Aivoterveyden edistämisen opiskelua monialaisuus huomioiden

Kansallisessa aivoterveysohjelmassa korostuu, että tietoa aivojen toiminnoista on lisättävä, jotta aivojen laaja-alaista hyvinvointia tukevat toimintatavat ja työvälineet voidaan huomioida eri elinympäristöissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoa on vietävä niin kansalaisille kuin eri alojen ammattilaisille, työterveydelle ja työnantajille. Lisäksi on tarve toimia tietoa hyödyntäen. (Aejmelaeus ym. 2022, 14.)

Aivoterveyden edistämisen monialaisuuden merkitystä on tuonut esiin myös esimerkiksi valtakunnallinen Kestävä aivoterveys (2023) -hanke, joka toteutui ajalla 1.3.2020-31.8.2023 ja jossa esimerkiksi rakennettiin toimintatapoja ja työvälineitä hoito-, opetus- ja tietotyöhön sekä muille ammattialoille.

Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutus (LAB 2023) huomioi kansallisen aivoterveysohjelman mukaisen aivoterveystiedon monialaisen levittämisen. Koulutus sisältää muun muassa aivoterveyden edistämisen eri elämänkaaren vaiheissa, aivoterveyden monialaisen arvioinnin ja edistämisen eri ympäristöissä sekä monialaisen yhteistyön aivoterveyden edistämisessä.

Kuva 1. Aivoterveyttä edistetään paitsi kansallisella ohjelmalla myös monenlaisin koulutuksin. (GSD 2016)

LABissä 2022‒2023 järjestetyssä koulutuksessa monialaisuuden toteutumista vahvisti koulutukseen osallistuvien erilaiset työelämätaustat: mukana oli esimerkiksi niin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla kuin sivistyspalveluissa työskenteleviä sekä yrittäjätaustaisia henkilöitä. Osallistujat toimivat myös eri ikäisten parissa. Verkkototeutus mahdollisti osallistumisen eri puolelta Suomea, joten osallistujat toivat koulutuksessa esiin myös alueellisia kokemuksia ja näkemyksiä.

Aivoterveystyökirjasta riskien tunnistamiseen 

Koulutuksen osallistujien erilaiset työelämätaustat tulivat esiin koulutuksen aikana käydyissä yhteisissä keskusteluissa. Osallistujat jakoivat omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan, mikä mahdollisti toisilta oppimisen. Koulutuksen monialaisuus – niin koulutuksen sisältöjen kuin osallistujien erilaisten työelämätaustojen vuoksi – sai kiitosta pitkin koulutusta.

Erilaiset työelämätaustat näkyivät kehittämistehtävissä, joita osallistujat tekivät koulutuksen aikana. Esimerkiksi laadittiin aivoterveystyökirja koululaisille, kerättiin valtakunnallisesti tietoa kansalaisten aivoterveystietämyksestä ja toiveista aivoterveystiedon saantiin, kartoitettiin aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneiden riskitekijöiden tunnistamista ennen sairastumista sekä kehitettiin kognitiivisen ergonomian pelisäännöt omaan työyhteisöön. Seuraava aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutus käynnistyy lokakuussa 2023 (LAB 2023). 

Kirjoittajat

Sari Soutukorva työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön lehtorina. Hän on toiminut vastuuopettajana aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksessa 2022‒2023. Hän on kiinnostunut terveyden edistämisestä, työhyvinvoinnista, henkilöstöjohtamisesta sekä kognitiivisesta psykologiasta. Koulutustyön lisäksi hän tekee työhyvinvointiin liittyvää TKI-työtä. 

Päivi Kousa työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja muun muassa vastuuopettajana LABin työterveyshuoltoon pätevöittävässä täydennyskoulutuksessa ja aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksessa. Hän on myös mukana LABin TKI_työssä. Hän on kiinnostunut työkyvyn, työhyvinvoinnin ja aivoterveyden edistämisen teemoista.

Lähteet

Aejmelaeus, R., Hartikainen, K., Kalla, K., Keltto, T., Korkeila, J., Larivaara, M., Lisko, I., Lähteenkorva, S., Ojanen, V., Pyykkö, M., Ristikari, T., Sajaniemi, N. & Unkila, K. 2022. Kansallinen aivoterveysohjelma. Inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta. Viitattu 15.9.2023. Saatavissa https://www.aivoliitto.fi/site/assets/files/22541/inhimillisesti_kestava-_aivoterveytta_tukeva_yhteiskunta_saavutettava.pdf

GSD. 2016. Värikäs, prisma, kromaattinen. Pixabay. Viitattu 20.9.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/v%C3%A4rik%C3%A4s-prisma-kromaattinen-1325268/

Kestävä aivoterveys. 2023. Hanke. Tampereen ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.9.2023. Saatavissa https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/kestava-aivoterveys

LAB. 2023. Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.9.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/aivoterveyden-edistaminen-erikoistumiskoulutus-30-op