Ympäristökatselmointi lisää yrityksen ympäristötehokkuutta

Ympäristökatselmoinnissa tutustutaan yrityksen eri toimintoihin ja prosesseihin sekä pyritään tehostamaan niitä. Katselmoinnissa huomioidaan erityistesti energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuus näkökulmat. Ympäristökatselmoinnin tekeminen on tärkeää yrityksille ja samalla hyödyllistä myös LAB-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijoille.


Mitä aikaisemmassa vaiheessa opiskelija pääsee linkittämään teoriaa aitoihin työelämälähtöisiin projekteihin, sitä paremman käsityksen hän saa kiertotalouden ja ympäristöasioiden merkityksestä yrityksen toimintojen kehittämisessä. Yritysyhteistyö antaa verkostojen lisäksi valmiuksia työelämään. LABin Kiertotalousväylällä yritysprojektit ovat tärkeä osa oppimista ja ne integroidaan muihin opetettaviin teemoihin, joita syksyn aikana olivat kestävä ympäristö ja yhteiskunta, sekä vastuullinen biotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit.

Kuva 1. Kiertotalousväylään kuuluvissa kehitysprojekteissa työstetään yrityslähtöisiä ideoita. (Pavlofox 2016)

Sandvik-kehittämisprojekti

Yksi syksyllä 2020 toteutunut Kiertotalousväylän projekti oli ympäristökatselmointi Lahden Sandvikin tehtaalle. Vaikka ympäristötehokkuutta ja laatua on Sandvikilla kehitetty jo useiden vuosien ajan, löysivät opiskelijat tehtaalta paljon erilaisia aihioita, joiden avulla toimintoja voidaan edelleen ohjata kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Projekti on kokonaisuudessaan dokumentoitu Sandvik-kehittämisprojektin verkkosivuille.

Lahden Sandvikin ympäristökatselmuksessa esitetyissä kehityskohteista esimerkiksi kuormalavojen kierrätys ja työsuhdepolkupyöräily ovat sovellettavissa myös konsernin muissa toimipisteissä. Näin pieniltä tuntuvien yksittäisten tekojen on mahdollista saavuttaa merkittäviä vaikutuksia, kun uusia liiketoimintamalleja kehitetään, sekä vähennetään hukkaa aiheuttavia toimintatapoja tai tuotannon hävikkejä. Projektissa esitetyt muutokset liittyivätkin pääosin toimintatapojen muutoksiin, eivätkä vaadi suuria investointeja tai pitkiä päätöksentekoprosesseja.

Yritykset ovat entistä useammin aidosti kiinnostuneita kehittämään laatu-, energia- ja materiaalitehokkuuttaan, jotta resurssit ja imagoedut saadaan tehokkaammin hyödynnettyä, mutta myös ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Kuva 2. Tiimityö pelaa myös etäyhteydellä ja projektien raportointi sujuu verkkosivujen kautta. (Startupstockphotos 2015)

Kehittämisprojektilla uusia näkökulmia

Euroopan komission kiertotalouden toimintasuunnitelma tavoittelee muutosta kohti kestäviä tuotantotapoja. Kun teknologiavetoiset ratkaisut on tehty, yksi vaihtoehto on vaikuttaa toimintamalleihin ja asenteisiin. Uusien ratkaisujen ja ennakkoluulottomien ideoiden löytämistä edistää usein se, että asioita katsotaan toimialan ulkopuolelta. Tämä kehittämisprojekti onkin hyvä esimerkki siitä, miten silloin kun on tahtoa kehittämiseen ja oikeat ihmiset, löytyy myös uusia näkökulmia eri tason toimintojen kehittämiseksi. Projektiin aktiivisesti osallistunut tehtaan laatu/ympäristöasioista vastaava Hinrich Kress oli myös tyytyväinen projektin toteutukseen ja löytyneisiin kehityskohteisiin. Yhteistyö tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Kirjoittajat
Pia Haapea, Energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja, kiertotalousväylän vastuuopettaja, joka aina vain jaksaa innostua opiskelijoiden oppimisesta ja oivalluksista.
Elisa Penna on ensimmäisen vuosikurssin energia- ja ympäristötekniikan opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa ja käy toista kertaa kiertotalousväylää. Elisa on kiinnostunut resurssitehokkuudesta ja on iloinen siitä, että insinöörin työ ei ole pelkästään tarpeellista vaan myös mielenkiintoista ja jännittävää.

Linkit

Linkki 1. Sandvik-kehittämisprojekti. 2020. Ekotehokkaampi Sandvik. [Viitattu 12.2.2021]. Saatavissa: https://sandvik-projekti.webnode.fi/

Linkki 2. Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. 2013. Resurssitehokkuus. [Viitattu 12.2.2021]. Saatavissa: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Kulutus_ja_tuotanto/Resurssitehokkuus

Linkki 3. Euroopan komissio. 2020. KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma Puhtaamman ja kilpailukykyisemmäm Euroopan puolesta. [Viitattu 12.2.2021]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1590755470418&uri=CELEX:52020DC0098

Kuvat

KUVA 1. Pavlofox. 2016. Macro. [Viitattu 3.2.2021]. Pixabay. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/makro-cogwheel-vaihde-moottorin-1452987/

KUVA 2. Startupstockphotos. 2015. Student. Pixabay. [Viitattu 3.2.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/opiskelija-kirjoittaminen-849828/