Valmentava johtaminen osaksi Palvelukeskus Villa Ilon arkea

Valmentavalla johtamisella tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia organisaatioon, työyhteisöön ja johtamiskulttuuriin.  Palvelukeskus Villa Ilo Heinolasta tarjoaa palveluasumista ikäihmisille sekä lievästi kehitysvammaisille. Villa Ilo lähti mukaan kehittämistyöhön kohti valmentavaa johtamista.  LAB-kehittämistyössä tavoitteena oli lisätä työntekijöiden itseohjautuvuutta ja rohkeutta itsenäisten päätösten tekoon, vahvistaa ammatillista osaamista ja itsetuntoa. Kehittämistyö pohjautui aikaisempaan työilmapiiriä, työhyvinvointia ja työolosuhteita koskevaan selvitykseen. Selvityksen jälkeen Villa Ilon henkilöstö osallistui Hoitajan käsikirja Villa Ilossa -ohjeen laadintaan.  Prosessi oli jatkumoa aikaisemmalle uudistamistyölle.

Painopiste kertomisesta kysymiseen

Valmentava ote johtamisessa on tehokas keino työtehtävien ja suoritusten edistämisessä ja kehittämisessä sekä työntekijöiden innostamisessa tavoitteiden saavuttamiseksi. Painotus kommunikaatiossa siirtyy kertomisesta kysymiseen. Valmentavasta otteesta on valtavasti apua vastattaessa kysymyksiin, mitä halutaan saavuttaa ja miten se saavutetaan. Ratkaisuja voidaan yhdessä löytää valmentavan johtamisen menetelmien avulla.

[Alt-teksti: Neljä keski-ikäistä naista pöydän ympärillä, keskellä on avoinna tietokone, jonka ruutua naiset tutkivat ja kommentoivat.]
Kuva 1. Työpajatyöskentelyä Villa Ilossa. (Kuva: Mira Nurminen)

Valmentavan johtajan tehtäväkentässä olennaisinta on työntekijöiden oman ajattelun edistäminen ja tietoisuuden lisääminen sekä keinot nostaa henkilön oma potentiaali ja ratkaisutaidot esiin. Potentiaalin löytymisellä ja ratkaisutaitojen kehittyessä vastuullisuus lisääntyy. (Kurttila & Aalto 2021, 14). Valmentava johtaminen on keino kehittää työyhteisöä. Jos esihenkilö aina antaa valmiit vastaukset ja ratkaisut, häviää työntekijöiltä sitoutuminen, luovuus ja motivaatio, Työntekijä, joka saa itse vaikuttaa omaan työhönsä, kantaa myös vastuunsa työn tuloksesta. (Joki 2021, 124.)

Vallan, vastuun ja päätöksenteon jakaminen näyttäytyy arjessa työntekijöille kokemuksena arvostuksesta. Asiantuntijoiden osaamista hyödynnettäessä tulee päätöksenteosta nopeampaa, kun johtajan rooli ei ole enää olla kaikkitietävä eikä toiminta ole riippuvainen johtajasta. Työntekijöillä on mahdollisuus ratkoa ongelmia, he pääsevät jakamaan omaa tietotaitoaan muiden kanssa ja näin kehittymään kohti kulttuuria, jossa ongelmat ratkaistaan yhdessä. (Soback 2021, 47.)

[Alt-teksti: Juliste, jossa lukee periaatteet ja käytännöt villa ilossa. Kohtia ovat muun muassa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä, itseohjautuvuus, vuorovaikutus, osallisuus ja luottamus.]
Kuva 2. Huoneentaulu valmentavan johtamisen periaatteista ja käytännöistä. (Kuva: Mira Nurminen)

Kehitystyötä työpajoissa

Valmentavan johtamisen kehittäminen aloitettiin kyselyllä Villa Ilon työntekijöille valmentavan johtamisen nykytilasta ja kehittämisen kohteista. Sitä seurasivat työpajat, joissa työntekijät pohtivat, miten valmentavaa johtajuutta voisi hyödyntää ja heidän osallisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan lisätä arjen työssä.

Kehittämistyön tuloksena Villa Iloon syntyi paitsi käsikirja myös huoneentaulu yhteisesti esiin nousseista valmentavan johtamisen elementeistä. Huoneentaulun tarkoitus on toimia arjen ohjenuorana ja siihen palataan myös yhteisissä tilaisuuksissa jatkossa.

Kirjoittajat

Mira Nurminen on opiskelija LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksessa Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla.

Katri Saari on opiskelija LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksessa Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla.

Mari Kokkonen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Joki, M. 2021. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 7. painos. Kauppakamari. Vantaa. Hansa Print Oy.

Kurttila, M. & Aalto, P. 2021. Pomon parhaat ratkaisut. Helsingin seudun kauppakamari/ Helsingin Kamari Oy. 2. uudistettu painos. Viro. Meedia Zone.

Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. 2. painos. Tallinna: Basam Books Oy.