Allianssin yleisissä sopimusehdoissa urakoitsijalla vähemmän riskejä

Allianssina toteutettavalle rakennushankkeelle julkaistiin keväällä 2020 Allianssin yleiset sopimusehdot, joita rakennusalalla oli kaivattukin selkeyttämään uuden suosiotaan kasvattaneen toteutusmuodon epäyhtenäisiä sopimuskäytäntöjä (Mölsä 2018; Rakennustieto 2020). Ennestään alalla on ollut käytössä Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, joilla on vahva asema alan sopimusmaailmassa (Salminen 2017, 154).

Aidon allianssin sopimusehdot poikkeavat kuitenkin merkittävästi YSE-ehtoisista sopimuksista, joten YSE-ehtoihin tottuneelle allianssihanke on vierasta maaperää. Allianssin maailmaan tutustumisessa auttaa kuitenkin allianssin sopimusehtojen ja YSE-ehtojen välisten erojen ymmärtäminen. (Salminen 2017, 154.)

[Alt-teksti: Rakennustyömaalla kolme kypäräpäistä ammattilaista tutkii rakenteiden keskellä yhdessä piirustuksia.]
Kuva 1. Allianssina toteutettavassa rakennushankkeessa osapuolten keskinäiset neuvottelut ovat merkittävässä asemassa, jolloin myös yhteistyötaitojen merkitys korostuu. (borevina 2019)

Opinnäytetyössä (Myyrä 2021) vertailtiin tilaajan ja urakoitsijan oikeudellista asemaa allianssin yleisten sopimusehtojen ja YSE-ehtojen välillä. Allianssin yleiset sopimusehdot sisälsivät vertailun perusteella urakoitsijan kannalta vähemmän riskejä YSE-ehtoihin nähden. Tilaajan kannalta tilanne osoittautui taas päinvastaiseksi.

Merkittävimmät erot

Allianssin yleisten sopimusehtojen ja YSE-ehtojen väliset merkittävimmät erot ilmenivät osapuolten vastuissa, vahingonkorvausvelvollisuuksissa, sopimussuhteen päättämisessä sekä riitojen ratkaisemisessa. Lisäksi eroa oli osapuolten keskinäisten neuvotteluiden merkityksessä.

Allianssin yleisissä sopimusehdoissa vastuu hankkeesta on allianssilla yhteisesti toisin kuin YSE-ehdoissa, joissa osapuolten vastuut on eritelty tarkasti. Urakoitsijan vastuuta ei YSE:ssä ole juurikaan rajoitettu, ja se muodostuukin merkittäväksi. Allianssissa urakoitsijan osuus yhteisestä vastuusta rajautuu allianssipalkkion suuruuteen.

Myös vahingonkorvausvelvollisuus allianssin yleisissä sopimusehdoissa rajautuu tahallisen tai törkeän huolimattoman menettelyn aiheuttamiin vahinkoihin, immateriaalioikeuden loukkaamiseen, salassapitovelvollisuuden rikkomiseen tai vakuutusvelvollisuuden laiminlyöntiin. Osapuolet kantavat näin ollen riskiä toistensa aiheuttamista vahingoista. YSE:ssä osapuolet ovat taas korvausvelvollisia lähes kaikista tuottamistaan vahingoista.

Allianssin yleisissä sopimusehdoissa sopimuksen päättäminen on mahdollista tietyissä tilanteissa myös irtisanomalla, kun taas YSE:ssä sopimus voidaan päättää vain purkamalla. Irtisanomisella on merkitystä erityisesti urakoitsijalle, jolla irtisanotuksi tullessaan on oikeus kuuden seuraavan kuukauden allianssipalkkiota vastaavaan korvaukseen.

Erimielisyyksiä allianssin yleisissä sopimusehdoissa ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja tarvittaessa sovittelumenettelyllä. Kanne oikeuteen voidaan jättää vasta sovittelun päätyttyä. YSE-ehdoissa sovittelua ei mainita, ja ratkaisuja etsitään sopimusehtojen periaatteista tai tarvittaessa yleisestä oikeudesta tai välimiesoikeudesta. Osapuolten keskinäiset neuvottelut korostuvat muutenkin allianssin päätöksenteossa ja sopimusehdoissa.

Kirjoittajat

Tiina Myyrä on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva juridiikan tradenomiopiskelija, jota kiinnostaa sopimusjuridiikka.

Jarmo Kemppinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa juridiikan lehtorina.

Lähteet

Myyrä, T. 2021. YSE 1998 -ehtojen ja Allianssin yleisten sopimusehtojen vertailu. LAB-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. [Viitattu 18.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111820576

Mölsä, S. 2018. Allianssimalli saa yhdet pelisäännöt – kirjava käytäntö selkeytyy. Rakennuslehti. [Viitattu 4.11.2020]. Saatavissa: https://www.rakennuslehti.fi/2018/01/allianssimalli-saa-yhdet-pelisaannot-kirjava-kaytanto-selkeytyy/

Rakennustieto. 2020. Allianssin sopimusasiakirjat julkaistu. [Viitattu 4.11.2020]. Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/uutiset/artikkelit/allianssin-sopimusasiakirjat-julkaistu-210420.html.stx

Salminen, J. 2017. Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot. Helsinki: Rakennustieto Oy.

Kuvat

Kuva 1. borevina. 2019. Arkkitehti, ihmiset, suunnitelma, rakentaminen. Pixabay. [Viitattu 8.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/arkkitehti-ihmiset-suunnitelma-3979490/