Työn opinnollistamisen käytänteitä uudistetaan sosionomikoulutuksessa

Sosionomiopintojen alkaessa tarkastellaan, onko opiskelijalla aikaisemmin tehtyjä opintoja tai muuta osaamista – niin sanottua AHOT-osaamista ‒ joka hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa.  Useimmiten tämä tarkastelu kohdentuu harjoitteluun liittyvän osaamisen tunnistamiseen, sillä opiskelijoilla on usein taustalla työkokemusta, joka tukee sosionomin ammattiin kehittymistä (LAB 2023).

Opintojen ohella työskenteleminen on yleistä sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa (Talentia 2021), jolloin harjoittelu on ollut mahdollista suorittaa myös työssä oppien opinnollistamalla työtehtävissä hankittavaa osaamista niin sanottuna TOP-prosessina.

[Alt-teksti: pöytä täynnä askartelutarvikkeita, kyniä, kankaita, saksia ynnä muuta, pöydän ääressä istuvista henkilöistä näkyy vain touhukkaat kädet.]
Kuva 1. Sosionomiopiskelijat tekevät harjoitteluja ja sosiaalialan töitä opiskeluaikana erilaisilla työalueilla. (Kuva: Miina Matikainen) 

Uudenlaista mallia kehittämässä 

Sosionomikoulutuksessa käytössä olleita harjoitteluun liittyviä osaamisen tunnistamisen ja näytön tapoja on kehitetty LAB-ammattikorkeakoulussa kuluvan syksyn aikana opiskelijoilta ja harjoittelua ohjaavilta opettajilta saadun palautteen perusteella. Harjoitteluvastaavat ovat benchmarkanneet LABin hoitotyön koulutusohjelman toimintamalleja sekä tutustuneet muiden ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen käytänteisiin, jonka pohjalta on luotu uusia, yksinkertaisempia käytänteitä työsuhteessa kertyvän osaamisen sisällyttämisestä osaksi harjoittelua.

Harjoittelun suorittaminen onnistuu palkallisena työsuhteessa, jossa opiskelijan työnkuva vastaa sosionomin osaamista (SOAMK 2023). Työnimike voi olla myös esimerkiksi ohjaaja, mutta työnkuvan muotoilulla työnantaja sitoutuu tarvittaessa opiskelijan osaamisen kehittämiseen sosionomin osaamista vastaavaksi. 

Prosessin yhdenmukaistaminen 

Vuoden 2024 alussa käyttöön otettavissa uusissa harjoittelua koskevissa työn opinnollistamisen käytänteissä opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet, raportoi ja dokumentoi harjoittelunsa samalla tavalla kuin tavanomaista harjoittelua suorittava opiskelija Workseed-alustalla. Opiskelijalle nimetään harjoittelua ohjaava opettaja sekä työpaikalta harjoittelun työelämäohjaaja, joka osallistuu opiskelijan osaamisen arviointiin kolmikannassa joko yhteisessä väli- tai loppuarvioinnissa. Tämä vahvistaa työelämän roolia opiskelijan osaamisen arvioinnissa ja todentamisessa. Uudessa toimintamallissa halutaan korostaa myös prosessin yhdenmukaisuutta harjoittelukäytänteissä ja sujuvoittaa opiskelijan etenemistä opinnoissa ja urapolulla. 

Uusien käytänteiden tueksi laaditaan ohjeistuksia niin sosionomiopiskelijoille kuin tutoropettajille ja harjoittelua ohjaaville opettajille. Opiskelijoiden ohjauksen tueksi pohditaan harjoitteluvastaavien vetämiä ohjauspajoja, josta opiskelijan on mahdollista saada lisää tietoa ja tukea harjoittelun opinnollistamiseen työsuhteessa. Opiskelijoiden vertaisoppimisen mahdollistamiseksi pyritään myös hyödyntämään hyvää palautetta nyt pois jäävistä näyttöpäivistä, jossa opiskelijat ovat työskennelleet opettajajohtoisesti pienryhmissä ja jakaneet tietoa sosionomin harjoittelu- ja urapoluista sekä jäsentäneet omaa osaamista sosionomien kompetenssien avulla. 

Kirjoittajat 

Kati Ojala toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen lehtorina ja vastaa harjoitteluista Lahden kampuksella ja verkkokampuksella. 
Sanna Leppänen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen lehtorina ja vastaa harjoitteluista Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet  

LAB. 2023. Sosiaali- ja terveysalan AHOT ja opinnollistaminen. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opintojen-suunnittelu/ahot-aikaisemmin-hankittu-osaaminen/sosiaali-ja  

Landgren, S. 2021. Vastavalmistuneiden urapolut 2021. Vuosina 2019–2020 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään sekä kokemukset saadusta koulutuksesta. Talentia. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2021/11/Talentia_Urapolut2021_raportti.pdf 

SOAMK. 2023. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit. Sosiaalialan amk-verkosto. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/wp-content/uploads/2023/04/SOSIAALIALAN-AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN-KOMPETENSSIT-2023.pdf