Yksityisyrittäjän työhyvinvointi

Yksityisyrittäjänä työskennellessä yrittäjä itse vastaa kaikesta tekemisestään. Yrityksessä voi olla työntekijöitä tai yrittäjä voi olla ainoa työntekijä kyseisessä firmassa. Nimenkin mukaisesti työ voi olla hyvin yksinäistä, yrityksen työnkuvasta riippuen. Yksityisyrittäjänä työpäivät venyvät helposti liian pitkiksi. Lomia on vaikeaa, jopa mahdotonta pitää, koska silloin ei ole tuloja. Usein myös viikot ennen ja jälkeen loman ovat hyvin kuormittavia, koska työmäärä kasaantuu, kun ei ole työntekijää.

Yksityisyrittäjän näkökulmasta työhyvinvointi ja sen ylläpitäminen on itse yrittäjän vastuulla. Itse yrittäjänä pitää kehittää ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan. Työympäristön ja työprosessien täytyy olla hyvinvointia edistäviä. Työterveyshuolto on tärkeässä osassa tukemassa yrittäjyyttä. On otettava huomioon, että mikäli yrittäjällä ei ole työntekijää, niin työterveyshuolto ei ole lakisääteinen. (Työterveyslaitos 2021a.)

Hyvinvoiva yksityisyrittäjä pyrkii pitämään työmäärän sopivana itselleen oman jaksamisen rajoissa. Hän tunnistaa epäkohdat työssään ja palvelussaan, työnlaadun ja työmäärän sekä kokee itsensä ja yrityksensä tarpeelliseksi sekä elämäänsä yhteenkuuluvaksi. Tärkeää on saada työstä onnistumisen kokemuksia ja pysyä työn imussa. (Työterveyslaitos 2021a.) Yksin työskennellessä sokeutuu helposti omalle työlleen, ja siksi on tärkeää sekä voimaannuttavaa saada asiakkailta palautetta mielenhyvinvoinnin turvaamiseksi (kuva 1).

[Alt-teksti: Henkilö istuu jylhän maiseman äärellä, kalliolla järvenrannalla.]
Kuva 1. Mielen hyvinvoinnin kannalta päivittäinen palautuminen stressistä on olennaisen tärkeää. (Kuva: Heidi Mäki)

Työuupumuksen ennaltaehkäisy

Työuupumus kehittyy pitkittyneen työstressin seurauksena. Tyypillisiä piirteitä työuupumukselle ovat väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Työuupumukseen liittyy riski sairastua unihäiriöihin, masennukseen, päihdehäiriöihin sekä somaattisiin sairauksiin. (Ahola ym. 2018.) Yksityisyrittäjänä toimiessa stressiä voi työmäärän lisäksi tulla yrityksen taloudellisesta toimeentulosta.

Työuupumusta voi ennaltaehkäistä jakamalla aikaa ja energiaa sopivasti kaikille elämänalueille ja huolehtimalla päivittäisestä palautumisesta. Tarttumalla työn mahdollisiin epäkohtiin ja kokeilemalla vaihtoehtoisia toimintatapoja voi auttaa ehkäisemään työuupumusta.

On hyvä päästä jakamaan omia ajatuksia ja kokemuksia kollegoiden kanssa ja hakea tarvittaessa varhaisessa vaiheessa sosiaali- ja terveyspalveluista apua. (Työterveyslaitos 2021b.) Yrittäjän on hyvä pystyä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan, jotta elämässä on muutakin kuin pelkkä työ. Siten työ- ja vapaa-aika tukevat toinen toisiaan.

Kirjoittajat

Stiina Ruuth on LAB-ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija.

Minna Tivinen on LAB-ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija, joka on toiminut itse yksityisyrittäjänä.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Ahola, K., Rossi, H. & Tuisku, K. 2018. Työuupumus (burnout). Terveyskirjasto. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00681

Työterveyslaitos. 2021b. Stressi ja työuupumus. Työterveyslaitos.fi. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/

Työterveyslaitos. 2021a. Työhyvinvointi. Työterveyslaitos.fi. [Viitattu 03.12.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/