Terveyskylän digihoitopolut johtavat sairaanhoitajan työn uudistumiseen

YAMK-opinnäytetyön kehittämistehtävänä uudistettiin erikoissairaanhoitoa luomalla digihoitopolku Terveyskylä-alustalle.  Lisäksi selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla, miten sairaanhoitajan työ muuttuu digitaalisessa toimintaympäristössä. 

Terveyskylän digihoitopolut osana erikoissairaanhoitoa 

Terveyskylä (2020) on alusta, joka uudistaa digitaalisia terveyspalveluja ja potilaan hoitopolkuja. Digihoitopolut sisältävät toimenpiteisiin tai sairauden seurantaan liittyvää tietoa, kyselyitä, potilasviestintää sekä etävastaanoton. Terveysalan ammattilaiselle digihoitopolun sisällön muotoiluun, raportointiin, tukimateriaaleihin, potilastyössä soveltamiseen sekä palvelun käyttöönottoon ohjeistetaan TerveyskyläPRO– ja Virtuaalisairaala 2.0-sivustoilla. Digihoitopolku voi täydentää tai korvata potilaan sairaalassa tapahtuvaa erikoishoitoa (KUVA 1). Terveysalan ammattilainen avaa digihoitopolun potilaalle lähetteestä tai hoitosuhteen perusteella. 

Käsi, jossa on älypuhelin ja siinä Terveyskylä-sovelluksen aloitussivu
KUVA 1. Terveyskylän digihoitopolku osana potilaan hoitoa. (Kuva: Paavo Pykäläinen)

Sairaanhoitaja mukana digipalvelujen suunnittelussa ja käyttöönotossa 

Digitaalisten palveluiden käyttöönoton edellytys on motivoituneet sairaanhoitajat. Uusia palveluita suunniteltaessa hyödynnetään kehittämismetodeja, mikä vaatii sairaanhoitajilta valmiuksia osallistua kehittämistoimintaan. (Jauhiainen ym. 2014.) Terveyskylän digihoitopolku on terveysalan ammattilaiselle väylä, jossa voi uudistaa palvelua potilaalle, kun työnantajaorganisaatio sitoutuu uudistamiseen. Selkeintä uudistaminen on, kun se rajautuu tiettyyn potilasryhmään. Rajauksen selkiydyttyä on arvioitava jo olemassa olevien palveluiden soveltuvuus digihoitopoluksi. Tavallisimmin erikoissairaanhoidon digihoitopolku luodaan moniammatillisessa tiimissä. Terveyskylän asiantuntijat valmentavat ja tukevat sisällöntuotantoa ja tietotekniikkaosaamista. Terveysalan asiantuntijat puolestaan vastaavat oikeanlaisesta sisällöstä sekä valituista toiminnoista, joista digihoitopolku koostuu. Moniammatillisena tiiminä toimiminen edistää hyvän palvelun syntymistä. Uudistaminen ei ole kertaluonteista vaan digihoitopolku mahdollista asiakaspalautteen keräämisen ja palvelun jatkuvan kehittämisen. 

Sairaanhoitajan uudistuva osaaminen 

Terveyspalvelujen digitalisaatio muuttaa sairaanhoitajan työtä ja edellyttää uutta osaamista. Kun digitaaliset palvelut kehittyvät, tulee sairaanhoitajan osata arvioida potilaan ja omaisten toimintakykyä tietoteknisessä osaamisessa. Myös digitaalisen palvelun käytönoton opastus on sairaanhoitajan työtä. Tämä tarkoittaa, että sairaanhoitajalla on itsellään oltava riittävä digitaalisen palvelun tuntemus sekä taitoa ohjata potilasta ja omaisia.  

Digitaaliset palvelut luovat toimintaympäristön, joka väistämättä muuttaa sairaanhoitajan toimintatapoja. Digitaalisten palveluiden käyttöön täytyy varata aikaa. Usein digitaalisessa palvelussa, kuten erikoissairaanhoidon digihoitopolulla, potilaan ja terveysalan asiantuntijan keskinäinen vuorovaikutus perustuu tekstiin ja sen tuottamiseen. Sairaanhoitajat arvioivatkin tarvitsevansa lyhyen teksti-ilmaisun koulutusta. Lyhyt teksti-ilmaisu on vakiintunutta digitaalisessa vuorovaikutuksessa. Erikoissairaanhoidon uudistetun digihoitopolun osalta koulutustarpeeseen on vastattu järjestämällä verkkokirjoittamisen perusosaamiskoulutusta. (Järvinen 2020) 

Kirjoittajat 

Marianna Järvinen on valmistuva ylempi AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen -koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut terveysalan digitaalisista palveluista sekä sairaanhoitajan työn uudistamisesta. 

Taina Anttonen toimii yliopettajana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalalla digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutusta. 

Lähteet 

Jauhiainen, A., Sihvo, P. ja Ikonen, H. 2014 Terveydenhuollon ammattilaisten laajeneva osaaminen sähköisten terveyspalvelujen kehittämisessä ja käytössä. Teoksessa: Jauhiainen, A. ja Sihvo, P. (toim.) 2014. Sähköisen terveyspalvelut asiakkaiden käyttöön terveydenhuollossa. Teoriasta käytäntöön. Joensuu: Karelia-Ammattikorkeakoulu [Viitattu 16.11.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86478/B33.pdf?sequence  

Järvinen, M. 2020. Sähköiset palvelut osana sairaanhoitajan työtä. Digitaalisen palvelun kehittämiskuvaus ja kirjallisuuskatsaus sairaanhoitajan muuttuvasta työnkuvasta. YAMK opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. [Viitattu 16.11.2020] Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/348016/Marianna_J%c3%a4rvinen.pdf.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Linkit 

Linkki 1. TerveyskyläPro. 2020. Sosiaali- ​ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali. [Viitattu 16.11.2020] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%C3%A4pro 

Linkki 2. Virtuaalisairaala 2.0 -hanke. 2020. Yliopistosairaanhoitopiirien Terveyskylän kehittämisen ja ylläpidon hanke. [Viitattu 16.11.2020] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/tietoa-terveyskyl%C3%A4st%C3%A4/terveyskyl%C3%A4n-alku-%E2%80%93-virtuaalisairaala-2-0-hanke  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *