Salpausselkä Geoparkissa käynnistyy kestävän matkailun roadmap-työ

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille myönnettiin huhtikuussa virallinen UNESCO Global Geopark -status. Tällä päätöksellä siitä tuli yksi 177:stä virallisesta UGG-alueesta (UNESCO 2022). Uusi status antaa Salpausselkä Geoparkille lisää painoarvoa ja näkyvyyttä matkailualueena, luonto- ja kulttuuriarvojen vaalijana sekä geologiaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuvan koulutuksen ja kasvatuksen kehittäjänä.

Pitkän hakemusprosessin jälkeen Salpausselkä Geopark pääsee nyt siirtämään toimintansa painopistettä perusteiden luomisesta pitkän tähtäimen kehittämistoimintaan. Eräänä tämän kehittämistyön keskeisistä teemoista tulee olemaan kestävän matkailun edistäminen.

Yrityslähtöisiä vaikuttimia kehittämistyön taustalla

Salpausselkä Geoparkille muodostui noin viisi vuotta kestäneen UGG-valmisteluprosessin aikana laaja yhteistyöverkosto, jolla on vahvat intressit kestävän matkailun kehittämiseen. Lahden seutu on äskettäin liittynyt mukaan Visit Finlandin koordinoimaan valtakunnalliseen kestävän matkailun ohjelmaan ja alueelle haetaan Sustainable Travel Finland (STF) -destinaatiostatusta (Lahti Region 2020). Ohjelman toteuttamisen yhteydessä on havaittu, että yhteistyön suunnannäyttäjäksi tarvitaan alueellista strategiaa, jossa tunnistetaan lähtökohdat, tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet kestävän matkailun kehittämiseen Salpausselkä Geoparkin alueella. Tämä helpottaisi oleellisesti pitkän tähtäimen suunnittelua ja antaisi yrityksille lisää ymmärrystä siitä, millainen kehittämispolku parhaiten turvaisi heidän liiketoimintansa kilpailukyvyn tulevaisuuden matkailumarkkinoilla.

[Alt-teksti: Suomaisemaa, keskellä kulkee pitkospuupolku.]
Kuva 1. Linnaistensuo on eräs Lahden seudun Salpausselkä Geopark -kohteista. (Kuva: Marinella Himari)

Vastuullisuus osana palvelujen laatua

Yrityslähtöisten vaikuttimien ohella kestävän kehityksen tärkeyttä voidaan tänä päivänä perustella myös ajankohtaisella asiakastarpeella. Vastuullisuusajattelu ja kestävä kehitys ovat tärkeitä edellytyksiä menestyvän matkailuyrityksen toiminnalle, ja erityisesti kansainvälisessä matkailussa toiminnan vastuullisuus on noussut osaksi palvelujen laatua. Matkailuyritysten asiakkaista yhä useampi korostaa nyt vapaa-aikaan liittyvissä kulutusvalinnoissaan ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.  

Luontomatkailu on eräs geopark-toiminnan keskeisistä teemoista, ja suurin osa Salpausselkä Geoparkin matkailukäytössä olevista geokohteista sijaitsee maaseudulla. Alue kattaa kuusi kuntaa, joista väestöltään suurimman, Lahden, asukasluku on yli 40-kertainen pienimpään, Padasjokeen, verrattuna. Osallistavana prosessina toteutettavassa roadmap-työssä pienten ja suurten kuntien elinkeinotoimijoiden ääni tulee kuulluksi samanarvoisena, mikä tukee sosiaalista kestävyyttä ja antaa erityisesti pienille kunnille arvokkaita työkaluja ja verkostoja elinkeinotoimintansa ja sen kautta myös elinvoimaisuutensa kehittämiseen.

[Alt-teksti: Äiti ja kaksi lasta maastopyöräilevät metsäisellä polulla.]
Kuva 2. Padasjoki on Salpausselkä Geoparkin kunnista asukasluvultaan pienin, mutta kesäkaudella matkailu elävöittää kuntaa. Padasjoella kannattaa kokeilla esimerkiksi maastopyöräilyä. (Kuva: Kimmo Hirvonen)

Kestävän matkailun roadmap ja sitä täydentävät matkailuyritysten toiminnan kestävyyttä ja sen näkyvyyttä lisäävät toimenpiteet tukevat erinomaisesti Salpausselkä Geoparkin toiminnan perusarvoja ja auttavat lisäämään alueen ja sen liiketoimijoiden elinvoimaisuutta. Näitä toimenpiteitä tullaan edistämään LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahti Regionin yhteisessä Kestävän matkailun roadmap -hankkeessa, joka käynnistyy syksyllä 2022. Tervetuloa silloin mukaan kehittämistyöhön!

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu Hyvinvointia elinympäristöistä, liikkumisesta ja matkailusta (HELMI) -kasvualustan hankkeiden valmistelu ja rahoitushaku.

Lähteet

Lahti Region. 2020. Lahti Region kannustaa seudun matkailuyrityksiä mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Viitattu 20.05.2022. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/lahti-region-kannustaa-seudun-matkailuyrityksia-mukaan-sustainable-travel-finland-ohjelmaan.html

UNESCO. 2022. Unesco Global Geoparks. Viitattu 20.05.2022. Saatavissa https://en.unesco.org/global-geoparks/list