Kylätalkoot-hankkeessa oivallettiin asukasyhdistysten potentiaali

Vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti käynnisti innovaatiokilpailun, jossa etsittiin ideoita erilaisiin kehityshaasteisiin. Kaksi LAB-ammattikorkeakoulun kasvattia – energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelija ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija – yhdistivät tietotaitonsa, kääräisivät hihansa ja naputtelivat ideansa hakemuslomakkeeseen. Yllätys olikin suuri, kun Kylätalkoot-hankeidea valittiin voittajaksi Sitowisen asettamassa haasteessa “Miten kaupunkilaisten osallistamista asuinalueiden kehittämiseen voidaan edistää?”

Matalan kynnyksen mahdollisuuksia asukkaille

Marianne Kämi ja Johanna Ruuhijärvi näkivät, että asukasyhdistykset ovat paikallisia voimavaroja, jotka toimivat ihmisten parissa ruohonjuuritasolla. Siis aitoja osallistajia parhaimmillaan! Samalla ne ovat asuinalueensa edunvalvojia ja äänitorvia, jotka omalla panoksellaan huolehtivat asuinympäristöstään. Ideaa kehitettiinkin kahdesta näkökulmasta: mitä hyvin toimiva asukasyhdistys voi antaa asuinalueelle sekä miten se voi edistää asukkaiden sosiaalista pääomaa?

Kuusi eri-ikäistä piirroshahmoa. Taustalla lukee kylätalkoot.
Kuva 1. Kylätalkoot-käsikirjassa esitellään myös hankkeessa luodut kuvitteelliset asukasprofiilit “Kuusi kyläläistä”. Ne voi ottaa avuksi suunnitellessa asukasyhdistystoimintaa. Hyvä asukasyhdistys huomioi kaikki. (Kuva: Elli Huru)

Asukasyhdistysten arvokas työ tosin jää usein piiloon ja viime vuosina toiminta onkin monella alueella hiipunut. Joku saattaisi luulla, että ne ovat menneen talven lumia. Päinvastoin.  Vaikka asukasyhdistykset ovat perinteisiä, ne ovat myös muuntautumiskykyisiä tahoja, jotka tarjoavat helposti lähestyttäviä osallistumisen mahdollisuuksia. Kylätalkoiden tavoitteena oli luoda toimintamalli asukasyhdistysten kehittämiseksi ja tuoda toimintaa tähän päivään. Kylätalkoot-toimintamalli tiivistettiin käsikirjan muotoon. Linkki käsikirjaa esitteleville sivuille.

Puoli vuotta osallisuustyötä

Hankkeessa oli mukana neljä lahtelaista yhdistystä eri asuinalueilta. Tärkeä osa Kylätalkoiden työtä oli kerätä alueilla asukasymmärrystä yhdistysten käyttöön. Sen pohjalta on helppo suunnitella ja toteuttaa toimintaa, sekä vastata asukkaiden toiveisiin kohderyhmien mukaan. Kämi ja Ruuhijärvi, asukasyhdistysaktiiveja itsekin, tiesivät, että tapahtuman järjestäminen on paras keino tavoittaa asukkaita. Syksyn 2021 aikana joka alueella toteutuikin upeita, omannäköisiä tapahtumia, jotka houkuttelivat paikalle yhteensä 650 henkilöä. Tapahtumat saivat kävijöiltä kiitosta ja toiveita jatkosta. Asukaskyselyjen menetelminä käytettiin kaiken ikäisille sopivaa toimintarataa sekä sähköistä ja paperista kyselyä. Vastauksia saatiin yhteensä 363 kpl, jotka analysoitiin ja koostettiin paketeiksi yhdistyksille. Vastausten innoittamana järjestettiin myös yksi kävelykierros ja neljä kohderyhmätyöpajaa.

Maalaus asuinalueesta, jota on täydennetty muun muassa puita, penkkejä ja liikuntavälineitä esittävillä irtokuvilla.
Kuva 2. Kylätalkoiden toimintaradalla asukkaat saivat kuvittaa unelmiensa asuinaluetta (Kuva: Marianne Kämi).

Kylätalkoot osui ajan hermoon: Suomen kestävän kehityksen tiekartassa (2022, 27) harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan osallistumisen todetaan lisäävän hyvinvointia ja osallisuutta, vaikuttaen elintapoihin ja ympäristöön. Myös Kylätalkoot-projekti vahvisti tämän.  Asukasyhdistykset luovat ”aineettomia hyvän elämän kokemuksia, jotka muodostavat siteen asukkaiden ja asuinalueen välille” (Kämi & Ruuhijärvi 2021, 29).

Kirjoittajat  

Pia Haapea, Energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja, joka seurasi Kylätalkoot-projektia myös Instragramin kautta.

Marianne Kämi valmistuu kesällä 2022 energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulusta. 

Johanna Ruuhijärvi, työskentelee Päijät-Sotella fysioterapeuttina ja suorittaa asiakkuusjohtamisen sosiaali- ja terveysalan YAMK-opintoja LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kämi, M. & Ruuhijärvi, J. 2021. Kylätalkoot – käsikirja asukasyhdistyksen sankareille. Sitowise Oy. Viitattu 10.6.22. Saatavissa https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kylatalkoot-tarjoaa-toimintamallin-asukastoiminnan-kehittamiseen 

Suomen kestävän kehityksen toimikunta. 2022. Kestävän kehityksen toimikunnan Agenda 2030 -tiekartta. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2022:9. Viitattu 10.6.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164088/VNK_2022_9.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

Linkit 

Sitowise Oy. 2021. Kylätalkoot tarjoaa toimintamallin asukastoiminnan kehittämiseen. Viitattu 10.6.2022. Saatavissa https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kylatalkoot-tarjoaa-toimintamallin-asukastoiminnan-kehittamiseen