Simulaatio toisi varmuutta ensihoitajille matkasynnytyksen hoitoon

Sairaalan ulkopuoliset synnytykset ovat olleet nousussa viimeiset vuosikymmenet. Syinä tähän ovat mm. päivystystoiminnan ja synnytyssairaaloiden keskittäminen. (Lyyra 2016) Kun matkat synnytyssairaalaan pitenevät ja synnyttäjiä pyydetään odottamaan kotona pidempään, kasvavat myös mahdollisuudet sille, että ensihoitaja saattaa kohdata synnytystilanteen kentällä.

Ensihoitajaopintojen kolmannen vuoden aikana sairaalan ulkopuolisten synnytysten hoitoon perehdytään teoriaopintojen ja harjoitustuntien avulla. Viimeisenä opiskeluvuotena hoitotason ensihoidon harjoittelujaksosta yksi viikko suoritetaan synnytyssalissa aidoissa tilanteissa.

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat selvittivät opinnäytetyössään (Ilmonen & Porrassalmi 2023) haastatteluiden avulla, millaiseksi ensihoidon opiskelijat kokevat sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoidon osaamisensa. Haastatteluiden avulla selvitettiin opiskelijoiden omia valmiuksia synnytyksen hoitoon, millaiseksi opiskelijat kokevat synnytyksiin liittyvän koulutuksen ja millaisia muutoksia koulutukseen toivotaan.

Kuva 1. Lisää tuntumaa synnytykseen sekä salissa että simulaation kautta, toivovat ensihoitajaopiskelijat. (Sanjasy 2016)

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus, ja haastattelut suoritettiin teemahaastatteluiden muodossa viestintäpalvelu Zoomissa. Haastateltavia oli neljä. Kerätylle aineistolle tehtiin laadullinen sisällönanalyysi.

Haastateltavat kokivat epävarmuutta synnytyksen hoitoon liittyen, mutta tästä huolimatta uskoivat pystyvänsä hoitamaan normaalisti etenevän synnytyksen. Jokaisessa haastattelussa tuotiin vahvasti esille moniammatillisen tiimin avun tarve, mikäli synnytystilanteen hoitaminen sattuisi omalle kohdalle kenttätyössä.

Haastateltavat nostivat harjoittelutunnit sekä synnytyssaliharjoittelun tärkeäksi osaksi opetusta aiheesta. Opettajan asiantuntijuuden tärkeys osana opetuksen laatua tuotiin jokaisessa haastattelussa esille tavalla tai toisella. Opetuksen sisältöön toivottiin lisää käytännön harjoittelua, etenkin simulaatioiden avulla. Myös synnytyksen jälkeisen hoidon opetusta toivottiin tunneilla olevan aiempaa enemmän.

Opiskelijat toivovat synnytyssimulaatioita

Haastattelun tuloksista nousi esiin toive käytännön harjoitusten lisääminen koulutukseen. Tuloksissa toivottiin synnytyssimulaatioiden tuomista ensihoitajakoulutukseen. Simulaatio toisi esiin kokonaisvaltaisemmin potilaan ja tilanteen hoitoa.

Simulaatiot ovat opiskelijalle turvallinen tapa oppia hoitotilanteita sekä -toimenpiteitä. Simulaatiot voivat myös jättää opiskelijalle muistijäljen tilanteen hoitamisesta ja antavat oppimisympäristön, jossa tilanne ja toiminta puretaan opettajan johdolla. (Blomgren 2015). Synnytyssimulaatioiden lisääminen koulutukseen saattaisikin ehkä vaikuttaa opiskelijoiden kokemaan epävarmuuteen lieventävästi.

Kirjoittajat

Tanja Ilmonen ja Pipsa Porrassalmi ovat ensihoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Tia Windahl työskentelee LABissa ensihoidon lehtorina.

Lähteet

Blomgren, K. 2015. Simulaatiot – melkein leikkiä, melkein totta. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. 131(23):2239–44.  Viitattu 3.5.2023. Saatavissa: https://www.duodecimlehti.fi/duo12860

Ilmonen, T. & Porrassalmi, P. 2023. LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoidon osaamisesta. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/796365/Ilmonen_Porrassalmi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lyyra, M. 2016. Synnytys maantiellä. Lääkärilehti 21/2016. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www-laakarilehti-fi.ezproxy.saimia.fi/tyossa/ilman-ajanvarausta/synnytys-maantiella/

Sanjasy. 2016. Vauva, syntymä, terve vauva, lapsi. Pixabay. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/vauva-syntym%c3%a4-terve-vauva-lapsi-1531060/