Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet sosiaalialan opinnoissa

Virtuaalitodellisuutta on kokeiltu ja kehitetty sosiaali- ja terveysalalla erilaisissa asiakas- ja potilastyön toimintaympäristöissä (ks. esim. Roihuvuo 2016, Kärkkäinen ym. 2019, Aho ym. 2022). VR-teknologiaa hyödynnetään erityisesti hoito- ja kuntoutustyötä opiskelevien opetuksessa (Kaipainen 2022; Pietilä 2023, Turku AMK 2023), mutta sosiaalialan opetuksessa virtuaalitodellisuuden tarjoamia etuja ei ole hyödynnetty vielä laajasti (Pietilä ym. 2023). 

[Alt-teksti: Nainen päässään virtuaalilasit.]
Kuva 1. Virtuaalitodellisuus on keinotekoinen virtuaalinen ympäristö, jonka tarkoituksena on simuloida todellista ympäristöä ja jota tarkastellaan VR-lasien kautta. (Hopman 2020)

Aalto ym. (2023a) tavoitteena oli teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojakson kehittämiskokeilussa selvittää, miten virtuaalitodellisuutta on käytetty osana opintojen toteutusta. Tarkastelun kohteena oli lisäksi, minkälaisia materiaaleja, ohjelmia ja välineitä virtuaalitodellisuuden käyttöön liittyy sekä minkälaisia välineitä ja valmiuksia hyödyntäminen vaatii itse oppijalta ja opettajalta. Kehittämiskokeilussa kartoitettiin myös, minkälaisia valmiuksia virtuaalitodellisuuden avulla tapahtuva oppiminen antaa tuleville sosiaalialan ammattilaisille.

Empatiaa, ymmärrystä ja lasten näkökulmaa

Virtuaalitodellisuuden avulla opiskelijoiden on mahdollista kehittää esimerkiksi omia vuorovaikutustaitojaan sekä harjoitella eettisten päätösten tekemistä ja käytännön taitoja. Virtuaalitodellisuus tarjoaa mahdollisuuden kohdata uusia ja haastaviakin asiakastilanteita sekä -ympäristöjä turvallisesti. Lisäksi sen avulla voidaan lisätä oppijan empatiakykyä ja ymmärrystä esimerkiksi asiakkaita kohtaan. (Pietilä ym. 2023; Nieminen 2021.) Lastensuojelun työntekijöille virtuaalitodellisuus on avannut mahdollisuuden ymmärtää lasten näkökulmaa paremmin (Nieminen 2021).

[Alt-teksti: sanapilveksi koottuja asioita, joista suurimmalla ovat asiakkaan kuvakulma eri tilanteissa, asiakasympäristöt ja eettiset tilanteet.]
Kuva 2. Kehittämiskokeilussa hahmoteltiin sanapilven avulla teemoja virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä sosiaalialan opinnoissa. (Aalto ym. 2023b) 

VR-laseja ja virtuaalitodellisuutta hyödynnettäessä opetusympäristön tulee olla mahdollisimman turvallinen sekä esteetön. Lisäksi on huomioitava mahdolliset haittavaikutukset joillekin käyttäjille. Virtuaalitodellisuuden haittoja on kuitenkin mahdollista minimoida resursoimalla laadukkaampaan teknologiaan sekä yksilöllisillä, käyttäjälle sopivilla säädöillä. (Hemminki-Reijonen 2021.)

Kehittämiskokeilun tuotoksena syntyivät koottu infograafi virtuaalitodellisuuden käytöstä ja sen hyödyistä sosiaalialalla, sekä innovaatiojuliste, jonka tarkoituksena on herätellä katsojaansa miettimään sosiaaliturvaa asiakkaan näkökulmasta (Aalto ym. 2023b).

VR-teknologia tarjoaa sosiaalialalle uuden vaihtoehtoisen tavan lähentää työelämää ja opiskelijoita. Koulutuksen aikana voidaan esimerkiksi tutustua tuleviin työtehtäviin tai -ympäristöihin etukäteen ja toistaa harjoitteita. Harjoitteiden avulla voidaan myös arvioida omaa osaamista ja löytää vahvuuksia sekä kehitettäviä osa-alueita. (Aalto ym. 2023b.)

Haasteina ovat VR-laitteiston ja ohjelmiston hinnat sekä saatavuus; etenkin sosiaalialalle sopivia ohjelmia on vähän. Yhteistyötä eri koulutusalojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa tulisi lisätä, jotta voidaan tehdä hankintojen kustannustehokkaammin niin VR-laitteiden kuin ohjelmiston kehittämisessä. (Aalto ym. 2023b.)

Kirjoittajat

Ada Aalto, Waltteri Himberg, Tiina Janhunen ja Henri Lahtinen ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Aalto, A., Himberg, W., Janhunen, T. & Lahtinen, H. 2023a. Kehittämiskokeilun suunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Aalto, A., Himberg, W., Janhunen, T. & Lahtinen, H. 2023b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakson loppuseminaari 26.4.2023. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Hemminki-Reijonen, U. 2021. Virtuaalitodellisuus oppimisessa. Opas opettajalle. Opetushallitus. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Virtuaalitodellisuus_oppimisessa.pdf

Aho, J., Laivuori, N., Lindholm, M. & Toivonen, O. 2022. VR-materiaalien käyttöopas. Maahanmuuttajien työelämätaitoja vahvistavat VR-materiaalit ja niiden käyttö. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 144. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/745757/isbn9789522168122.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hopman, M. 2020. Woman in black sweater holding white and black vr goggles photo. Unsplash. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/8vn4KvfU640

Kaipainen, M. 2022. Ensihoidon hälytysajo on stressaava tilanne, jota opetellaan pian hämmentävän todentuntuisesti – tässä on auto, jota ajaessa saa mokata. Yle.fi. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20001441

Kärkkäinen, N., Ruostila-Paakinaho, E. & Tuominen, T. 2019. Virtuaalielämyksestä hyvinvointia. Kokemuksia virtuaalilaseilla saaduista elämyksistä. YAMK-opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/264379/Karkkainen_Niina_Ruostila-Paakinaho_Elina_Tuominen_Taija.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Nieminen, S. 2021. Lastensuojelun työntekijät näkevät, mitä lapsen kaltoinkohtelu voi olla – uusi virtuaalitekniikka tuo lapsen kokemukset aikuisten silmille. Yle.fi. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/3-12204525

Pietilä, N., Raatikainen, E. & Rantala-Nenonen, K. 2023. VR todellisuuden hyödyntäminen opinnoissa tukee valmentautumista ennakoimattomiin asiakastilanteisiin. Blogiartikkeli. Uudistuva sosiaalialan osaaminen – Sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien yhteisblogi. Metropolia. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/2023/02/07/vr-todellisuuden-hyodyntaminen-opinnoissa-tukee-valmentautumista-ennakoimattomiin-asiakastilanteisiin/

Roihuvuo, E. 2016. Virtuaalitodellisuus altistushoidon toteutuksessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612132793

Turku AMK. 2023. Virtuaaliset ympäristöt innostavat oppimaan – sosionomiopiskelijat tutustuvat lähiöön sovelluksen avulla. Artikkeli. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/3242/virtuaaliset-ymparistot-innostavat-oppimaan-sosionomiopiskelijat-tutustuvat-lahioon-sovelluksen-avulla/