Yrittäjyysekosysteemi osana alueellista kehittämistä

Labeko2 on EAKR-rahoitteinen hanke ja osa EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on luoda yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi yhdistämällä yritysten ja opiskelijoiden tarpeet. Sen myötä edistetään alueellisia innovaatioita ja Euroopan laajuisia kansainvälistymistä tukevia verkostoja (LAB 2024).

Hankkeen alkuvaiheessa haastateltiin kaksikymmentä yritystä Lappeenrannan ja Imatran seudulta koskien yritysyhteistyötä korkeakoulukampuksen kanssa. Korkeakouluyhteistyö yritysten kanssa nähtiin poikkeuksetta tärkeänä. Halu kehittää ja syventää yhteistyötä korkeakoulukampuksen kanssa on vahvaa, mutta on myös haasteita.

[Alt-teksti: ryhmä henkilöitä kuuntelemassa tilassa esitystä]
Kuva 1. Markkinointiosuuskunta Volan opiskelijoita LUT-kampuksen yritystapahtumassa. (Kuva: Jyri Hänninen)

Opiskelijat yritysten resurssina ja uudistajina

Yhteistyö nähdään porttina uuteen osaamiseen ja innovaatioon. Yritykset toivat esiin tarpeen rekrytoida uusia osaajia suoraan korkeakouluista.

Yrityksille on tärkeää, että opiskelijat pääsevät työstämään käytännön yrityshaasteita osana opintojaan. Tällöin myös opiskelijat saavat vastavuoroisesti työelämässä tarvittavia taitoja.

Yritykset toivoivat matalan kynnyksen tapahtumia. Yrityksiin suunnatut vierailut tarjoaisivat mahdollisuuden tavata tulevaisuuden osaajia ja esitellä yrityksen toimintaa.

Kansainväliset opiskelijat nähtiin potentiaalisena voimavarana. Rekrytoinnin haasteina koettiin opiskelijan täsmällisen osaamisen tunnistaminen erityisesti, kun suomen kielen taito on puutteellista.

Myös Sorama ym. (2018, 4) näkevät korkeakoulut katalysaattorina, jotka edistävät yritysekosysteemiä erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen kautta.

[Alt-teksti: ryhmä henkilöitä kuuntelemassa esitystä tilassa, jossa on teknistä laitteistoa.]
Kuva 2. Jamie Hyneman Centerin esittelytilaisuus. (Kuva: Eetu Karppinen)

Kohti konkreettisia toimenpiteitä

LABeko2:n kartoittamat yritykset kaipaavat konkreettisia keinoja liiketoiminnan kehittämiseen. Toiveena olivat muun muassa lyhyet intensiivikurssit, jotka vastaavat markkinointi- ja digitalisaatiotarpeisiin. Myös yhden luukun periaatteen soveltaminen palveluiden ja projektien käynnistämisen helpottamiseksi selkeyttäisi toimintaa.

Eräs innovatiivinen ehdotus oli opiskelijoiden integroituminen alueelle etätyömahdollisuuksien järjestelmällisen edistämisen avulla. Voisiko esimerkiksi korkeakoulukampuksella olla ”etätyö-hub”, joka kokoaisi kansainvälisten asiantuntijaetätyöntekijöiden verkoston?

Kokonaisuutena yritykset suhtautuivat positiivisesti korkeakouluyhteistyöhön. Samalla tuli ilmi, että korkeakoulut koettiin etäisinä yrityksen arjessa. Sorama ym. tutkimus korkeakouluyhteistyöstä (2018, 18) vahvistaa näkemystä. Yksityiset asiantuntijat kokivat läpinäkyvyyden ja löydettävyyden paljon heikommaksi kuin julkiset asiantuntijat. Tähän haasteeseen korkeakoulukampuksen tulee tarttua.

Kirjoittaja

Jyri Hänninen on liiketalouden lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii LABeko2-hankkeessa yritysasiantuntijana.

Lähteet

LAB. 2024. LABeko2 – verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/labeko2-verkostoidu-kehita-kansainvalisty-menesty

Sorama, K., Joensuu-Salo, S. Viljamaa, A. & Varamäki, E. 2018. Ammattikorkeakoulu vaikuttajana alueellisessa kasvuyrittäjyysekosysteemissä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 8–24. Viitattu 22.4.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/160236/Sorama_%20Ammattikorkeakoulu.pdf?sequence=1&isAllowed=y