VENLA-hanke tuo oppimisympäristön Taskuun

Naisyrittäjät toimivat usein mikroyrityksessä, jolloin koulutukseen irrottautuminen kesken työpäivän on vaikeaa. Siksi on tarvetta koulutusmuodolle, joka on omien tarpeiden mukaan joustava sekä aikaan ja paikkaan sitomaton.

LAB-ammattikorkeakoulussa kehitetään osana VENLA-hanketta Digiliiketoiminnan Taskukoulua, joka on naisyrittäjille suunnattu, digitaalisen markkinoinnin sisältöihin keskittyvä oppimissovellus älypuhelimeen. Sen tarkoituksena on tarjota nopea apu keskeisiin arkipäivän digimarkkinointiin liittyviin pulmiin.

Kuva 1. Taskukoulua testattiin pilottiryhmän kanssa ensimmäisen kerran jo keväällä 2019. Tuolloin yrittäjät Piia Leinonen (vas.) ja Ulla Tenho pohtivat yhdessä opiskelija Jonna Niinimäen kanssa osaamistarpeita. (Kuva: Heli Kamaja)

Taskukoulun sisältöjä on hahmoteltu yhdessä satunnaisesti valittujen, aktiivisten naisyrittäjien kanssa. Aihealueiksi muodostuivat verkkosivut, verkkokauppa, sosiaalinen media, mainonta verkossa, asiakkuudenhallinta, sisällöntuotanto, tietosuoja ja yrittäjän back office -työkalut. Lisäksi Taskukoulussa on käyttäjän aktivointiin tarkoitettuja tehtäviä sekä keskusteluosio, jossa käyttäjät voivat kommentoida, jakaa kokemuksiaan sekä vastata muiden esittämiin kysymyksiin.

Koska oppimisympäristö toimii mobiilissa, Taskukoulun tietomateriaalin on oltava mahdollisimman tiiviissä ja helppokäyttöisessä muodossa. Taskukoulua voidaankin luonnehtia ”digimarkkinoinnin ensiapulaukuksi”. Se on myös laskeutumissivusto LABin muuhun koulutustarjontaan. Taskukoulun avulla saa kokonaiskäsityksen digimarkkinointiin liittyvistä olennaisista asioista. (Toivonen & Vihtonen 2019.)

Taskukoulua suunnitellaan tukemaan niin mikro- kuin mobiilioppimista. Mobiilioppimisessa korostuu erityisesti liikkuvuus, joka koskee niin opiskelijaa, laitteita kuin sisältöäkin (Grant 2019, 361). Mikro-oppimisessa lähtökohta on sisällön pilkkomisessa, kun tarkoituksena on vaikkapa työmatkan hyödyntäminen uuden opiskeluun (Perämäki 2020).

Kuva 2. Taskukoulun somesuunnitelma-osio alkaa kahden minuutin opastusvideolla. (Kuva: VENLA-hanke.)

Pääasian näkee yhdellä vilkaisulla

Jotta Taskukoulun tietomateriaali olisi puhelimen näytöllä mahdollisimman helppokäyttöistä, oppimateriaalin on koostuttava videoista, kuvista ja graafeista sekä lyhyistä teksteistä. Sisältö on esitettävä niin, että pääasian näkee yhdellä vilkaisulla (vrt. Perämäki 2020). Teksti on paloiteltava lyhyiksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi. Sitä on myös tuettava visuaalisin keinoin, kuten kuvilla ja symboleilla. (Selovuo 2019, 116–118.)

Osa tietosisällöstä esitetään parin minuutin mittaisina videoina. Myös niissä pääpaino on visuaalinen. Saavutettavuuden vuoksi tarjolla on myös tekstisisältö. Taskukoulussa on kiinnitetty muutenkin huomiota saavutettavuuteen: käyttöliittymän pitää olla selkeä ja hahmotettava, sisällön selkeää ja jäsenneltyä, sovelluksen teknisesti saavutettavissa (Aluehallintovirasto 2020). Tähän velvoittaa myös EU:n saavutettavuusdirektiivi (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 2019).

Taskukoulua testattiin pilottiryhmän kanssa huhtikuussa 2020. Tulos oli selvä: Taskukoulu on kyllä hyödyllinen ja luotettava, mutta se kaipaa lisää toiminnallisuutta. Monia etätestauksessa toivottuja asioita, kuten keskustelufoorumia ja tehtävistä palkitsemista ollaan paraikaa suunnittelemassa. Sovellukseen ne saadaan viimeistään syksyllä.

Kirjoittajat

Joanna Vihtonen toimii projektipäällikkönä Taskukoulu-hankkeessa.

Heli Kamaja on hankkeen digipedagogiikan asiantuntija.

Molemmat työskentelevät viestinnän lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2020. Saavutettavuus. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Grant, M. 2019. Difficulties in defining mobile learning: analysis, design characteristics, and implications. Educational Technology Research & Development, Apr. 2019, Vol. 67 Issue 2, s. 361 – 388

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 15.3.306/2019. Finlex. [Viitattu 20.5.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Perämäki, M. 2020. Mitä tarkoittaa mikro-oppiminen? Mediamaisteri. [Viitattu 15.5.2020]. Saatavissa: https://www.mediamaisteri.com/blog/mita-tarkoittaa-mikro-oppiminen?utm_campaign=Asiakastiedotteet&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87847330&_hsenc=p2ANqtz-8qGZ9H5fWu1x1Ngx-86oQk6az7wh4nHqWnRmz7jV6PV7Ww6fc8iDYYuK089-tpJIrOQezqfJo0R1A40Osiw7YgRscMkg&_hsmi=87847330

Selovuo, K. 2019. Saavutettavuusopas. Helsinki: Seloit Oy

Toivonen, L. & Vihtonen, J. 2019. Digimarkkinoinnin osaamisella uudenlaisia mahdollisuuksia pk-yrityksille. Teoksessa Sallinen, N. & Kotonen U. (toim.) Smart Business Annual Review. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 53. 

Linkit

Linkki 1. LAB. 2020. VENLA – Koulutusta verkossa ja langattomasti. [Viitattu 9.6.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/venla-koulutusta-verkossa-ja-langattomasti

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *