Vanhuspalveluiden esihenkilöt suuntaavat valmentaviksi johtajiksi

Työterveyslaitoksen johtamassa Hyvä veto -hankkeessa (TTL 2022) puututaan iäkkäiden palveluissa oleviin haasteisiin erityisesti henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden suhteen. Hankkeessa luodaan Hyvä veto -toimintamalli, johon sisällytetään eettisen organisaatiokulttuurin, valmentavan johtamisen sekä nuorten ja kokeneiden yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä. Valmentava johtaminen tukee henkilöstöä, sen saatavuutta ja pysyvyyttä.

Sobackin (2021) mukaan valmentava johtaminen toteutuu vuorovaikutussuhteessa, jossa kehitetään johdettavia kohti viisasta itsensä johtamista. Siinä korostuu halu parantaa johdettavien kapasiteettia itsenäiseen päätöksentekoon, kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja jatkuvaan kasvuun työyhteisön jäsenenä. Valmentavassa johtamisessa siirrytään kohti viisaasti jaettua valtaa, vastuuta ja päätöksentekoa tiukan keskitetyn järjestelmän sijaan.  Se rakentaa organisaatiokulttuuria, joka perustuu itseohjautuvuudelle, vastuunkannolle ja ketterälle reagoinnille. (Soback 2021.) Usein pelkän lähijohdon oma ajattelun ja toiminnan muutos kohti valmentavaa johtamista ei riitä haluttuihin johtamisen tuloksiin pääsemisessä.  Muutoksia tarvitaan koko organisaation johtamisajattelussa ja toimintakulttuurin esteiden poistamisessa. (Ibarra & Scoular 2019.)

Hoiva- ja hoitotyössä erityisesti lähijohtajilta odotetaan kykyä toimia valmentavan johtajan tavoin ‒ tukien alaisten itsenäistä toimijuutta ja tehokasta pärjäämistä (Olakivi ym. 2021). Johtaminen onkin noussut yhdeksi tärkeimmistä vanhushoivan kehittämiskohteista, jopa resurssipulan edelle (Olakivi 2019).  Taitavan johtamisen vaikutuksista hoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin ja lopulta työssä pysymiseen on runsaasti tutkimusnäyttöä. Silti vanhustyöntekijöiden kokemukset lähijohtajiensa tarjoamasta tuesta ja työn itsenäisyydestä ovat vähentyneet. Myös lähijohtajat kärsivät resurssipulasta, kiireestä ja rekrytointivaikeuksista, lisäten ristiriitoja työn tehostamisen ja työntekijöiden tukemisen välillä. (Olakivi ym. 2021.)

Kuva 1. Hyvä lähijohtaminen tukee hoitajien pysyvyyttä ikääntyneiden palveluissa. (Matthias Zomer 2022)

Valmentavan johtamisen edistäminen työpajojen ja kokeilujen avulla

Hyvä veto -hankkeessa toteutettiin syksyn 2021 aikana kaksi valmentavan johtamisen työpajaa vanhuspalveluiden esihenkilöille. Tavoitteena oli syventää esihenkilöiden ymmärrystä valmentavan johtamisen nykytilasta ja kehittämisen tarpeista sekä ideoida uusia johtamisen käytäntöjä.  Työpajoissa työskenneltiin GROW-mallin (Whitmore 2009) mukaisesti edeten tavoitteiden, nykytila-analyysin ja mahdollisuuksien kartoittamisen kautta konkreettisiin kokeiluihin valmentavasta johtamisesta. Nimetyt vastuutyöparit jatkavat kokeiluja talven aikana huhtikuulle 2022, jolloin arvioidaan valmentavan johtamisen kehittymistä. Parhaimmat käytännöt sisällytetään Hyvä veto -toimintamalliin.

Valmentavan johtamisen kokeilut liittyvät työtekijöiden osallisuuden vahvistamiseen päätöksenteossa ja työn kehittämisessä esimerkiksi säännöllisten ideointitapaamisten keinoin. Tätä tukemaan tarvitaan muun muassa työvuorosuunnittelua ja kokouskäytäntöjen uudistamista.  Kokeiluilla luodaan aikoja ja paikkoja yhteiselle keskustelulle, hyvien käytäntöjen jakamiselle ja yhteisistä vastuista sopimiselle.  Työyhteisöissä sovitaan myös keinoista, miten kehitetyt käytännöt jäävät elämään kokeilujen jälkeenkin.

Kirjoittaja

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana ja Hyvä veto -hankkeessa asiantuntijana. 

Lähteet

Ibarra, H. and Scoular, A. 2019. The Leader as Coach, Harvard Business Review, 97(6), pp. 110–119. Viitattu 4.2.2022. Saatavissa https://search-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=139017617&site=ehost-live  

Olakivi, A. 2019. Vanhushoivan työpaikkojen vaikea vuorovaikutus. Ilmiö. Sosiologinen media kaikille. Viitattu 4.2.2022. Saatavissa: https://ilmiomedia.fi/artikkelit/vanhushoivan-tyopaikkojen-vaikea-vuorovaikutus/

Olakivi, A., Van Aerschot, L., Mathew Puthenparambil, J., & Kröger, T. 2021. Ylikuormitusta, lähijohtajan tuen puutetta vai vääränlaisia tehtäviä: Miksi yhä useammat vanhustyöntekijät harkitsevat työnsä lopettamista? Yhteiskuntapolitiikka 86(2), 141−154. Viitattu 4.2.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510496

Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus: opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. Helsinki: Basam Books.

TTL. 2022. Työterveyslaitos. Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto). Hanke. Viitattu 4.2.2022. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/henkiloston-saatavuuden-ja-alan-vetovoimaisuuden-turvaaminen-iakkaiden-palveluissa-hyva-veto

Whitmore, J. 2009. Coaching for performance : GROWing human potential and purpose : the principles and practice of coaching and leadership. 4th ed. London: Nicholas Brealey.

Zomer, M. 2022. Person holding a stress ball. Elderly care. Pexels. Viitattu 23.2.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/person-holding-a-stress-ball-339620/