Verkostotyön ja -työttömyyden vaikutuksia työllisyyden hoitoon

Verkostotyön merkitystä ei voi sivuuttaa, kun puhutaan työllisyyden hoidon ja välityömarkkinoiden kentästä. Myös sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa yhteistyöhön sekä rakentamaan tuen ja palvelujen kokonaisuus, joka sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa.

Verkostotyön tekeminen kuitenkin vaatii aikaa, resursseja, vastavuoroisuutta sekä jatkuvuuden turvaamista. Lisäksi se vaatii oman ja muiden roolin tuntemista. Verkostotyö on helposti se, josta tingitään, kun aika ja resurssit ovat tiukalla. Voidaanko silloin puhua verkostotyöttömyydestä?

Kuva 1. Verkostotyö vaatii aikaa ja resursseja, mutta tuo tukea, monipuolista osaamista ja uusia näkökulmia työhön. (Kuva: Outi Jokinen)

Mitä verkostotyöttömyys aiheuttaa?

Verkostotyöttömyys aiheuttaa sitä, että eri toimijat eivät ole tietoisia toistensa tekemästä työstä. Tämä taas aiheuttaa sen, että tehdään päällekkäistä työtä tai asiakkaita ei osata ohjata häntä hyödyttäviin palveluihin. Toimijoiden sekä asiakkaan on vaikeaa hahmottaa, mikä kuuluu kenenkin vastuulle. Lisäksi työntekijä varmistaa, että hän itse tai asiakas ei saa käyttöönsä erilaista asiantuntijuutta ja osaamista, uudenlaisia näkökulmia tai uusia lähestymistapoja.

Kaikki tämä näkyy siinä, että asiakkaan palvelut eivät ole yhteensovitettuja eikä pystytä varmistamaan, saako asiakas tarvitsemansa palvelut.

Merkkejä verkostotyön tarpeesta:

– tunne, että ei ole mahdollisuutta auttaa asiakasta

– havainto, että tuki ei enää tue

– on epäselvää, mitä muut toimijat tekevät ja mikä kenenkin rooli on

– asiakkaan tilanteen kokonaisuuden ymmärtäminen on vaikeaa

– tuntuu tarpeelliselta luoda yhteistä suunnitelmaa asiakkaan tilanteesta

– asiakas on siirtymä- ja/tai nivelvaiheessa
(Pyhäjoki 2022.)

Tarvitaan verkostotyön osaamista

Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen verkosto on määritellyt, että palvelujärjestelmäosaaminen on yksi sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaava kompetenssi. Kompetenssin keskiössä ovat mm. alueellinen ja globaali ymmärrys palvelujen rakenteesta, lainsäädännön tuntemus, palvelujen järjestämisen, tuottamisen ja valvonnan osaaminen, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujärjestelmän tuntemus, palvelujen tarvelähtöinen yhteensovittaminen ja moniammatillinen ja -alainen yhteistyö (SOAMK 2022.)

ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa on mallinnettu täsmätyökykyisen nuoren osallisuuspolkua kohti työtä tai opiskelua yhdessä nuorten, välityömarkkinatoimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Pilotointi on osoittanut, että palveluvalikko on muuttuva, mutta suurelta osin kattava. Sen hyödyntäminen on kuitenkin puutteellista. Polun eri vaiheissa korostuu verkostotyön merkitys. Tämä puoltaa sitä, että palvelujärjestelmäosaamista tarvitaan. Rinnalle on hyvä nostaa verkosto-osaaminen sekä verkostotyön menetelmäosaaminen eli menetelmiä ja kykyä päästä mukaan verkostoihin, luoda toimivia verkostoja sekä ylläpitää ja kehittää verkostoja.

Hankkeessa pilotoitu osallisuuspolku kuvataan Matka osallisuuteen ‒ osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville -työkirjana, joka tarjoaa myöskin menetelmiä ja vinkkejä verkostotyön tekemiseen. Teos julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Kirjoittaja

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja projektipäällikkönä ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa. Hän on työskennellyt vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä ja osallisuutta edistävissä hankkeissa. Erityisesti kirjoittaja on verkostotyön ja yhdessä tekemisen puolestapuhuja.

Lähteet

Pyhäjoki, J. 2022. Yhteistoiminta on voimaa! Onko? – verkostotyön tarve ja taito nuorten palveluissa.

Esitys YEE-hankkeen seminaarissa. 27.9.2022.

SOAMK. 2016. Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen verkosto. Sosiaalialan tutkinnot ja kompetenssit. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301. Finlex. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L3P11

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hanke. Viitattu 17.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/askelmat