Valtavirtaistamisen keinot sote-alan opetuksen sisällöissä

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2021−2024 Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hanketta (LAB 2021), jonka hallinnoijana on Nordic research institute in the broad field of regional studies.  Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää sote-alan koulutuksissa käytettävän opetusmateriaalin sisältöä valtavirtaistamisen näkökulmasta. Opetusmateriaalissa, kuten harjoituksissa ja tehtävissä käytetyillä esimerkeillä, on merkitystä opiskelijoiden kokemukseen siitä, onko koulutus suunnattu kaikille sukupuolille tasavertaisesti. LAB-ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopisto Sampossa syksyllä 2021 opinto-ohjaajille, uraopoille ja tutoropettajille lähetettyyn Webropol-kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä.

Miehille muotoutuu usein erityisasema

Kysymykseen siitä, tuleeko miesten vähemmistöasema jollakin tavalla esille opintojen aikana, vastaajista viisi (50 prosenttia) vastasi myönteisesti.  Sukupuolten moninaisuuden huomiotta jättäminen ja laatikoiminen mainittiin yhtenä perusteena. Työyhteisö nähtiin myös merkityksellisenä. Työyhteisö tai opiskeluryhmä joko tukee tai ei tue miehiä miesten erilaista roolia, joka heille usein muodostuu. Vastaajista kahden (20 prosenttia) mukaan miesten vähemmistöasema ei tule millään tavalla esille ja kolme (30 prosenttia) ei osannut kertoa mielipidettään lainkaan.

Kuva 1. Valtavirtaistamisen keinoja löytyy kielestä ja kuvista, joita käytämme opetuksessa. (Centria 2021)

Opetussuunnitelman kielellä ja kuvituksella on väliä

Kysymykseen, näkyykö opetusmateriaalivalinnoissa sote-alan naisvaltaisuus, kahdeksan vastaajaa totesi, ettei se näy lainkaan. Yksi vastaaja (10 prosenttia) vastasi kysymykseen ei, ja yksi, ettei osaa sanoa. Vastaajista kolmannes arvioi, että opetuksessa käytetyt potilasesimerkit tai caset ovat sukupuolineutraaleja.

Vastauksissa tuli esille, että sukupuolten moninaisuutta tulee huomioida ja ottaa esille muutenkin kuin heteronormatiivisesta näkökulmasta. Harjoituksissa käytetyt caset, joissa sukupuoli tulee esille esimerkiksi henkilön nimen kautta, koettiin tekevän niistä todenmukaisempia. Kyselyn vastuksissa otettiin esille myös tarve huomioida sukupuolten merkitys nykyistä vahvemmin.

Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia Men in Nursing Education (2020) -hankkeen loppuraportin johtopäätösten kanssa. Johtopäätöksissä suositellaan, että oppilaitosten tulisi tiedostaa, millä tavalla sukupuolten moninaisuus ja etniset näkökulmat kuvataan opetusmateriaalissa. Opiskelijoiden kanssa tulisi käydä aktiivista keskustelua opetusmateriaaleissa ja opetuksessa käytetystä kielestä ja kuvituksesta ja pohtia myös opetussuunnitelman tasolla vahvistavatko stereotyyppisiä mielikuvia sote-alalla työskentelevistä henkilöistä.

Miesten lisääminen sote-alan koulutusohjelmiin ja työelämän konteksteihin on kansallinen ja kansainvälinen tavoite. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (THL 2019) mukaan terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelevistä 86 prosenttia oli naisia. Toimenpiteitä tarvitaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla koulutusten sisällöistä ja markkinoinnista alan yleisen imagon kohottamiseen, jotta yleinen asenne ja arvomaailma tukee vahvemmin miesten koulutus- ja ammattivalintoja sote-alalle.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2021. Share The Care: Attracting Men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market. Hanke. [Viitattu 08.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Men in Nursing Education. Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway. 2020. [Viitattu 10.09.2021]. Saatavissa: Nordic Council of Ministers. Reform Resource Centre For Men. https://reform.no/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.19-Men-in-nursing.pdf

THL. 2019. Tasa-arvo tiedon keskus. Ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio. [Viitattu 13.10.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/ammattialojen-sukupuolen-mukainen-segregaatio

Kuvat

Kuva 1. Centria-ammattikorkeakoulu. 2021. LibGuides. [Viitattu 08.10.2021]. Saatavissa: https://libguides.centria.fi/c.php?g=185076&p=1222130