Toimenpidepakkauskeräily sairaalassa apuna hävikin ja hukan vähentämisessä

Hukkaa tulee poistaa sieltä, missä se estää arvon luomista. Kun määritellään, mitä arvoa asiakkaalle halutaan tuottaa, kyetään parantamaan toimintoja sekä poistamaan hukkaa eli toimintoja, jotka eivät tuota arvoa (Logistiikan maailma 2023). Hoitologistiikassa voidaan vähentää hukkaa ja hävikkiä virtaviivaistamalla omia prosesseja, poistamalla turhia työvaiheita, yhdenmukaistamalla leikkauksissa käytettäviä tuotteita sekä lisäämällä ennakoitavuutta (Keränen 2023).

Toimenpidepakkauskeräilyn hyödyt

Hoitologistiikan suorittaman toimenpidepakkauskeräilyn tarkoituksena on leikkaussalien ja -tiimien käyttöasteen nostaminen tehostamalla saliaikaa. Käytännössä säästetään hoitajilta leikkauksessa vaadittavien monikäyttöisten välineiden ja kertakäyttöisten tuotteiden keräilyyn suoritettava aika. (Keränen 2023.) Toimenpidepakkauskeräilyssä otetaan sähköisesti automaattinen tarviketilaus vastaan, jonka jälkeen keräillään tarvittavat kertakäyttöiset tuotteet sekä monikäyttöiset välineet jokaista yksittäistä leikkausta varten (OYS Plus 2021). Hoitajalle jää ennen leikkausta tehtäväksi tavaroiden asettelu leikkauspöydälle, potilaan vastaanottaminen sekä valmistelu leikkaukseen. Aikaa ei kulu tuotteiden ja välineiden keräilyyn.

[Alt-teksti: Sairaalan työunivormuun ja suojaavaan päähineeseen pukeutunut henkilö skannaa kännykällä varastomaisessa tilassa tarvikkeita, joita on koottu suuriin muovisäkkeihin.]
Kuva 1. Hoitologistikko suorittamassa toimenpidepakkauskeräilyä. (Kuva: Mia Keränen)

Toimenpidepakkauskeräily auttaa laadun tuottamisessa vähentäen turhia työvaiheita, monikäyttöisten välineiden sterilointia sekä tuotehävikkiä. Hukkaa ja hävikkiä lisäävät esimerkiksi ylimääräiset siirrot, odottelu, virheelliset tuotteet sekä tarpeeton varastointi. Hävikkiä vähennetään huolehtimalla riittävästä varastonkierrosta FIFO-periaatteen mukaisesti sekä varastoimalla vain tarpeellisia tuotteita. FIFO-periaate –  First In First Out –  on varastonohjauksen käsite, jonka mukaan tavara lähtee varastosta samassa järjestyksessä kuin se on sinne tuotu (Visma 2023). Hukkaa ja hävikkiä vähennetään myös suunnittelemalla toimenpidepakkauskeräilyyn kerättäväksi tarkoituksen mukaisia tuotteita juuri tarvittava määrä. Toimenpidepakkauskeräilyn myötä myös materiaalien jäljitettävyys on parantunut ja tuottavuus kasvanut (Keränen 2023).

IT-ratkaisujen hyödyntäminen

Hoitologistiikassa toimenpidepakkauskeräilyssä hyödynnetään digitaalisia työvälineitä, automaatioratkaisuja sekä toiminnanohjausjärjestelmiä. Tarkoituksena on vähentää hukkaa ja inhimillisiä virheitä poistamalla manuaalisen työn tekemisen tarvetta samalla tukien toimintoja ja tuottavuutta. (Keränen 2023.)

Leikkaustoimenpiteisiin ennalta määritellyt keräiltävät tuotteet ja välineet helpottavat niiden tunnistamista sekä lisäävät itsenäisen työskentelyn varmuutta. Leikkaustoimenpiteissä tarvittavat tuotteistot ja välineistöt on määritelty hyödyntäen tuotteiden tuotenumeroita ja koodeja, kuten esimerkiksi standardin mukaisia GTIN-koodeja (Keränen 2023). GTIN-koodi eli Global Trade Item Number on tuotteessa esiintyvä numerosarja, jolla tuotteita tunnistetaan yksilöllisesti (GS1 2023).

Hoitotarvikkeiden tarkka tunnistaminen mahdollistaa sen, ettei toimenpidepakkauskeräilyn suorittamiseen tarvita hoitoalan ammattitaitoa. Lisäksi hukkaa vähennetään tehostamalla tiedonkulkua yhdellä kirjauksella useaan järjestelmään, kuten potilastietoihin, sairaalan laskutusohjelmaan sekä kansalliseen implanttirekisteriin (GS1 Finland Oy 2022).

Kirjoittajat

Mia Keränen valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2023.

Ullamari Tuominen työskentelee logistiikan lehtorina Liiketoiminta-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

GS1. 2023. Global Trade Item Number (GTIN). Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.gs1.org/docs/idkeys/GS1_GTIN_Executive_Summary.pdf

GS1 Finland Oy. 2022. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri – tiedot yhdellä kirjauksella useaan järjestelmään. Viitattu 26.9.2023. Saatavissa https://gs1.fi/fi/referenssit/pohjois-pohjanmaan-sairaanhoitopiiri-tiedot-yhdella-kirjauksella-useaan-jarjestelmaan

Keränen, M. 2023. Hoitologistiikan hyödyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja logistiikan ala. Lahti. Viitattu 26.9.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023101527525

Logistiikan maailma. 2023. Lean-ajattelu. Viitattu 26.9.2023. Saatavissa https://www.logistiikanmaailma.fi/tuotanto/prosessien-kehittaminen/lean-ajattelu/

OYS Plus. 2021. Tarvikevirtojen jäljillä. Viitattu 26.9.2023. Saatavissa https://oysplus.fi/toissa-oysissa/tarvikevirtojen-jaljilla/

Visma. 2023. FIFO-periaate – Mikä on FIFO-periaate? Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/f/fifo-periaate/