Työllisyyden hoidossa tarvitaan yhteistyötä ja yhteiskunnallisia yrityksiä

Työllisyyteen liittyvät haasteet eivät ole yksinkertaisia. Ympärillä tapahtuvat muutokset, kuten työvoimapalveluiden uudistus (Työ- ja elinkeinoministeriö 2024) ovat suuria, mutta niin ovat myös haasteet, joihin muutoksilla pyritään vastaamaan.

Työllisyyteen liittyvät ongelmat ovat usein vaikeasti ratkottavia, ja niihin vaikuttavat monet samanaikaiset tekijät yhteiskunnassa. Ongelmien ratkaisut vaativat siksi yhteistyötä ja yhteiskuntaa läpileikkaavia näkökulmia. Työvoimapalvelut kuuluvatkin laajempaan työllisyydenhoidon ekosysteemiin, jossa on mukana eri palvelusektoreita ja muita toimijoita, joilla on kaikilla oma roolinsa ekosysteemissä (Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri 2024, 50–58).

Kuva 1. Yhteiskunnalliset yritykset voivat tarjota ratkaisuja työllisyyden haasteisiin. (Goodman 2019)

Yhteiskunnallisten yritysten rooli ja haasteet

Työhön integroivat yhteiskunnalliset yritykset toimivat osana työllisyydenhoidon ekosysteemiä. Ne keskittyvät ratkomaan esimerkiksi osatyökykyisten, vieraskielisten tai pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen liittyviä monipolvisia haasteita (Salmi 2022). Yhteiskunnallisten yritysten on mahdollista tuottaa arkisessa toiminnassaan uusia sosiaalisia innovaatioita palveluiden, tuotteiden tai prosessien muodossa. Niiden avulla voidaan osaltaan ratkaista merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. (Lillberg ym. 2023, 17.) 

Käytännössä työhön integroivat yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät vastaamaan työllisyyden haasteisiin erilaisilla työllistämisen ja valmentamisen ratkaisuilla. Yhteiskunnallinen missio ja liiketoiminnalliset tavoitteet voivat kuitenkin joskus kohdata ristivetoa (Doherty ym. 2014, 422, Kulmalan 2024, 13 mukaan). Yhteiskunnallinen yritys on kuitenkin yritys siinä missä muutkin yritykset: sen pyörittämisessä tarvitaan liiketoimintaosaamista, ja yrityksen toiminnan pitää olla kannattavaa, jotta se voi jatkua.

Sarka kehittää toimintaansa

Kulmala (2024, 53–54) tarkasteli LAB-ammattikorkeakouluun tehdyssä YAMK-opinnäytetyössään Tampereen Sarka Oy:n toimintaa. Sarka on yhteiskunnallinen yritys, joka integroi työttömiä työelämään tarjoamalla heille työpaikkoja ja valmennusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yrityksen keskeistä liiketoiminnan prosessia, erityisesti työllistettävien rekrytointia, tehokkaan rekrytointijärjestelmän sekä rekrytointi- ja valmennusprosessin integroinnilla. Kehittämistyön tuloksena luotiin yrityksen toimintaa ja sen yhteiskunnallista tavoitetta entistä paremmin tukeva saumaton prosessi, mikä paransi rekrytoinnin sujuvuutta ja tuloksellisuutta.

Muutokset ympärillä haastavat niin työnhakijoita kuin työnantajiakin, mutta ne myös mahdollistavat uudella tavalla tekemisen ja toimimisen. Uudet työllisyydenhoidon ratkaisut syntyvät todennäköisimmin tehokkaassa, avoimessa ja läpileikkaavassa yhteistyössä yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla.

Kirjoittajat

Tanja Kulmala on valmistumassa tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulun uudistava johtaminen -koulutuksesta. Hän työskentelee Tampereen Sarka Oy:ssä yhteisöpäällikkönä.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Goodman, J. 2019. Woman placing sticky notes on wall. Unsplash. Viitattu 3.6.2024. Saatavissa https://unsplash.com/photos/woman-placing-sticky-notes-on-wall-Oalh2MojUuk?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash

Kulmala, T. 2024. Rekrytointiprosessin kehittäminen työhön integroivassa yhteiskunnallisessa yrityksessä. Case: Tampereen Sarka Oy. YAMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 24.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024053119023

Lillberg, P., Jalonen, K., Rautiainen, A., Djakonoff, V., Kostilainen, H., Kainulainen, S., Rilla, N., Naumanen, M., Oksanen, J., Myllyoja, J. Klemelä, J., Ala-Kauhaluoma, M. & Salmi, E. 2023. Yhteiskunnan kehittäjät ja uudistajat: Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot. Helsinki: Valtioneuvosto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:40, 17. Viitattu 24.5.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-232-9 

Salmi, E. 2022. Työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys – mitä ihmettä? Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Viitattu 24.5.2024. Saatavissa https://yyo.fi/ajankohtaista/tyohon-integroiva-yhteiskunnallinen-yritys-mita-ihmetta/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2024. TE-palvelut 2024 -uudistus. Viitattu 24.5.2024. Saatavissa https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri. 2024. TE-palvelut 2024 -uudistusta tukeva viitearkkitehtuuri työvoimaviranomaisille. Työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus ja Kuntaliitto. Viitattu 30.5.2024. Saatavissa https://tem.fi/documents/1410877/159038565/tyovoimapalveluiden-viitearkkitehtuuri-versio-2-0-1-2024-05-27.pdf/5a10496e-263d-52f6-0a87-b70c917fa308/tyovoimapalveluiden-viitearkkitehtuuri-versio-2-0-1-2024-05-27.pdf?t=1717066349743