Luonto palvelee meitä kaikkia

Suomalaisten mieluisin liikkumisympäristö ja yksi merkittävimmistä liikkumaan motivoivista tekijöistä on luonto. Luonto tekee meille tutkitusti hyvää monella tavalla: se auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. (Luonnonvarakeskus 2016)  

Monelle liikkuminen luonnossa ei kuitenkaan ole itsestään selvää. On arvioitu, että jopa miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista jonkin sairauden tai vamman takia joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Esteettömyyden ja saavutettavuuden kokeminen ja tarve on yksilöllistä. Sama reitti ei välttämättä sovellu kaikille samallakaan apuvälineellä liikkuvalle. Jokaista liikkujaa tulisikin kohdella yksilönä. (Metsähallitus 2016) 

Kuva 1. Liikuntareittejä hyödyntävät erilaiset liikkujat ja osa heistä tarvitsee myös liikkumisen apuvälineitä. (Kuva: Anemone Aaltonen)

LUKA-hankkeessa pilotoitiin ja kehitettiin luontopalveluita erityisryhmille 

Luonto kaikille -hankkeen (LUKA) tavoitteena oli kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä luontomatkailupalveluitaan. Kyse oli erityisryhmien yhdenvertaisuuden edistämisestä ja siitä, että matkailualan yritykset hahmottaisivat esteettömistä palveluista hyötyvät ihmiset entistä paremmin luontomatkailun potentiaaliseksi kohderyhmäksi. (LAB 2020) 

LUKA-hanke on ollut ajan hermolla. On hyvä miettiä, ketkä kaikki hyötyvät esteettömistä luontokohteista ja palveluista. Tärkeää olisikin enenevässä määrin rakentaa ja uusia luontokohteita sekä liikuntareittejä esteettöminä. Esteettömyyttä ajatellessa tulisi muistaa, että siitä hyötyvät monet eri käyttäjäryhmät, eivät pelkästään erityisryhmät. Myös yrittäjille esteettömät luontokohteet tarjoavat laajemman palvelutarjontamahdollisuuden. Luontoreittien ja -kohteiden esteettömyyden ja saavutettavuuden arvioimisessa ja kehittämisessä tarvitaan täten suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. 

Kuva 2. Esteettömyys on hyvä pitää mielessä, kun suunnitellaan tai uusitaan liikuntareittejä. (Kuva: Anemone Aaltonen)

Ohjelma- ja strategiatason toimia esteettömyyden edistämiseksi 

Onkin siis tärkeää, että luontokohteiden palveluja ja liikuntareittejä kehitetään kaikille soveltuviksi. Opetusministeriö (2009) on tehnyt julkaisut esteettömästä perhepuistosta, liikuntapolusta sekä luontoliikunnasta ja Invalidiliitolta (2020) löytyy ohjeita esteettömän luontoreitin suunnitteluun. Tarvitaan kuitenkin myös strategisia linjauksia ja päätöksiä asian edistämiseksi. Voimassa olevaan hallitusohjelmaan on kirjattuna muun muassa lasten, iäkkäiden ja erityisryhmien liikkumisen kannalta keskeisten arjen lähiympäristöjen lisääminen. EU:n päätöksenteossa edistetään esteettömyyttä elinympäristössä (Valtioneuvosto 2019).  

Myös maakuntatason toimenpidepäätöksiä tarvitaan. Päijät-Hämeessä on valmisteilla liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030, jossa yksi teema on olosuhteiden ja infran kehittäminen. Toimenpiteinä kartoitetaan muun muassa liikuntareitit ja luodaan niille yhteneväinen tasoluokitus, jolla otetaan huomioon esteettömyys ja erityisryhmät. Lisäksi tunnistetaan eri käyttäjät ja huomioidaan palveluiden saatavuus esteettömyyden ja erityisryhmien näkökulmasta. Näillä toimilla tuetaan myös kohteita hyödyntävää yritystoimintaa.  

Video 1: Tiekartat tuovat Päijät-Hämeen vahvuudet näkyviksi– videon osassa liikunnallinen, elämyksellinen ja hyvinvoiva Päijät-Häme kerrotaan Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartan teemoista ja toimenpiteistä. (Lahden tiedeviikko 2020)

Kirjoittaja 

TKI-asiantuntija Kirsi Kiiskinen LAB-ammattikorkeakoulusta toimii asiantuntijana LUKA-hankkeessa ja projektipäällikkönä Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta -hankkeessa. 

Lähteet 

Aaltonen, A. & Ihalainen, N. 2020. Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 6. [Viitattu 18.11.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/346648/LAB_2020_06.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Valtioneuvosto. 2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:23 [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Invalidiliitto ry. 2020. Luontoliikunta. [Viitattu 18.11.2020]. Saatavissa: https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyysulkoalue/luontoliikunta  

Luonnonvarakeskus. 2016. Luonnon hyvinvointivaikutukset. [Viitattu 14.10.2020]. Saatavissa: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/  

LAB. 2020. Luonto kaikille -hanke. [Viitattu 28.10.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/LUKA  

Metsähallitus. 2016. Rohkeasti luontoon! Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen. [Viitattu 14.10.2020] Saatavissa: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/rohkeasti-luontoon-julkaisu.pdf  

Opetusministeriö. 2009. Uusi suunta liikuntatutkimukseen. Opetusministeriön strategia liikuntatutkimuksen suuntaamiseksi ja hyödyntämiseksi. Opetusministeriön julkaisuja 2009:18 [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78861/opm18.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. Luonto kaikille -hanke. [Viitattu 18.11.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/luka 

Linkki 2. LAB. 2020. Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta. [Viitattu 18.11.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/paijat-hameen-liikunnan-ja-elamysten-tiekartta 

Video 

Video 1. Lahden tiedeviikko2020. Tiekartat tuovat Päijät-Hämeen vahvuudet näkyviksi [Viitattu 30.11.2020] Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=0bRhrYfKoZA 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *