palvelutarpeet muuttuvat. Kunnilta odotetaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluja kaikenikäisille kuntalaisille.

Digitalisaatio kuntien palveluissa

Kuntien peruspalveluiden tuottamista on pyritty tehostamaan digitalisaation tuomin keinoin toimintatapoja ja prosesseja uudistaen sekä niitä tukevia tietojärjestelmiä kehittäen. Esimerkiksi vuosien 2019–2022 aikana kuntien digitalisaatiota on tuettu Valtiovarainministeriön myöntämillä digikannustinavustuksilla, joissa teemat ovat vaihtuneet vuosittain (Valtiovarainministeriö). Alati muuttuvassa toimintaympäristössä tietoperustaisen johtamisen merkitys ja tärkeys korostuu.

Vaalealla taustalla tumma kaupungin silhuetti. Ylälaidassa pilvipalvelua kuvaava hattaramainen pilven muoto. Numeroita yksi ja nolla janamaisissa muodostelmissa kuvaamassa datan keruuta kaupunkiympäristöstä pilvipalveluun.
Kuva 1. Pilvitietovarastoteknologiat mahdollistavat tiedon tehokkaan varastoinnin. (Altmann 2018)

Tietohallinnon rooli digitalisaation vauhdittajana

Kuntien tietohallinnon rooli on muuttunut perinteisestä IT-palvelujen tuottajasta palveluprosessien digitalisaation mahdollistajaksi. Tietohallinnon tehtävänä on järjestää kunnan palveluiden tuottamista parhaiten tukevat tietojärjestelmäpalvelut. Julkisten tietojärjestelmähankintojen toteuttaminen siten, että palvelujen tuottamisen ja johtamisen sekä kuntien toimintaa ohjaavan lainsäädännön vaatimukset toteutuvat, vaatii ymmärrystä niin prosesseista, teknologian tuomista mahdollisuuksista kuin digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueistakin.

Tietohuolto turvaamaan tiedon laatua

Tiedolla johtamisen haasteeksi nousee useasti tietojärjestelmiin tallentuneen datan heikko laatu ja hajanaisuus. Laatupoikkeamat johtuvat usein poikkeavista toimintatavoista ja kirjauskäytänteistä sekä tietojärjestelmiin ajan saatossa tehdyistä muutoksista. Organisaation tulisikin varmistaa systemaattinen tietohuolto ja valjastaa niin henkilöresursseja kuin teknologiaakin tiedon laadun tarkkailuun. Esimerkiksi koneoppimismallien avulla on mahdollista tunnistaa datamassoista poikkeamia ja vääristymiä (freeCodeCamp 2022). Kun poikkeamia havaitaan, voidaan niiden syntymiseen puuttua ajoissa ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet.

Juuso Mikkonen toteutti tietojohtamisen käsikirjan kunnan palveluiden johtamisen tueksi osana YAMK-opinnäytetyötään. Tiedon ja käytettävien tietojärjestelmien määrän kasvaessa on tärkeää varmistaa laadukkaan ja oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen ja minimoida turhan tiedon käsittely. Käsikirjassa paneudutaan tietojohtamisen käsitteistöön, prosessien johtamisen ja kehittämisen rooleihin ja käytänteisiin sekä toimintatiedon johtamiseen. (Mikkonen 2023.)

Kuntien toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja tulee muuttumaan edelleen. Tämä asettaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia tiedolla johtamiselle. On tärkeää, että kunnat pystyvät hyödyntämään tietoa tehokkaasti ja varmistamaan tiedon laadun, jotta ne voivat tuottaa kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluja kuntalaisilleen.

Kirjoittajat

Juuso Mikkonen on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija IoT:stä tekoälyyn -insinöörikoulutuksessa (YAMK). Hän on toiminut yksityisellä sektorilla prosessien kehitystehtävissä sekä julkisella sektorilla tietohallintopäällikön roolissa yhteensä parinkymmenen vuoden ajan.

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina IoT:stä tekoälyyn -insinöörikoulutuksessa (YAMK).

Lähteet

freeCodeCamp. 2022. How to Detect Outliers in Machine Learning – 4 Methods for Outlier Detection. Viitattu 5.11.2023. Saatavissa https://www.freecodecamp.org/news/how-to-detect-outliers-in-machine-learning/

Mikkonen J. 2023. Tiedolla johtaminen osaksi kunnan palveluiden johtamista. Tietojohtamisen käsikirja. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö. Lahti. Viitattu 9.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023110928915

Tilastokeskus. 2023. Väestö ja yhteiskunta. Väestönmuutokset. Viitattu 24.10.2023. Saatavissa https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#vaestonmuutokset

Valtiovarainministeriö. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä. Kannustinjärjestelmä vauhdittaa kuntien digitalisaatiota. Viitattu 5.11.2023. Saatavissa https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma

Altmann, G. 2018. Pilvi, varastointi, tietokanta. Pixabay. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://cdn.pixabay.com/photo/2018/11/28/10/45/cloud-3843352_1280.jpg